Psalms 4

Salamo 4

Fivavaky ny azom-pahoriana, sy fanantenany an'Andriamanitra

Ho an'ny mpiventy hira. Hampiarahina amin'ny valiha. Salamo nataon'i Davida. Raha miantso aho, mamalia ahy, ry Andriamanitry ny fahamarinako ô; Raha tao an-katerena aho, dia nohalalahinao toerana; Mamindrà fo amiko, ka henoy ny fivavako.

Ry lehibe, mandra-pahoviana no hataonareo ho henatra ny voninahitro, ary ho tia zava-poana sy hamoron-dainga ianareo? Kanefa aoka ho fantatrareo fa efa navahan'i Jehovah ho Azy ny tsara fanahy
Na: fa efa nomen'i Jehovah voninahitra ny olo-masiny
; Jehovah hihaino, raha miantso Azy aho.
Tezera
Na: Mangovita
, fa aza manota; mieritrereta eo am-pandrianareo, ka mangina.
Manatera fanati-pahamarinana,ary matokia an'i Jehovah.

Maro no niteny hoe: iza no haneho soa antsika? Asandrato aminay ny fahazavan'ny tavanao, Jehovah ô. Efa nasianao fifaliana ny foko mihoatra noho ny tamin'ny taona nahabetsahan'ny variny sy ny ranom-boalobony. Handry amin'ny fiadanana aho, ka dia hatory miaraka amin'izay, satria Hianao, Jehovah ô, no mampitoetra ahy mitokana irery tsy manana ahiahy.

Copyright information for Mal1865