1 Corinthians 4

Amobotnaŋaŋ ikŋaŋ mulup anene ekŋengat yaŋin msokbemâbe

Kogogapm ningat nâmndeme nin Kilaisiyelen mulup an ma egaŋ mulupmaŋgat ŋeŋaŋ bembe ndeme nin amgat Kilaisiyelen buŋam zapat itnaŋaŋ ku nâwien ke zemkawaŋ bembeyelen ndeye kogok nâwep. Âpme Kilaisiyelen mulup an ekŋenaŋ weyaŋti muluwin zemâtâtindendeŋaŋnok nâmsemteŋ mbep. Mti naman pi nanaŋgat yaŋŋ zema nâit. Nâlen mulupgat in ondedakŋinan manzemkwalalip beme neŋ keyet yayaŋ ku mamiap. Ma neŋ nâmtalawen neŋ mulupm ŋen ku myuŋguwan. Neŋ Kawawaŋgalen mulup miminaŋgut myuŋguŋgu ŋen ku mban ke nâyap yaŋgut neŋ yompiŋ penaŋ mayap kegok ŋep ku zenzeyelen. Amobotnaŋaŋ nâgât yaŋŋ ewe msokbewe. Keyepm in amgat yaŋin bekanaŋ zemti msokbembeyet mulupmaŋ sakwep ku mbep. Amobotnaŋ egaŋ ikŋaŋ koti kwitnaŋ kwitnaŋ enzililiŋan tazin ke mkawaŋ bemâbe ma am keŋan nânâ ziboŋ tapmezin ke kegogak msokbemâpbe. Mme zemdelaŋ zenze kanen Kawawaŋaŋ ikŋaŋ sakamin nâmti keyet kataŋ zemsesewatindewe.

Kilaismagen notnne, in zet kapi ilak manzeip, “Zet kumpepeŋaŋ ke ku sebempepeyelen.” Zet ke yaŋaŋ kapigok, Kawawaŋgalen zelen zet tazin ke ku sebempepeyelen. In zet ke gawepup beme an ŋeŋaŋine ŋengat sekŋaŋ mmoti ŋengat peme topme kegok ŋep ku mimiyelen. Neŋ ma Apolos nigat palen in kegok mamip. In ilinaŋgat sekŋin mmopemti am notnaŋgat kwit zapalin mamtotpeip. Kegok ke kwiyaŋ zemindeyeyepm mamip? Âpme kwitnaŋ kwitnaŋ sambe taindanaŋgut ekŋenmagengatnaŋ kwep ŋen Kawawaŋaŋ ku indadaŋaŋ, ma? Ekŋen sambe ke Kawawaŋaŋ talasim indandaŋaŋaŋgut in nâme ku indandaŋaŋnok beme sekŋin mammolip.

Âpme in nâme, “Kawawaŋgalen zet sambeyet yaŋaŋ ilak bemisik ndeyeyaŋ manup,” manzeip. In nâme ninpiŋ ilinak amobotnaŋ ŋep kwebenek zemti ilinagak amobotnaŋ bewienaŋ talip. Neŋ nâma in amobotnaŋ ŋep tabiek ze nin inmak tusumti amobotnaŋak tabenek. Amnaŋ kogak nâme nin belakŋaŋ peweweŋaŋ gakikiyet zapat penaŋnok beme tetepulet mimindamti yeyeŋgalen nemboŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambeyet zikalinan ma ensel sambe ma msat palen am ilindiŋ penaŋ tatndigip keyepm neŋ nâma Kawawaŋaŋ nin an ombemndemti buŋam zapatnaŋ zemkawaŋ bembeyelen anene mundum delaŋ zenzeŋan tototnaŋ penaŋ ndeye mambein. 10 In nâme nin Kilaisiyelen mulup mamnupgapmti an kopanok benup. Mme in nâme ilin Kilaismagen nâmkiŋpeipgapmti am ŋoktikŋin temaŋnok mambeip. Âpme nin windenpiŋ mme in windeŋinmak kogok nâip. Ma nin tototnaŋ benup mme ilin mobotnaŋ beip kegok nâip yaŋgut enenogat kegok ke zeap 11 nin tu meuyet gakim walet mbennaŋ ewe mamnup. Mti elimiak miakpiŋ ma kasayaŋ mandoip ma mkayet olat olat palen mamanup. 12 Mti kwileki bugan aikti mamayet nâmti nin betnaŋ mulupmaŋ temaminup. Ma am notnaŋaŋ saik makumndeiwaŋgut nin Kawawaŋaŋ pembenaŋ etaŋ mimindandayet mandundunup. Ma amnaŋ sisipeŋpeŋ mti kasa mamndaiwaŋgut nin epumtati dopmaŋ ku mamnup. 13 Amnaŋ dekuku mindame keŋ sewakŋaŋ zet mandiindonup nin mgasik penaŋ bemti msat sambe ekŋengalen isek iseknok bemti mam kobenaŋ ewe mamanup.

14 Âpme neŋ meluwaŋ kapi sakambuk indandayet ku kuyap. Belak nanaŋgat nemunambanne gogot mimindawaknok mti golaŋ zet etaŋ zemti m indayap keeset indamukulem miap. 15 Kilaismagen am mukulem mimiŋine sambe penaŋ mene tatindaip, yaŋgut ŋenaŋ ingat biwinnemboŋ penaŋ ku tazin. Neŋ kukuŋaŋgat Zisas Kilaisiyepm Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ diindoma nâmkiŋpewien keeset neŋ kwewetaŋ kapiyaŋ biwin bewanaŋ indadamuŋ mti mayap. 16 Keyepmti neŋ kapigok apitilim indesowap in neŋ mayapnok napmâti mamambep. 17 Keyepmti neŋ Timoti Amobotnaŋmagen nemun pembenaŋ gogot mampeap ma ek an mulupmaŋ nâmsemteŋ mam zempema inmagen kozin. Koti egaŋ neŋ Zisas Kilais nâmkiŋpemamti mama mimi mamiap ke ma msat kataŋ meti am manzemzikat indayap eget keyaŋ sepem kwep mambein kegok diindowe.

18 Inmagengatnaŋ notnaŋaŋ nâgâek, “Ku kobe,” zemti mobotnaŋ mbien. 19 Kegok tapmiwaŋgut neŋ Amobotnaŋaŋ nâme ŋep bewe beme kan belaknik bugan inmagen ke kobap. Koti an notnaŋ mobotnaŋ tapmip ekŋen zeletaŋ tazeip ma Emetak Teŋgalen windemak tazeip ke eknâmbap. 20 Enenogat Kawawaŋgalen zemâtâtât katnaŋ mama ke Emetak Teŋgalen winde palen masokbein amnaŋ zelak zelak etaŋ mamip ke yek. 21 Ke penaŋ in neŋ ŋenzinziŋmak ku kokogalen nâip nâyap keyepmti in mama mimiŋin weyaŋit mme neŋ gogot ma keŋ sewakŋaŋ palen kobap.

Copyright information for `NAF