Psalms 61

Salamo 61

Fangatahan'ny mpanjaka efa nandositra, mba hampodin'Andriamanitra indray

Ho an'ny mpiventy hira. Hampiarahina amin'ny valiha. Nataon'i Davida. Henoy ny fitarainako, Andriamanitra ô; tandremo ny fivavako.

Any am-paran'ny tany no hiantsoako Anao raha reraka ny foko; ento aho ho any amin'ny vatolampy izay avo ka tsy tratro; Fa aroko Hianao sy tilikambo mafy handosirako ny fahavalo. Aoka hitoetra ao an-tranonao mandrakizay aho; aoka hialoka ao ambanin'ny fanomban'ny elatrao aho, Fa Hianao, Andriamanitra ô efa nandre ny voadiko; efa nomenao ahy ny lovan'izay matahotra ny anaranao. Halavao ny andron'ny mpanjaka; aoka ny taonany hahatratra ny taranaka maro. Aoka hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra mandrakizay izy; famindram-po sy fahamarinana no tendreo hiaro azy; Ka dia izany no hankalazako ny anaranao mandrakizay, mba hanefako isan'andro ny voadiko.

Copyright information for Mal1865