Psalms 36

Salamo 36

Ny maharatsy ny miala amin'Andriamanitra, ary ny mahatsara ny mihavana aminy

Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'i Davida, mpanompon'i Jehovah. Ny ota milaza ato am-poko ny amin'ny ratsy fanahy hoe
Na: Misy filazana ny ao am-pon'ny ratsy fanahy manao hoe:
: tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra ao aminy.
Fa miarahaba tena izy ny amin'ny tsy hahitana ny helony ka hankahalana azy. Ny tenin'ny vavany dia faharatsiana sy fitaka; efa nihadala izy ka nitsahatra tsy hanao soa. Faharatsiana no saintsaininy eo am-pandriany; mitsangana eo amin'ny lalana tsy mety izy; ny ratsy tsy mba laviny akory.

Jehovah ô, mipaka amin'ny lanitra ny famindram-ponao; mihatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo
Heb: tendrombohitr'Andriamanitra
; ny fitsaranao dia toy ny lalina indrindra; ny olona sy ny biby dia samy vonjenao, Jehovah ô,
Endrey ny hatsaran'ny famindram-ponao, Andriamanitra ô! ka mialoka eo amin'ny aloky ny elatrao ny zanak'olombelona. Voky ny matavy ao an-tranonao izy; ary ny ony fampifalianao no ampisotroanao azy. Fa ao aminao no misy loharanon'aina; ny fahazavanao no hahitanay fahazavana. 10 Ampahareto amin'izay mahalala Anao ny famindram-ponao, ary ny fahamarinanao amin'ny mahitsy fo. 11 Aoka tsy hanitsaka ahy ny tongotry ny mpiavonavona, na hampandositra ahy ny tanan'ny ratsy fanahy. 12 Indreo! efa lavo ny mpanao ratsy; naripaka izy ka tsy maharina.

Copyright information for Mal1865