1 Corinthians 15

Zisasiyaŋ gakikiengatnaŋ gilik zem wawatnaŋgalen zetnaŋ

Kilaismagen notnne, pi ewe Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ timkot diindoma nâmkiŋpemti timaip ke ewe windeŋaŋ beŋ atam kitik mtalip. Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zemzikat indam mban keyet nâmkiŋpeme keyaŋ indaaŋgalaŋindeye. Keyet Kawawaŋgalen zet katnaŋ ke weyaŋti atam kitik mti mamambep. Kegok ku mbep beme ingalen nâmkiŋpepe belakŋaŋ penaŋ bewe.

Zet ŋotekŋaŋ mobotnaŋ neŋ kukŋaŋgat zemâtâtnanaŋaŋ keyegak inmagen koti diindowanen kapigok: Kilais ek eweŋan Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen zemâtâtpepeŋaŋ keyet kataŋ ningalen yommgat dopmaŋ gakiye. Mti Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen zenzeŋaŋ keyet kataŋ kumti met am sumen bewienaŋ kasup tuk etaŋ tati naman gakikiengatnaŋ gilik zemti wage. Gakikiengatnaŋ wati ŋeŋaŋ Pita sokbemsaye eyetnaŋ nembaŋane sokbemindaye. Eyetnaŋ zet zapat zenze anene 500 sebempein kegogak sokbemindame ekmâbien. Am ekŋen ke ekbien ke notnaŋ gakiwien ma notnaŋ ekŋen ewe tapmaip. Eyetnaŋ Zekop sokbemsamti met nembaŋane ekŋen ilindiŋ sokbemindaye. Bam penaŋ neŋmagen pempetuk sokbemname ekban. Neŋ ekmak ku mamaŋaŋaŋgut kegok sokbemnamti an zet tim palakŋaŋ bembeyet an bekanaŋ neŋ nakumtetiye.

Neŋ an Kawawaŋgalen buŋam zapat zempalakŋaŋ bembeyet ombemindemti indakumtetiye ekŋen kemagengatnaŋ neŋ toweweŋaŋ penaŋ. Tipman baenen neŋ Kawawaŋgalen maŋge indom walet mamteman keyepmti Kawawaŋgalen buŋam zapat zempalakŋaŋ bembeyet ombemnemti nakumtetitiŋaŋ kwit ke name ŋep penaŋ ku mambein. 10 Yaŋgut neŋ alak Kawawaŋgalen buŋam zapat zempalakŋaŋ bembeyet ombemnemti nakumtetitiŋaŋ kwit ke timti talap ke pe Kawawaŋgalen keŋ taoletnaŋgapmti tiwan. Âpme Kawawaŋgalen keŋ taolet ke penaŋepiŋ ku beye yek penaŋ. Neŋ mulup mban keyaŋ Kawawaŋgalen buŋam zapat zempalakŋaŋ bembe ombemindemti indakumtetiye notnne silim indemti omba penaŋ mban. Kegok mban ke nanak ku mban; Kawawaŋaŋ keŋ taolet mnamti napmukulem mme mban. 11 Âpme neŋ ma ekŋenaŋ buŋam zapat kwep keyegak mkoti zempalakŋaŋ bemann in zet ke nâmkiŋpemti maip.

