1 Corinthians 14

Emetak Teŋgalen taolet kapiyaŋ ŋeŋaŋ penaŋ bein

Kogogapm in am sambe gogot mimindewep. Mti Emetak Teŋmagengatnaŋ taolet kapi titiyelen keŋinan omba indembewe: Kawawaŋmagengatnaŋ buŋam zet timti dapmelaŋge ondedagen diindondo mulup ke nâme mobotnaŋ bewe. Am ŋenaŋ zet mamanamaset manzein egaŋ amgat yek; Kawawaŋgat etaŋ manzein ma keyaŋ ek etaŋ mamukulem mpein. Egaŋ Emetak Teŋaŋ zet ke zenzeyet keŋaŋ m eleŋ beleŋ mpeme manzein mme am ekŋenaŋ yaŋaŋ ku manâmâtâlip. Keyaŋgut am ŋenaŋ Kawawaŋgalen buŋam zapat manzemkawaŋ bein egaŋ am zet ke diindome keyaŋ nâmkiŋpepeŋin bandim mamindein ma mamaŋin gwatnaŋ mamin ma keŋin mamkipmaŋ bein. Zet mamanamaset manzein egaŋ ikŋaŋgat keŋaŋ mambutein yaŋgut Kawawaŋgalen buŋam zapat manzein egaŋ am nâmkiŋpepeŋinmak mgwatnaŋ mam indein.

In zet mamanamaset zeme neŋ ingat nâma ŋep penaŋ bein, yaŋgut naman Kawawaŋgalen zet zapat zemkawaŋ bembeyelen an beme neŋ keboŋ keyet nâma pembenaŋ penaŋ mambein. Kawawaŋgalen zet zapat manzemkawaŋ bein egaŋ am zet mamanamaset manzeip ekŋen bugan silim indem talip. Yaŋgut ekŋenaŋ zet mamanamaset zem meti keyet yaŋaŋ am nâmkiŋpepemak zemâtâtindandayelen an ŋen tazin beme dapmeleŋge ekŋenmagen mukulem ŋep omba penaŋ sokbenak.

Kilaismagen notnne, neŋ inmagen koti zet mamanamaset zewak beme nâlen zet mamanamaŋ keyaŋ in zigok indamukulem mindenak? Inmagen kopmambak mene ze Kawawaŋmagengatnaŋ nânâ zet katnaŋ mzikat nayeen ke ma Kawawaŋgalen nânâ dolak dolakŋaŋ ma Kawawaŋgalen buŋam zapat zemkawaŋ bemindawak ma Kawawaŋ nâmkiŋpemmamayelen zemâtâtât notnaŋ in kot zemzikat indandayelen keboŋ timti kobak. Gwasim ma gita kulele belak etaŋ kuma kwitnaŋ kuwaŋgut silik ŋandaŋaŋ ku mâti kun beme amnaŋ yaŋaŋ ŋep ku nâmâtâtâgalen. Ma lumun ondedagat makumbuiwen katnaŋ ku kumbuyo beme kwilekiyet takup ke ŋep ku nâmbek. Ma in kegogak zet mamanamaset belak kwisak etaŋ takume notnaŋ ekŋenaŋ zigoset zet keyet yaŋaŋ nâmâtâbe. E to zeme met penaŋepiŋ mambein. 10 Msat sambe kataŋ zet sepemaŋ ikŋak ikŋak penaŋ wemezin yaŋgut zet zeip ke am maŋge keyelenaŋ ŋep yaŋaŋ zigogat tazeip ke nâyo. 11 Yaŋgut neŋ zet ke ku weyaŋ nâmâtâbap beme zet toŋaŋ egaŋ nâgât nâme kopa penaŋ bewak ma neŋ kegogak egat nâma kopa benak. 12 Âpme inmagen sakam kegogak tazin. Emetak Teŋgalen taolet inmagen sokbembeyelen manzeip e ŋep, yaŋgut in taolet ke timti am nâmkiŋpepemak indamukulem mimiyet windeŋaŋ mbep.

