Psalms 80

Salamo 80

Fivavahana ho an'ny Isiraely, voalobok'i Jehovah

Ho an'ny mpiventy hira. Al-shoshanim-edoth. Salamo nataon'i Asafa. Ry Mpiandry ny Isiraely ô, mihainoa, Hianao Izay mitondra an'i Josefa toy ny ondry; Hianao, Izay mipetraka amin'ny kerobima, mamirapiratra. Fohazy ny herinao eo anoloan'i Efraima sy Benjamina ary Manase, ka avia hamonjy anay. Andriamanitra ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny Tavanao, ary aoka hovonjena izahay.

Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, mandra-pahoviana no hanetroka amin'ny fivavaky ny olonao
Na: na dia mivavaka aza ny olonao
ny fahatezeranao?
Mampihinana azy mofo len-dranomaso Hianao, ary mampisotro azy ranomaso tovozina. Ataonao ho fifandirana amin'ny mifanila fonenana aminay izahay; ary ny fahavalonay mifaly handatsa. Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena izahay.

Nisy voaloboka nafindranao avy tany Egypta; nandroaka ny jentilisa Hianao ka namboly azy kosa. Nitevy teo alohany Hianao, dia namaka lalina izy ka nameno ny tany. 10 Nanaloka ny tendrombohitra ny alokalony, ary ny sampany nanaloka ny sedera andrian-kazo
Heb: sederan'Andriamanitra
.
11 Nampisandrahaka ny rantsany hatramin'ny ranomasina izy, ary ny sakeliny hatramin'ny Ony
Eofrata
.
12 Nahoana no noravànao ny fefiny ka anotazan'izay rehetra mandalo eny an-dalana izy? 13 Ny lambo avy any an'ala mitrongy azy; ary izay bibi-dia any an-tsaha mandàny azy. 14 Ry Andriamanitry ny maro ô, miverena, ka tsilovy any an-danitra, ary jereo, ka vangio ity voaloboka ity. 15 Arovy
Na: Dia
izay nambolen'ny tananao ankavanana sy ny zanaka izay nampaherezinao ho Anao.
16 Voadotry ny afo izy sady voakapa; fongotry ny fananaran'ny tavanao izy.

17 Aoka ny tananao ho amin'ny lehilahin'ny tananao ankavanana, dia amin'ny zanak'olombelona izay nampaherezinao ho Anao. 18 Dia tsy hihemotra hiala aminao izahay; velomy izahay, dia hiantso ny anaranao. 19 Ry Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay; ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena Izahay.

Copyright information for Mal1865