1 Corinthians 11

Neŋ Kilaisiyelen set kaisasat ekti mâti mayap. Âpme in kegogak nâlen set kaisasat ke ekti namât mambep.

Silik dundundu mimiyelen zemâtâtât

In Zuda am ekŋengalen mama mimi mâti mamayet neŋ zemâtâban keyet kataŋ mamaip keyepmti ingat nâma dolakŋaŋ penaŋ beme oloŋen miyap.

Âpme pi naman Zuda am ekŋengalen mama mimi ŋengat zet kapigok zema nâit. Angat yaŋaŋ Kilaismagengatnaŋ kozin. Âpme imbi kogogak egat yaŋaŋ anmagengatnaŋ kozin. Âpme Kilaisiyet yaŋaŋ Kawawaŋmagengatnaŋ kozin. An ŋenaŋ bunduŋ ŋokŋanen munduŋ tati dapmelaŋge tuŋguwinan dunduwe ma Kawawaŋgalen zet zapat dolakŋaŋ zewe beme egaŋ Kilais sakambuk sawe. Ma imbi ŋenaŋ saŋgum ŋokŋan ambululupiŋ tati dunduwe ma Kawawaŋgalen zet zapat dolakŋaŋ dapmelaŋge tuŋguwinan zemkawaŋ bewe beme egaŋ apmaŋ sakambuk sawe.
(11:5)Ke Zuda am ekŋengalen set kegok matazin.
Kogok min beme egaŋ imbi ŋokŋaŋ pilik pilik kwanzetpepeŋan nemboŋ bein.
(11:5)Imbi set kileŋ inda aikti ŋokŋin makwanzetindeip ke Zuda am ekŋengalen set kegok matazin.
Keyepmti imbi ŋen sâk ambululupiŋ mame ŋok sinaŋ antim pewep. Ma egaŋ keyet sakam mti ŋok sinaŋ antitipiŋ mbe beme ek sâgaŋ ŋokŋaŋ ambulut be. An in ŋokŋin ondedagen sumumuŋpiŋ enenogat inmagesetgatnaŋ ŋep Kawawaŋgat sakamaŋ ma kwitnaŋ mamsokbein. Ma imbi inmagesetgatnaŋ ŋep angat kwitnaŋ mamsokbein. Neŋ kegok zeyap enenogat Kawawaŋaŋ an kukŋaŋgat mti anmagengatnaŋ imbi mge. Imbimagengatnan an ku mge. Kawawaŋaŋ an imbiyepmti ku mimiŋaŋ. Egaŋ imbi angapmti mimiŋaŋ. 10 Keyepmti imbi apmaŋgat eksempeinaŋ ondedagen saŋgumaŋ ŋokŋaŋ ambuluti mamezin enenogat ensel ekŋenaŋ taekgip. 11 Yaŋgut am Kilais nâmkiŋpemti maiwaŋ imbiyaŋ apmaŋgat mukulemaŋ bein ma anaŋ kogogak imbiŋaŋgat mukulemaŋ bein. 12 Kawawaŋaŋ imbi kukŋaŋgat anmagengatnaŋ mge keyepmti naman alak imbiyaŋ an mammsokbeip. Kogok keyaŋgut eget ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe Kawawaŋmagengatnaŋak sokbewien.

13 In nâmkiŋpepeŋinmak, ilinak weyaŋ nâmâtâlit. Inmagengatnaŋ imbiyaŋ dapmelaŋge tuŋguwinanen Kawawaŋgat dundusât nâwe beme egaŋ ŋokŋaŋ sâk ambululupiŋ mbe beme keyaŋ pembenaŋ yek. Imbi in ŋokŋin ambulubep. 14 Kogok keyepm in kapi ekme penaŋ bein enenogat kwitnaŋ kwitnaŋ setnaŋ talip in nâip. Ŋen pigok egip an ŋenaŋ ŋokŋaŋ sinaŋ teepmaŋ peme tozin beme ke sakam bukŋaŋmak. 15 Yaŋgut imbi ŋenaŋ ŋoksinaŋ peme teepmaŋ tozin beme nin nâmann keyaŋ mme sepemaŋ dolakŋaŋ bein. Enenogat ke Kawawaŋaŋ ikŋaŋ imbiyaŋ ŋoksiŋin teepmaŋ kogok toti kwatan tapme mamayet nâmti beye. 16 Am ŋenaŋ zet kapiyet nâme ŋep ku beme mdândâsât setnaŋ zulutbe beme kapigok nâmbe. Set kapi Kawawaŋgalen dapmelaŋge sambe nin mâti mamnup.