13 Keyepm zet mamanamaset animbi zet diindosât mbanik beme Amobotnaŋ dundum samane zedi ke gilik zenze winde game timtati zemti gilik zemindawanik. 14 Neŋ zet mamanamaset ondedagen dundusât nâmti dunduyap beme nanaŋgat keŋŋ ma sekŋ mme pâpâyelen talayaŋgut yaŋaŋ zigogat miak ke ŋoktikŋnan penaŋ ku alalep. 15 Keyepmti zigok ŋep mimiyelen? Zet mamanamaset ondedagen dunduyap beme keyet yaŋaŋ ŋoktikŋnan sokbeme gilik zemindayap. Mme silik ŋen zet mamanamaset ondedagen kuyap beme keyet yaŋaŋ ŋoktikŋnan sokbeme gilik zemindayap. 16 Ma geŋ ondedagen keŋdan zet mamanamaset Amobotnaŋgat zemsesewatpemane, am ekŋenaŋ gâlen zet yaŋaŋ ku nâip beme ekŋenaŋ zigoset gamukulem mti keyet, “Ke penaŋ,” zewiek? 17 Geŋ dundundudanen Kawawaŋ zem olim pesât mene mti zet mamanamaset dundunak yaŋgut yaŋaŋ ku gilik zenak keyaŋ nodi ku mukulem mip.

18 Neŋ in bugan sebemindemti zet mamanamaset zet mamanamaŋ omba penaŋ manzeyap keyepmti Kawawaŋgat wisikŋ zemti mandundusayap. 19 Yaŋgut neŋ dapmelaŋge ondedagen zet nâm taliwen Kawawaŋgalen buŋam zapat pemkwepmaŋ zema nâme tuluŋ telaŋ bembeyelen zelinan zema nâyo keyaŋ pembenaŋ. Yaŋgut zet mamanamaset zemane amnaŋ yaŋaŋ ku nâme teepmaŋ zemti mandam mama ke pembenaŋ penaŋ yek.

20 Kilaismagen notnne, zet zemkwala keyet yaŋaŋ eknâmâtât mimiyelen ŋoktikŋinaŋ okak ekŋengalen sepem ku bewe. Bekanaŋ mimi ekŋenmagensetgut okak maipnok mambep, yaŋgut kwitnaŋ kwitnaŋ eknâmâtât mimiyelengut ŋoktikŋinan an temaŋ ekŋengalen kataŋ bewe. 21 Zii zelen zet ŋen kapigok kumpepeŋaŋaŋ matazin. Amobotnaŋaŋ zein,

“Neŋ am mamanamaŋ ma zelin igak ŋen zemindema ekŋenaŋ koti nenaŋgalen am maŋgemagen kobewen nâlen ŋenzinziŋgalen piliŋnok keyaŋgut nâlen amnaŋ ekŋenaŋ keŋin kaliŋaŋ bewe mme yomengatnaŋ gilik zem kwakwagalen ku nâmbep.”
(Aizaya 28:11-12; Zii Zet 28:49-50)

22 Am zelin mamanamaŋmak kobien ke am Kawawaŋgalen zet ku nâmkiŋpewien ekŋengat piliŋnok nâmindeme kokotnaŋ yaŋgut ke nâmkiŋpepemak am ekŋengat zapat ku beye. Âpme naman Kawawaŋgalen buŋam zapat zemkawaŋ bembe keyaŋ am nâmkiŋpepeŋinmak ekŋenmageset pembenaŋ masokbein enenogat keyaŋ keŋin mbutemti mamaŋin mgwatnaŋ mamm.

23 Kogogapmti am nâmkiŋpepemak sambeyaŋ ondek tati zet mamanamaset tazeme am nâmkiŋpepeŋinpiŋ ekŋenaŋ Emetak Teŋgalen taoletgat yaŋaŋ ku nâiwaŋ kot indikti pigok zewep, “Am kapi keŋin kileŋ tabein.” 24 Yaŋgut an Kawawaŋgalen buŋam zapat tazemkawaŋ beme am nâmkiŋpepeŋinpiŋ ekŋenaŋ Emetak Teŋgalen taoletgat yaŋaŋ ku nâiwaŋgut koti zet ke nâme keyaŋ mama mimiŋin mgasik ke zikat indame ekti yayaŋ omba mbep. 25 Âpme keŋanen kwitnaŋ kwitnaŋ bekanaŋ maenzilim tazin ke sokbemkawaŋ beme msalen tot kusum tati Kawawaŋ zemsesewatpemti pigok zewe, “Kawawaŋ inmak penaŋ mamain.”

