1 Corinthians 10

Islael myuŋguŋguŋinaset ningat golaŋŋ titiŋaŋ

Kilaismagen notnne, neŋ eweŋan yeŋsokŋne ekŋenaŋ Moses mâti mama mimi mkwabien keyet zapatnaŋ mimindama nâit. Ekŋen ilindiŋ zanzayaŋ indautukekme meti nembu diliŋ zem metat kotat mme Kawawaŋaŋ atamtapme tuŋgupmaset walelepiŋ nembelen mepataŋ zewien. Âpme ekŋen am maŋge kwep Mosesiyaŋ ŋeŋaŋ bemindeme ekmak zanza mâbien ma nembu diliŋ zemti metakotat mti katime tuŋgupmaset mebien. Âpme ekŋenaŋ ilinsakwep tambu kataŋ Kawawaŋgalen Emetak Teŋaŋ mme kululuŋengatnaŋ meu sepemaŋ kwep matotan ke nimbien. Ma ekŋenaŋ Kawawaŋgalen Emetak Teŋaŋ nanzaŋ kapilaŋ sepemaŋ igagen keyetnaŋ tu mme kwapme ekŋen ilindiŋ nimbien. Nanzaŋ kapilaŋ ke Kilais ikŋaŋ nemboŋ. Egaŋ deset ma deset mebien ke ekŋengat windeŋinaŋgat yaŋaŋ ŋotekŋaŋ penaŋ tapme mamamtemien. Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe weyaŋindeyeyaŋgut sambeyaŋ Kawawaŋaŋ nâŋge kogok ku mambiengapm egaŋ zemindeme msat zetik mimindendeŋaŋ ku mebegalen zemti notnaŋ indeme msat tuŋgupman amnaŋ ku maiwen gakiwien.

Ekŋenaŋ mama mimi bekanaŋ msâgât keŋin temaŋ wemindaye keyepm ekŋenmagen kwitnaŋ kwitnaŋ sokbeye. Keyaŋ ningat golaŋ tin mneti nin kegogagak mbenekmagengat. Kawawaŋgalen zet Itnaŋaŋ papiaen meluwaŋ pigok mimiŋaŋaŋ tazin,

“Am ekŋenaŋ nopiomgat kandaŋan totati tu meu nimwiaŋti silik kumti wendiwien.”
(Kisim Bek 32:6; Makuku 25:1-3)

Ekŋenmagen notnaŋaŋ nopiom sesewatpewien. Nin sepem kegogak ku mbanup.
Ekŋenmagen notnaŋaŋ kegok mme kasup kwep keyet Kawawaŋaŋ am sambe penaŋ (23 tausen) indawalege keyepm nin set kileŋ ekŋenaŋ mambienok ku mambanup. Ekŋenaŋ Kawawaŋ m ekmeyepm Kawawaŋaŋ nombe zemindeme koti indime gakiwien. Kegogapm nin Amobotnaŋgat m ek m ek mimiyelen yom omba penaŋ ku mmobanup. Penaŋ, egaŋ dopmaŋ ekŋen gilik zemindayenok ndawe. 10 Âpme in Kawawaŋgat kwileki ŋen ku tatndain zemti kwelat zet ku dunduwep. Ekŋenmagen notnaŋaŋ kegok mme ensel am indome gakikiyelenaŋ koti indome gakimâbien.

11 Âpme msat kululuŋ asesekgalen kanaŋ bududuk tabeme manupgapmti ekŋenmagen kwitnaŋ kwitnaŋ sokbeye ke ningat golaŋnok bein. Nin ekŋenaŋ mama mimi mgasik mbien kegok ke ku mne. 12 Âpme an ŋenaŋ nâme egaŋ Amobotnaŋgat nâmkiŋpepeŋaŋ tazingapm tetimaeen katikŋaŋ benak nâin egaŋ weyaŋeksewe. Enenogat ek ŋep tetimaeme am itnaŋaŋ ekŋenaŋ yom mbienok mnak. 13 Inmagen tetimaemae masokbein sepem kegogagak am sambe masokbemindain. Âpme Kawawaŋaŋ zemkatik bembeŋaŋ mamâzin keyepm egaŋ peme tetimaemaeyaŋ ingalen windeŋin aŋgosomti ku masokbein. Yaŋgut tetimaemaeyaŋ inmagen masokbein beme Kawawaŋaŋ indamukulem mimiyelen setnaŋ ŋep weyaŋme in katik bem tapme tetimaemae keyaŋ ŋep ku mamtoindein.

14 Keyepmti Kilaismagen notnne penaŋ, in nopiom masesewatindep ke bamkumpemti kuŋzuŋit. 15 In zet opeem nânâyelen nânâŋin tazin keyepmti zet kapi zema ilin opeemti nâseip. 16 Okowen wain mannup kan keyet nin Kilaisiyet sipmaŋ ningalen yomgat mti mulage ke otnâmti nin keyet Kawawaŋgat wisikŋ manzenup. Âpme nin wain mannuwen kan keyet nin am sambe Kilaisiyaŋ ekŋengat yominaŋgapm sipmaŋ mulage ekŋengat bulinan tusunup kegok masokbein. Âpme nin nupmamaŋ mutumti mannuwen kan keyet nin Kilaisiyaŋ gakimti sekŋaŋ ningalen yomgat dopmaŋ ndaye kan keyet maotnânup. Nin kogok mti am sambe Kilaisiyaŋ ekŋengapmti sekŋaŋ talasiye ekŋen keyet bulinan tusunup kegok masokbein. 17 Keyepmti nupmamaŋ kwepnok âpme nin sambeyaŋ nupmamaŋ ikŋaŋ kwep ke mannup. Âpme nin nupmamaŋ nsakwep mannuwen keyaŋ nin butnaŋ sambenok keyaŋ ondekti sek kwepnok benup kegok masokbein.