Amobotnaŋaŋ tu meu ndandaŋaŋ

17 Âpme neŋ tambuŋalem zigok niniyelen ke zemzikat indasowap. Neŋ in set mamip keyet zemsesewatindendeyelen yek. Enenogat set in alak kapi tapmip kapiyaŋ indamukulem mme Amobotnaŋ Kilais nâmkatik bempemti zetnaŋ gawepumti yek. Keyaŋ naman mme in Amobotnaŋ nâmkatik bemti zetnaŋ gawepupuyelen mme naman bakŋaŋ betobep. 18 Kukŋaŋgat neŋ pigok zesowap. Neŋ zet pigok nâwan in tambuŋalemgat ke ondaktiŋgut tuŋguwinangatnaŋ am notnaŋaŋ zet mopmtot mti kalalaŋ mawen. Am notnaŋ zapat kegok mnawien ke naman nâma bugan penaŋ penaŋnok beye. 19 Yaŋgut inmagengatnaŋ maŋge denenaŋ set pembenaset kwitnaŋ kwitnaŋ tapmip ke ŋep ekmâtâtâtgalen ke kapigok, ekŋenaŋ maŋge temaŋ katikindemti kalaŋti sokbemkawaŋ bembeyelen mamip. 20 In ondekti tambuŋalem nsât koti tu meu bumti koti nolineneyet zikat gatnan mti tatnip. Kegok ke in tapmip. 21 In sambeyaŋ meuŋin timkoti nolineyet damuŋ tatapiŋ sakwep manip. Ŋenaŋ igak kambak balaŋ mmepme ŋenaŋ meuyet mamimti melip ma notnaŋaŋ wain omba penaŋ nimti keŋ kileŋ mamip. 22 In tu meu etaŋ nsât nâmti ilinaŋgat mkaŋinan manimambep enenogat in Kawawaŋgalen dapmelaŋge ondegiwen in ku maeksemindeip ma am bekopsat ekŋen sakambuk maindaip. Neŋ keyepmti ingat zigok zenzeyelen ke ku nâmâtâlap. Keyepmti neŋ keyet oloŋen ŋep ku mimiyelen.

23 Neŋ zet kapigok Amobotnaŋmagen tiwanen ke in zemâtâtindama delaŋ zeye. Tambuyet Amobotnaŋ Zisas Zudasiyaŋ Zuda am ekŋengalen an ŋeŋaŋ ekŋenmagen zemkuye kan keyet Amobotnaŋaŋ nupmamaŋ mti 24 keyet Kawawaŋgat wisikŋ zemutumti zeye, “Nupmamaŋ kapi nanaŋgat sekŋnok ingat yomin katikpepeyelen indawap. Nimbep kataŋ nâgât otnâpeŋ mamambep.” 25 Meu nime delaŋ zeme wain okop sakam kegogak mtati pigok zeye, “Wain kapi nanaŋgat sipmnok. Tâtâ Alakŋaŋ sipmnaŋ miap. Nimbep kataŋ nâgât otnâpeŋ mamambep.” 26 Kok keyepm in nupmamaŋ ma wain kapi manimambep kataŋ Amobotnaŋgat gakikiŋaŋgat zapatnaŋ zemkawaŋ bepeŋ manepeme ikŋaŋ kobe.

27 Keyepmti an ŋenaŋ set pembenaŋ ku mâti nupmamaŋ ma wain nti keeset egaŋ Amobotnaŋgalen sip sesumbaŋaŋ ku eksempepgapmti yom mip. 28 Keyepmti am ŋen nupmamaŋ ma wain nsâpmti ikŋaŋgat keŋaŋgat yaŋaŋ nâmâtâti nimbe. 29 Ŋen egaŋ Amobotnaŋgat sekŋaŋ keyet yaŋaŋ ku nâmâtâti nupmamaŋ ma wain nimbe beme Amobotnaŋaŋ zemkuwe. 30 In notnaŋ set pembenaŋ ku mâti Amobotnaŋgalen tu meu manipgapmti zawat suksuk ma sek sindem matip ma notnaŋ gakiwien. 31 Yaŋgut nnaŋgat yaŋŋ ekmâtâti nimbanup beme Amobotnaŋaŋ ku zemndowe. 32 Yaŋgut Amobotnaŋaŋ yaŋŋ msokbemti manndamusuwezin kogok mme egaŋ am Kilais ku nâmkiŋpeip ekŋen nsakwep ku zemdelaŋ zemndowe.

33 Keyepmti Kilaismagen notnne, in nupmamaŋ ma wain nsâti am sambe ilinsakwep ondekme delaŋ zemeŋgut yaŋbemti manimambep. 34 Ŋenaŋ meuŋaŋgat penaŋ mbe beme egaŋ meuŋaŋ mkaŋan nimtiŋgut bam kobe. Mneti ondedak ke myuŋgunepeme Kawawaŋaŋ zemkuwe.

Zet notnaŋ notnaŋ ke nen kotiŋgut zemâtâtindawap.

Copyright information for `NAF