Silik dundundu msât setnanen mâti mbep

26 Keyepm Kilaismagen notnne, in zigok penaŋ mbep? In ondekbep kan keyet ŋenaŋ silik yaŋbeme kuwep ma ŋenaŋ Kawawaŋgalen zetgat yaŋaŋ zemzikat indam mbe ma ŋenaŋ Kawawaŋmagengatnaŋ nânâ zet katnaŋ mzikat saye ke zemsokbewe ma ŋenaŋ zet mamanamaset zewe ma ŋenaŋ zet keyet yaŋaŋ gilik zewe. In kwitnaŋ kwitnaŋ silik dundunduŋinan mbep keyaŋ am nâmkiŋpepeŋin bandim mme katikŋaŋ bemtabe. 27 Zet mamanamaset zet zesâti sambeyaŋ yek. Am zut tuk mee kegok etaŋaŋ mbep. Yaŋgut kwewaŋ zeme kwewaŋ zeme kegok mme ŋenaŋ yaŋaŋ gilik zem zeme amnaŋ nâmbep. 28 An zet gilik zenze timabep beme ondedak keyet keŋan zet mamanamaŋ ku zewep. Egaŋ zesât nâmbe beme ikŋak etaŋ ma Kawawaŋgat zewe.

29 Ma Kawawaŋgalen buŋam zapatnaŋ zenzeyelen Emetak Teŋaŋ taolet indandaŋaŋ ekŋenmagengatnaŋ an zut ma tuk etaŋaŋ zewep. Âpme am notnaŋ ekŋenaŋ zet ke yaŋaŋ penaŋ opemnâmbep. 30 An ŋen Emetak Teŋaŋ Kawawaŋmagengatnaŋ nânâ zet katnaŋ mzikat same an keyaŋ zesât wabe beme an zet tazein keyaŋ notnaŋ zet zesât wazin ke ekti totabe. 31 Kawawaŋgalen zet zapatnaŋ zemkawaŋ besâti ŋepgat zewep. Yaŋgut ŋenaŋ zeme nâm ŋenaŋ zeme nâm kegok mme am nâmkiŋpepeŋinmak ekŋenaŋ nâme keyaŋ keŋin mbuteme keŋin kikipmak mambep. 32 Kawawaŋgalen buŋam zapat zemkawaŋ bembe an ekŋenaŋ zet zigok zigok zesenup e yaŋaŋ ilinagak omkalili mulup mbep. 33 Kawawaŋ ek myuŋguŋgu keyet ŋotekŋaŋ yek. Ek sewakŋaŋ mama keyelen Kawawaŋ.

An zikat indanda notnaŋaŋ dapmelaŋge ekŋengat tuŋguwinan zet kapi mamzikat indaip,
34 “Ondedeginan imbi ekŋenaŋ zet zenzepiŋ belak tabep. Imbi ekŋenaŋ kegok mti tototnaŋ mambep. Nin etaŋ ku zenup; zii zelen kegok zenzeŋaŋ tazin. 35 Kwileki ŋen nânâyelen nâmti mkaŋinaŋ daenen awinemak zenâ zenâ mbep. Mneti imbiŋineyaŋ dapmeleŋge ondedagen zet zeme sakambukŋaŋmak bewe.” 36 Zet ke nâma yeyeŋgalen penaŋ bein. Kawawaŋgalen zet inmagen etaŋ sokbembeŋaŋ ma in ilinak etaŋ nâmamayet zet keyaŋ koindaige? Yek penaŋ. 37 Inmagengatnaŋ ŋenaŋ ikŋaŋgat nâme golaŋ zenze an ma Emetak Teŋmak mayap bewe beme egaŋ zet kumindayap kapiyet nâme Amobotnaŋgalen zemkatik bembe bewe. 38 An ŋenaŋ kegok ku nâwe beme, in eget nâme Kawawaŋgalen zet zapatnaŋ zenze an penaŋ ku bewe mti naman egalen zet nânâpiŋ.

39 Keyepm Kilaismagen notnne, kapigok kwepgut nâseip. In Emetak Teŋgalen taolet Kawawaŋgalen buŋam zapatnaŋ zemkawaŋ bembeyelengut windeŋaŋ mbep ma taolet ŋen zet mamanamaset zenze ke ku bekekbep. 40 Yaŋgut in silik dundunduŋin ke weyaŋti ekdamuŋ mti esemteŋ mbep.

Copyright information for `NAF