Song of Solomon 8

Toko 8

Enga anie ka ho tahaka ny anadahiko, izay ninono an'ineny, ianao! Dia ho nahita anao teny ala-trano aho ka ho nanoroka anao. Eny tsy ho azon'olona notevatevaina aho. Dia ho entiko ka hampidiriko ho ao an-tranon'ineny ianao, ary hampianarinao aho; Hampisotroiko divay noharoharoan-java-manitra mbamin'ny ranon'ampongaben-danitro ianao. Aoka hanondana ahy ny tànany ankavia, ary aoka hanohona ahy ny tànany ankavanana. Mampianiana anareo aho, ry zanakavavin'i Jerosalema: Aza manaitra na mamoha ny fitiavana, raha tsy efa sitrapony.

Ny nandehanany ho any amin'ny tany nihavian'ny ampakarina

Iza moa iry vehivavy miakatra avy any an-efitra, mitehina amin'ny malalany? Teo ambanin'iny hazo poma no namohazako anao; Teo no niterahan-dreninao anao, eny, teo no nahararian'ilay niteraka anao.

Ataovy toy ny fanombohan-kase ao am-ponao aho sy toy ny fanombohan-kase eo an-tsandrinao; Fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana, masiaka tahaka ny fiainan-tsi-hita
Heb. Sheola
ny fahasaro-piaro; Ny lelafony dia lelafo midedadeda, eny, lelafon'i Jehovah.
Na dia ny ony maro aza tsy mahavono ny afon'ny fitiavana, ary ny renirano tsy mahapaoka azy; Na dia misy olona manome ny fananany rehetra ao an-tranony aza hamidy fitiavana, dia hatao tsinontsinona izy. Manana zandrivavy tsy mbola misy nono izahay
Na: isika
; Ahoana no hataonay
Na: hataontsika
amin'ny zandrivavinay
Na: zandrivavintsika
, raha mby amin'izay andro hangatahan'olona azy ho vady?
Raha manda izy, dia hanangananay
Na: hananganantsika
tilikambo volafotsy eo an-tampony; Fa raha varavarana kosa izy, dia hotampenanay
Na: hotampenantsika
hazo fisaka sedera.
10 Mànda aho, dia toy ny tilikambo ny nonoko. Raha eo imasony dia toy ny efa mahita soa aho. 11 Solomona nanan-tanim-boaloboka tao Bala-hamona; Nahofany tamin'olona mpiandry voly ny tanim-boaloboka, ka samy tsy maintsy mitondra sekely volafotsy arivo ho solon'ny vokatra. 12 Ny tanim-boaloboko, eny, ilay an'ny tenako, dia eto anatrehako, Ny arivo kosa dia anao, ry Solomona, ary ny roan-jato ho an'izay mpiandry voly.

13 Ry mitoetra eny an-tsaha! Te-hihaino ny feonao ireo namako; Mba ampandreneso izany koa aho.

14 Mandosira, ry malalako, ary aoka ianao mba ho toy ny gazela
Anaram-biby haingan-tongotra
na ny diera tanora eny an-tendrombohitry ny zava-manitra.

Copyright information for Mal1865