1 Thessalonians 1

Zet yaŋbemzenzeyelen zet

Neŋmak Silwanusmak, Timoti, nsakwep kapi tati zapat meluwaŋ kapi Kawawaŋ Bipm ma Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyelen am maŋge Tesalonaika mka teman talip ingat kumti bemann kozin. Ma egelaŋ in keŋ taolet ma keŋ sewakŋaŋ mimindandayet nâmti mandundunup.

Tesalonaika am ekŋengalen nâmkiŋpepeŋinaŋ am notnaŋ meleŋ belaŋ bemindeye

Mti nin Bipm Kawawaŋmagen nâmkiŋpemti kwitnaŋ kwitnaŋ dolakŋaŋ sambe mamimelip keyet maotnâmindenup. In Kawawaŋgalen am maŋge ekŋenmagen mulup windeŋaŋbeŋ mti Amobotnaŋ Zisas Kilais kokogat penaŋ webemti matalip keyepmti nin mandundunup kataŋ ingat nâmti Kawawaŋgat wisikŋ manzenup. Kilaismagen dapmeniŋne in kapigok nâit, Kawawaŋaŋ ingat keŋaŋ temaŋ beme ikŋaŋgat zapat penaŋ indaombemindeye. Nin inmagen Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ mti kobenn ke wan am ŋengalen zet belakŋaŋ yek. Zet ke Emetak Teŋmak ma windeŋaŋmak e penaŋ ekmâtâpmann delaŋ zeme ingat tuŋguwinan kopmamti indamukulem mti mambenn keyet yaŋaŋ ilin nâmndeip. In buŋam zapat timkitikpemti nin ma Amobotnaŋ ikŋaŋ ndapmâti mambien kan keyet nukŋaŋ sambe penaŋ amnaŋ ingat palen bewien. Yaŋgut keyet keŋan Emetak Teŋaŋ keŋin mme oloŋen etaŋ bemâbien. Âpme in mama mimiŋin dolakŋaŋ ke mme am Masedonia msalen ma Akaia msalen am nâmkiŋpepemak mamaip ekŋenaŋ in indikti ingalen set dolakŋaŋ keyegak mâti mbien. Wa in nâme Masedoniamak Akaia msalen ke meti Kilaisiyelen mulup mbien ewan msat zut ke etaŋ ku tage nâmkiŋpepeŋinaŋgat zapatnaŋaŋ msat sambe bee mekopme am sambeyaŋ nâme delaŋ zemâge. Nin inmagen kobenn kan keyet in mukulem dolakŋaŋ mimndawien ma nin zet zemann nânâŋak keyegak nopiom notnaŋ sambe masesewatsamtemien e peme tapme Kawawaŋmagen koti Kawawaŋ alik main ma ek penaŋ sukwep tazin ek masesewatsaip. 10 Kegok mti Kawawaŋgat Nemuŋaŋ Zisas kululuŋengatnaŋ gilik zemti kobe keyet damuŋ matalip. Ek Bipmaŋaŋ gakikiengatnan buteme wati moge. Nin ekmak watekumti manup keyet mti ninmagen Kawawaŋgalen weŋbowaŋ ku sokbewe.

Copyright information for `NAF