Zisas gakikiengatnan wageyepmti nin kegogak gakikiengatnaŋ wapmâbanup

12 Nin Kilais gakikiengatnaŋ wawatnaŋgalen zapatnaŋ diindomangut inmagen notnaŋaŋ gakikiengatnan wawat ku tazin manzeip. 13 Ekŋenaŋ zet tazeip ke penaŋ benak beme, Kilaisiyaŋ gakikiengatnan wage zet ke kegogak penaŋ yek. 14 Kilais ku watnak ze Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zemkawaŋ bembenn ma ingat nâmkiŋpepeŋin penaŋepiŋ bemâtnak. 15 Âpme nin Kawawaŋgat zewenn egaŋ Kilais gakikiengatnaŋ mme wage. Naman in gakikiengatnaŋ wawat ku tazin zewiegen nin Kawawaŋgalen zet zapat zemyuŋguŋgu an bewenek. 16 Am gakikiengatnaŋ ku mawalip kegok zewanup beme nin Kilaisiyet kegogak gakikiengatnan wage ku zewanup. 17 Kilais gakikiengatnan ku watnak ze nâmkiŋpepeŋin belakŋaŋ beme, yomin asesekgalen selin ŋen ku tatindanak. 18 Ma am notnaŋ Kilais nâmkiŋpemti gakiwien ekŋen kogogak waleletgalen zapat bewiek. 19 Nin Kilais manâmkiŋpenup ke msalen mama tapmanup kapiyelen kwitnaŋ kwitnaŋ etaŋ benak beme nâmkiŋpepe keboŋ ke kembeŋaŋmak.

20 Yaŋgut kegok yek. Kilais ek penaŋ gakikiengatnaŋ am gakikiŋaŋ ŋeŋaŋ bemindamti wageyaŋ mamain. 21 An ŋenaŋ yaŋbem gakiyeyepmti nin maŋgakimann delaŋ zein. Yaŋgut an ŋenaŋ kegogak yaŋbem wageyepm nin wabanup. 22 Nin Adamgat sip butnaŋ keyepmti maŋgakimann delaŋ zein. Sepem kegogak Kilaismak tususun tazin keyepmti gakikiengatnaŋ wapmâbanup. 23 Gakikiengatnaŋ wawat ke setnaŋ kapigok penaŋ sokbesâpm: Kilais ek ilak Bipmaŋ Kawawaŋaŋ mme wage. Âpme Zisas kosâpm kan keyet egalen amŋaneyaŋ kegogak wapmâbep. 24 Kawawaŋaŋ kululuŋ ma msat kapi aseksâpm, kan keyet Zisasiyaŋ msatgalen amobotnaŋin sambe ma Sadaŋgalen mulup anene ma winde sakam ikŋak ikŋak timtot indemti egaŋ ikŋak etaŋ Amobotnaŋin tabe. Ke ilak Kawawaŋgalen zemâtâtât katnanen mama ke sokbeme mtati Bipmaŋ same Kawawaŋaŋ damuŋ mbe. 25 Kan keyet Kawawaŋaŋ kasaŋene sambe timtot indeme setnaŋ kandeŋan tamâpme Nemuŋaŋ nâmpeme kwitnaŋ kwitnaŋ sambeyet Amobotnaŋin tabe. 26 Kawawaŋaŋ an kasa notnaŋ mtot indem metiŋgut gakiki windeŋaŋ bekegogak mtot pewe. 27 Kawawaŋgalen Zet Itnaŋaŋ pigok zemkawaŋ bembeŋaŋ,

“Kawawaŋaŋ am ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe Kilaisiyet kandeŋan maŋge bempewe.”
(Sam 8:6)

Zet ke Kawawaŋgat eyo ku zenzeŋaŋ enenogat Egaŋ am ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe Kilaisiyet kandeŋan maŋge bemindewe.
28 Kawawaŋaŋ am ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe Kilaisiyet kandeŋan yaloŋpemti Kilais naman ikŋaŋgat kandeŋan pewe. Mti Kawawaŋaŋ ikŋaŋ Kilais ma am ma kwitnaŋ kwitnaŋ damuŋ mme delaŋ zewe.

29 Gakikiengatnaŋ wawat keyet zemkotnetipeya ke ewe tusum zesowap. Kawawaŋgalen buŋam zapat zemkawaŋ bembe an notnne ekŋen sekŋin ketalasimti am nâmkiŋpepepiŋ ekŋenmagen buŋam zapat timet diindome maindome gakip. Gakikiengatnaŋ wawat ku tazin beme eneyet ekŋenaŋ kegok mamip? 30 Âpme nin kegogak, kwilekiyet kwitnaŋ kwitnaŋ ndawalelegalen mme nâpemti set keyegak mamâtnup? 31 Kilaismagen notnne, neŋ Amobotnaŋŋ Zisas Kilais ekgapmti ingat keŋ oloŋen mambein. Zet kapi penaŋ sukwep diindoyap. Neŋ kasup kataŋ nukŋaŋ sambeyaŋ naminzilime gakikiyelen etaŋ mamkwalap. 32 Neŋ Epesa mkaen an soŋgom kukŋaŋbeŋnok ekŋenmak auwan. Nukŋaŋ tiwan keyet penaŋaŋ kwileki tiwap? Gakikiengatnaŋ wawat ku tazin beme neŋ kapigok zema ŋep besem,

