Psalms 75

Salamo 75

Ny fahakaikin'ny Mpitsara, sy ny kapoaky ny fahatezerany

Ho an'ny mpiventy hira. Al-tasheth. Salamo nataon'i Asafa. Tonon-kira. Hisaoranay Hianao, Andriamanitra ô; eny, hisaoranay Hianao; fa akaiky ny anaranao; mitory ny fahagagana ataonao ny olona.

Fa ho avy tokoa amin'ny fotoana Aho; eny, Izaho no hitsara marina. Mihorohoro ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa Izaho no nanorina ny andriny.

Hoy izaho tamin'ny mpirehareha: aza mirehareha
Na: Hoy izaho tamin'ny adala: Aza manao adala
, ary tamin'ny ratsy fanahy: aza manandra-tandroka;
Aza manandratra ny tandrokareo ho avo; ary aza miteny sahisahy amin'ny fahamafian-katoka. Fa tsy avy any atsinanana, na avy any andrefana, na avy any atsimo, ny fisandratana
Na: Na avy amin'ny efitra ny tendrombohitra no ihavian'ny fitsarana
.
Fa Andriamanitra no Mpitsara; mampietry ny anankiray Izy ary manandratra ny anankiray kosa. Fa misy kapoaka eo an-tànan'i Jehovah, feno divay mandroatra
Na: mena
miharoharo zavatra iny, ka ampisotroany; eny, ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany.

Fa izaho hanambara izany mandrakizay, ka hankalaza an'Andriamanitr'i Jakoba. 10 Ary ny tandroky ny ratsy fanahy rehetra hotapahiko; fa ny tandroky ny marina kosa no hasandratra.

Copyright information for Mal1865