Psalms 87

Salamo 87

Ny tanànan'i Jehovah, izay hahaterahan'ny firenena maro ho isan'ny Isiraely

Salamo nataon'ny Koraita. Tonon-kira. Ny naorin'i Jehovah dia ao an-tendrombohitra masina; Ny vavahadin'i Ziona dia tian'i Jehovah mihoatra noho ny fonenana rehetra izay an'i Jakoba.

Zava-malaza no anambarana anao Ry tanànan'Andriamanitra Hanonona an-dRahaba
Na: Egypta
sy Babylona Aho ho isan'izay mahalala ahy; Indro Filistia sy Tyro mbamin'i Etiopia, Ity no efa teraka teo.
Ary Ziona hilazana hoe: Ireto sy ireroa samy efa teraka teo; Ary ny Avo Indrindra no mampitoetra azy. Jehovah hanisa, raha manoratra ny firenena Izy: Ity no efa teraka teo. Hoy izay mihira sy mandihy: Ny loharanoko rehetra dia ao aminao.

Copyright information for Mal1865