Psalms 76

Salamo 76

Fiderana an'Andriamanitra noho ny nisehoan'ny fitsarany marina

Ho an'ny mpiventy hira. Hampiarahina amin'ny valiha. Salamo nataon'i Asafa. Tonon-kira. Andriamanitra dia fantatra eo amin'ny Joda; malaza eo amin'ny Isiraely ny anarany; Naoriny ao Salema ny tranolainy, ary any Ziona ny fonenany. Teo no nanapatapahany ny zana-tsipìka manelatra, sy ny ampinga sy ny sabatra ary ny fiadiana.

Mamirapiratra Hianao sady be voninahitra miseho avy any amin
Na: noho
'ny tendrombohitra fitohàna.
Voababo ny mahery fo; renoky ny torimasony izy; ary samy ankona tsy nahahetsika
Heb. nahita
ny tànany avokoa ny olo-mahery rehetra.
Noho ny teny mafy nataonao, ry Andriamanitr'i Jakoba, dia sondrian-tory ny kalesy sy ny soavaly. Hianao no mahatahotra; ka iza no mahajanona eo anatrehanao, rehefa miseho ny fahatezeranao? Avy tany an-danitra no nampandrenesanao fitsaràna. Raiki-tahotra ny tany ka sina, Raha nitsangana hitsara Andriamanitra mba hamonjy ny mpandefitra rehetra ambonin'ny tany.

10 Fa ny fahatezeran'ny olona hidera Anao tokoa; ny fahatezerana sisa dia isikinanao. 11 Mivoadia, ka efao ny voadinareo amin'i Jehovah Andriamanitrareo; aoka izay rehetra manodidina Azy hitondra fanatitra ho an'Izay mahatahotra. 12 Manapaka ny reharehan'ny lehibe Izy sady tahotry ny mpanjakan'ny tany.

Copyright information for Mal1865