18 Âpme ŋen pigok zema nâit, Zuda am sambe kwi ŋenaŋ sâpe sâpe meu sisak dukŋan bumbuŋaŋ manip ekŋenaŋ ilinsakwep sisak keyelen Kawawaŋ masesewatsaip. 19 Neŋ zet notnaŋ zemkwala keyet in nâmkileŋ bemti nâgât egaŋ nopiomgat sâpe sâpe meu sasaŋaŋ keyet nâme sâpe sâpe penaŋ bein ma nopiomgat nâme Kawawaŋ penaŋ bein. Kegok ke yek. 20 Yaŋgut neŋ neman guluk gilik tazeyap ke am Kilaisiyet ku manâmkiŋpeip ekŋenaŋ nopiomgat sâpe sâpe mambumsaip ke wa Kawawaŋgat yek. We bekanaŋ masesewatpeip bein. Kok keyepm neŋ in we bekanaŋmak tususuyelen ku nembeingapmti ekŋen eksemindendepiŋ. 21 In Amobotnaŋgalen okowen wain nti naman dembusek kwep keyaŋak we bekanaŋgalen windeyet tazemopenik keyaŋ pembenaŋ yek. Ma in nupmamaŋ Amobotnaŋaŋ ikŋaŋgat sekŋaŋ otnâmti niniyelen ningat ndaye ke nti naman dembusek kwep keyaŋak we bekanaŋgat soŋgom sasaŋaŋ ke ŋep ku niniyelen. 22 Nin kogok mmann Amobotnaŋaŋ ningat keŋ kuku mti ŋenzinziŋ penaŋ mbe. Nin nâmann nin windenmak beinaŋgut egalen musuwewet ke nin ŋep ku sebempepeyelen penaŋ.

Ilinaŋgat etaŋ otnânâ keyaŋ pembenaŋ yek

23 Am notnaŋ, “Kwitnaŋ kwitnaŋ sambe kapi ŋep mimiyelen,” kegok tazeip yaŋgut kwitnaŋ kwitnaŋ ke mma ŋep ku napmukulem mbe. Kwitnaŋ kwitnaŋ sambe tapmezin keyaŋ nâmkiŋpepeen katikŋaŋ bemti mamayelen setnaŋ ku kabemndawe. 24 Am nâmkiŋpepemak ŋenaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ ikŋaŋ mukulem mimiyelen etaŋ ku mbe egaŋ naman am notnaŋ indamukulem mimiyelen keeset mbe.

25 In soŋgom kwitisât omkwiti kwitim mundumanen meti soŋgom ke nopiom sâpe sâpe sasaŋaŋ keyet yaŋkwesisipiŋ ŋep kwitiwep. 26 Enenogat Kawawaŋgalen Zet Itnaŋaŋ kapigok zenzeŋaŋ,

“Msat ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe msat palen tazin ke Amobotnaŋgalen etaŋ.”
(Sam 24:1)

27 Am Kilais ku nâmkiŋpein ŋenaŋ tu meu weyaŋbemti indazemtetime keŋinan mobogalen indembeme ŋepgat ekŋengalen mkaen mowebep. Mowepme ekŋenaŋ tu meu indame nâmtemtem mti nopiomgat sâpe sâpe bumbu mundumaŋgatnaŋ kwitiyo zemti ku indayaŋkwesiwep. Belak nimbep. 28 Yaŋgut in nsâgât tapmme an ŋenaŋ pigok diindowe, “Soŋgo kapi nopiomgalen sesewat mkaengatnaŋ.” Zeme nâmti in ke ku nimbep. An zet zemkawaŋ bemindawe egat otnâmti meu ke ku nimbep mneti ŋoktikŋinaŋ nâmnukŋaŋ mbepgat. 29 Wa in nâme bekanaŋ beingapm ku nimbep kogok ku zeyap yek. An ŋen keyaŋ nâme bekanaŋ bein egat mti ku nimbep. Yaŋgut an ŋenaŋ kapigok mene zein, “Neŋ kwitnaŋ kwitnaŋ keŋnan nâma ŋep mimiyelen bein beme an ŋenaŋ nâme bekanaŋ bein beme keyepm egaŋ neŋ ŋep ku zemkulumneneyelen. 30 Neŋ Kawawaŋgat wisikŋ zemti niyap beme an belakŋaŋ ŋenaŋ, ‘Geŋ an bekanaŋ,’ ke ŋep ku zenak. Enenogat neŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe msat palen tazin ke Kawawaŋgalen etaŋ nâyap.”

31 Notnaŋ kogok zewien mene mme neŋ kapigok zesowap, in tu meu nimbep ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe mbep ke in mme Kawawaŋgat kwitnaŋ m onzempepeyet nâmti mbep. 32 In kwileki ŋen mme Zuda am ma am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ma Kilaisiyelen am nâmkiŋpepeŋinmak ŋen setnaŋ bekekme Kawawaŋ zetnaŋ ku mâbeyet eksewep. 33 In neŋ mamiyapnok mamambep. Neŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe mamiyap ke mma amnaŋ oloŋen mimiyelen nâmti mamiyap. Nanaŋgat pembenaŋnnaŋgat etaŋ ku mamiyap. Neŋ kegogak am sambeyet pembenaŋinaŋgat nâmti mma am sambe Kilaisiyaŋ aŋgalaŋindendeyet nâmti mamiyap.

Copyright information for `NAF