Song of Solomon 2

Toko 2

Izaho dia voninkazo eny an-tanety
Na: any Sarôna
ihany sy lilia eny an-dohasaha.

Toy ny lilia eo amin'ny tsilo, dia toy izany tompokovavy havako eo amin'ny zazavavy.

Toy ny hazo poma amin'ny hazo any an'ala, dia toy izany ny malalako eo amin'ny zatovo. Mahafinaritra ahy indrindra ny mipetraka eo ambanin'ny alokalony, sady mamy ao am-bavako ny voany. Nentiny ho ao an-tranon-divay aho, ary ny fanevany eo amboniko dia fitiavana. Hatanjaho amin'ampempam-boaloboka aho, ary velombelomy amin'ny poma aho, fa mararim-pitia. Aoka ny tànany ankavia hanondana ahy, ary aoka ny tànany ankavanana hanohona ahy.

Mampianiana anareo amin'ny gazela
Anaram-biby haingan-tongotra
na amin'ny dieravavy any an-tsaha aho, ry zanakavavin'i Jerosalema: Aza manaitra na mamoha ny fitiavana raha tsy efa sitrapony.

Tenin'ny ampakarina, raha nitoetra irery izy

Injay, ny feon'ilay malalako! Indro, tamy izy ka miantsambotsambotra eny an-tendrombohitra ary mitsambitimbikina eny amin'ny havoana. Ny malalako dia tahaka ny gazela
Anaram-biby haingan-tongotra
na ny diera
Anaram-biby haingan-tongotra
tanora; Indro, mijanona eo ala-tranonay
Heb. ivelan'ny rindrinay
izy, mitsidika eo am-baravarankely, manarangarana eo amin'ny makarakara.
10 Niteny ny malalako ka nanao tamiko hoe: Mitsangàna, ry tompokovavy havako, ry tsara tarehiko, ka andeha ary! 11 Fa, indro, lasa ny ririnina, ritra tsy misy intsony ny ranonorana; 12 Miposaka eo amin'ny tany ny voninkazo; Tonga ny taona fanaovam-peo fifaliana, ary re atỳ amin'ny tanintsika ny feon'ny domohina. 13 Ny aviavy
aviavimbazaha
mahamanitra ny voany tanora, mamony ny voaloboka ka mamerovero tsara. Mitsangàna, ry tompokovavy havako, ry tsara tarehiko, ka andeha ary!
14 E, ry voromailalako ao amin'ny tsefatsefaky ny harambato, dia ao amin'ny fialokalofana amin'ny fiakarana mideza, aoka hahita ny endrikao sy handre ny feonao aho; Fa mamy ny feonao, sady mahafinaritra ny endrikao. 15 Sambory ny amboahaolo, dia ireo amboahaolo madinika izay manimba ny tanim-boaloboka; Fa efa mamony izao ny voalobotsika. 16 Ahy ny malalako, ary azy aho, dia ilay miandry ny ondriny eny amin'ny lilia. 17 Mandra-pangatsiatsiaky ny andro, ka efa hilentika ny masoandro
Heb. mandositra ny aloka
, mitodiha, ry ilay malalako, ary aoka ho tahaka ny gazela
Anaram-biby haingan-tongotra
na ny diera
Anaram-biby haingan-tongotra
tanora eny an-tendrombohitra be hantsana
Na: tendrombohitra manelanelana
ianao.

Copyright information for Mal1865