“Seŋen mene gakiwanupgat alak tu meu akuman kwaopme nim wiaŋwiaŋ temaŋ mne.”
(Aizaya 22:13)

33 Am mama mimiŋin bekanaŋ ekŋenaŋ zet kelakŋaŋ mti indatetim mebep beme ingalen mama mimi dolakŋaŋ ke mme bekanaŋ bewe. 34 In yom mamip ke katikpeit. Mti eksemti mamambep. Inmagen notnaŋaŋ Kawawaŋgat yaŋaŋ dolakŋaŋ ku nâmâtâlip ke sakambukŋaŋmak.

Gakikiengatnaŋ sek alakŋaŋ timti wabanup

35 Notnaŋ ekŋenaŋ kapigok mene yaŋkwesiwiek, “Gakikiŋaŋ ekŋenaŋ zigok mti wabep ma sek sepemin ziboŋmak wabep?” 36 Yaŋkwesisi ke ku nâmâtâti belak kileŋ zenzeŋaŋ. Alik alik katnaŋ notnaŋ maondeip ke mamaŋaŋ sambume dukŋaŋ alakŋaŋ makwazin. 37 In alik alik katnaŋ notnaŋ maondeip ke dukŋaŋ mitimti ku maondeip. Nin saŋgom ma kawek mee keboŋ ondemann dukŋaŋ ŋeŋaŋ pataŋ zemkwapme bam sinaŋ betnaŋ mamin. 38 Âpme Kawawaŋaŋ zemâtâtpeye keyet kataŋ kwati penaŋaŋ ikŋaŋ keyek masokbein ma katnaŋ kegogak sepem ikŋak ikŋak masokbein. 39 Sekŋnaŋgat yaŋaŋ kegogak sepemaŋ kwep penaŋ yek. Am ningalen sek sepem ikŋak ikŋak ma soŋgom ekŋen kegogak sek sepemin ikŋak ikŋak ma age ekŋen kegogak sek sepemin ikŋak ikŋak ma tuyengalen soŋgom ekŋen kegok sekŋ sepeman ikŋak ikŋak. 40 Msat kululuŋ palen kwitnaŋ kwitnaŋ tazin ke kululuŋen ekŋen sepemin ikŋak ikŋak ma msalen ekŋen kegogak sek sepemin ikŋak ikŋak. 41 Ma kasup ek busatnaŋaŋ sepemaŋ ikŋak ma eyoŋga ek kegogak busatnaŋaŋ sepemaŋ ikŋak ma wenzim ekŋen kegogak busatnaŋin sepemaŋ ikŋak ikŋak. Wenzim notnaŋ ekŋenaŋ nolineyet busatnaŋin sebemindemti ego egoŋaŋmak tapmelip.

42 Gakikiengatnaŋ wawat ke sepemaŋ kegogak tazin. Msalen bembeŋaŋaŋ sambumbuyet zapat; wabe ek mama kanzizit mamayet zapat mambe. 43 Msalen bembeŋaŋ waleletnaŋ ego egoŋaŋpiŋ yaŋgut wabeyen elimiakŋaŋmak ma ego egoŋaŋmak. Msalen bembeŋaŋ windeŋepiŋ yaŋgut wabeyen keyaŋ windeŋaŋmak. 44 Bembeŋaŋ msat sekmak, wabeyen kululuŋ sekmak. Msat sek timti manup kegogak kululuŋ sek timti mambanup. 45 Mama msalen sokbemti manup keyet kapigok zenzeŋaŋ,

