Psalms 56

Salamo 56

Fangataham-pamonjena amin'Andriamanitra sy fahatokiana Azy any am-pandosirana

Ho an'ny mpiventy hira. Al-jonathelem-rehokim. Miktama nataon'i Davida, fony nisambotra azy tany Gata ny Filistina. Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, fa misafoaka manenjika ahy ny olona; miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy. Misafoaka manenjika mandrakariva ny mpampahory ahy; maro tokoa no mirehareha miady amiko. Amin'ny andro atahorako no itokiako Anao.

Andriamanitra no iderako ny teniny; Andriamanitra no itokiako, ka tsy mba hatahotra aho; inona no hataon'ny nofo amiko?

Manimba ny raharahako mandra-kariva ireny
Na: Mamily ny teniko mandrakariva ireny
; ny heviny rehetra dia ny hanisy ratsy ahy ihany.
Miangona izy, miery izy, mitsongo-dia ahy izy, satria mikendry ny aiko. Amin'izany faharatsiany izany moa hisy hahafahany va
Na: Ny faharatsiana no atao-ny ho famonjena azy
? Aripaho amin'ny fahatezeranao ny firenena. Andriamanitra ô.
Manisa ny firenireneko Hianao; ataovy ao an-tavoahanginao ny ranomasoko; tsy eo amin'ny bokinao va ireny? Amin'izay dia hiamboho ny fahavaloko amin'ny andro hiantsoako Anao; izao dia fantatro, fa momba ahy Andriamanitra.

10 Andriamanitra no iderako ny teniny; Jehovah no iderako ny teniny. 11 Andriamanitra no itokiako; ka tsy mba hatahotra aho; inona no hataon'ny olona amiko?

12 Nivoady taminao aho, Andriamanitra ô, dia hanatitra fanati-pisaorana ho Anao. 13 Fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana Hianao; eny, nanafaka ny tongotro Hianao mba tsy ho solafaka. Handehanako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavan'ny velona
Na: fahazavan'aina
.

Copyright information for Mal1865