“Kawawaŋaŋ an kukŋaŋgatnaŋ weyaŋti mama saye kwitnaŋ Adam ke.”
(Sokbembe 2:7)

Âpme mama alakŋaŋ titiyelen ke Kawawaŋaŋ Nemuŋaŋ Zisas gakikiengatnaŋ mme wapme saye keyepmti egaŋ mama alakŋaŋ mama kanzizit ndawe ke egat An bamgatnaŋ Kawawaŋgalen zelaŋ manzemkawaŋ bein keyet kataŋ.
46 Msalengalen sek ŋeŋaŋ ndame timti msalen kapi mamanup; bamgut kululuŋengalen sek ndame timti kululuŋen mambanup. 47 An ŋeŋaŋ ek Kawawaŋaŋ msalaŋ mgeyepmti msat kapiyelen an beye. Âpme An bam ek gakikieŋgatnaŋ wapme kululuŋ sek sasaŋaŋ. 48 An ŋeŋaŋ msalaŋ mge kegogapm nin egat iŋsokŋene bemti msat sek timti mamanup. Âpme naman An bamgatnaŋ kululuŋ sek timti mamaingapmti nin egalen bembeŋaŋ kogogak kululuŋ sek timti ekmak mamti mambanup. 49 Âpme an msatgalen sek sakam tiwenn sakam keyet kataŋ maneti bam kululuŋengalen An ikŋaŋgalen sek sakam timti mambanup.

50 Kilaismagen notnne, neŋ zet ŋen pigok zema nâit. Am msat sekmak ekŋenaŋ Kawawaŋgalen zemâtâtâtgalen katnanen mama keyet keŋan ku mebep. Ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambumbuyelen ekŋenaŋ mama kanzizitgat toŋaŋ ku bewep. 51 In weyaŋ tati nâme zet enzililiŋaŋ Kawawaŋaŋ am ŋen ku diindoye ke neŋ dinoyeyepm ingat pigok zema nâit: Nin notnaŋ ku gakimann Kilaisiyaŋ gilik zemkopme nin sambe asekti sepem ŋen bemâbanup. 52 Lumun temaŋ kuwe keyegak nin sepem asekme ikŋak ŋen bemâbanup. Âpme gakikiŋaŋ ekŋenaŋ sekŋin alakŋaŋ kululuŋengalen kemak wabep ma alik mamanup ningat sekŋ kapi asekme sepemaŋ ŋen kululuŋengalen zapat bewe. 53 Sekŋ kapi gakimti masambum yek mambein ke mgilik zemti naman ku waleletgalen ke timti mama kanzizit mambe. 54 Kegogapmti sekŋ tetak ku mamayelen pi mgilik zeme tetak mamayelen sokbewe. Kan keyet zet pigok Kawawaŋgalen Zet Itnaŋane Itnaŋanen zenzeŋaŋ ke penaŋaŋ sokbewe,

“Mamayaŋ gakiki wilige.”
(Aizaya 25:8)

55 “Kawawaŋaŋ gakiki ilak windeŋaŋ mtotpein. Gakikiyet windeŋaŋ ninmagen ewe ku tazin.”

(Hosea 13:14)

56 In kapigok nâit, yom ke nombe kukŋaŋbeŋgat zetutuŋaŋ nemboŋgapm ndime gakinup. Zii zelaŋ nin an yomtoŋ zemti keyet dopmaŋ manzemndomwaleletgat zapat manndein. 57 Kwitnaŋ kwitnaŋ ekŋen keyelen windeŋinaŋ ninmagen ŋen ku tim tazin enenogat Zisas Kilaisiyaŋ gakimti windeŋin tim totindeye keyet nin Kawawaŋgat wisikŋ manzem mamambanup. 58 Kogogapmti Kilaismagen notnne, in katikŋaŋ bemti tabep. Mti Amobotnaŋgalen mulup ŋokkaŋkaŋ kumti windeŋaŋ bemti mbep. Amobotnaŋgalen mulup mbep ke penaŋepiŋ belak penaŋ ku wembe ke nâmkatik bemti mbep.

Copyright information for `NAF