1 Thessalonians 5

Amobotnaŋaŋ kobe keyet damuŋ tabep

Kilaismagen notnne, kwitnaŋ kwitnaŋ kapi sokbewe keyet kan nin ku nânup. Keyepmti nin Zisas kan keyet penaŋ kobe ke zemâtâti ku kum indasenup. Amobotnaŋaŋ kosât mbe kan keyet egaŋ am kambu titi ekŋenaŋ kambu tisât pempetuk makolip sepem kegogak egaŋ pempetuk timkwabe. Amnaŋ pigok zewep, “Kan pi ninmagen mamasiyaŋ weme keyepmti totatat pembenaŋ tatnup.” Kegok zemti tapmnepeme kan keyegak kasa tuŋguwinan sokbeme ekŋenaŋ ŋep ku kunzuŋbep. Imbi kambakmagaŋ tatneti nemba sindemaŋ pempetuk masokbemindain sepem kegok sokbemindawe. Kilaismagen notnne, in kwitnaŋ kwitnaŋ sokbewe keyet yaŋaŋ ku kandalip. Keyepmti in manepeme Amobotnaŋaŋ kobe kan keyet in ku endilipewep. Am ekŋenaŋ nânâpiŋ tapmetnepeme an kambu titi ŋenaŋ kopme ekti maendilipeip sepem kegok ku mbep. Nin msayet sosok mamti mama mimi pembenaŋ maminup. Wa nin am tambuyet enzilim mamti mama mimi bekanaŋ mamip ekŋen keboŋ yek keyepmti in eksepeŋ mambep. In am notnaŋ ekŋenaŋ muluk maweip kegok ku mambep. In Kilais kokotnaŋgat damuŋ eksepeŋ kaik tabep. Am tu katikŋaŋ nimti sebelin sukŋaŋ beme mulukgat manzalim talip kegok ku mbep. Am muluk weweyelen ekŋenaŋ tambuyet muluk mawep ma am nânâŋinpiŋ ekŋenaŋ tambuyet tu katikŋaŋ nimti keŋin kileŋ beme tambu sutnan kaliyaŋ kwisagat matalip. In msayetgalen am keyepm nin tu katikŋaŋ nimti keŋ kilom ku mbanup. Nin nâmkiŋpepe ma am notnaŋgat gogot mimi keyaŋ mowenok sembe mti mambanup. Kawawaŋaŋ yomengatnan aŋgalaŋndewe ke aiikgalen webem mama keyaŋ sipakandak bunduŋinok beme munduŋ mambep. Kawawaŋaŋ nin wa sek sindem ndamti ndawalalatgat ku ndaombemndeye. Egaŋ Amobotnaŋŋ Zisas Kilaisiyet pembenaŋgapmti teziŋ ŋandaŋgalen selengatnan gilik zemti ndatitiyet ndaombemndeye. 10 Nâip, egaŋ nin ekmak mot mamayet nâmti ningat mti gakiye. Keyepmti nin ewe alik mambanup ma gakiwanup beme egaŋ kobeen nin nsakwep ilindiŋ ndatime mopmâbanup. 11 Keyepmti in sepem mamip kegogak nâmkiŋpepeŋinan notnaŋaŋ notnaŋ gwatnaŋ mpem notnaŋaŋ notnaŋ gwatnaŋ mpem mti mukulem mukulem mti mambep.

12 Kilaismagen notnne, in damuŋine tuŋguwinan mamti mulup windeŋaŋbeŋ mamip ekŋengat nâme mobotnaŋ beme zelin gawepumti ekŋengat kandaŋinan mtot mambep. Ekŋen keyaŋ mama mimi dolakŋaŋ zikat indamti zemusuwetindeme in ke mâti mimiyet nâmti Amobotnaŋaŋ ikŋaŋ ombemindeye. 13 Ekŋen keyaŋ ingat tuŋguwinan mulup mamip keyepmti in ekŋengat nâmindeme mobotnaŋ igagen penaŋ beme gogot mimindewep. Mti ilinaŋgat tuŋguwinan mamasiyaŋ weweyet eyo mulupmaŋ kaliŋaŋ mbep.

14 Kilaismagen notnne, nin in pigok penaŋ mimiyet diindosâpmnup. In am wisatoŋ ekŋen an keŋoo mimindewep ma am kiŋgapeŋ maip ekŋen zemgwatnaŋ mimindeme windeŋinbeŋ tabep. Ma am sugak sugak maip ekŋen indamukulem mimindewep. Mti am sambe ekŋenmak sewakŋaŋ palen etaŋ mambep. 15 Nâip, in am ŋenaŋ myuŋgum indame in dopmaŋ sepem kegogak ku mimindawep. In ilinaŋgat tuŋguwinan mama mimi dolakŋaŋ etaŋ mti eyetnaŋ am notnaŋ ekŋenmak sepem kwep kegogak mmambep.

16 Kan kataŋ oloŋen palen mambep. 17 Mti tambu msa dundupeŋ mamambep. 18 In Kilais Zisasiyet zapat mamaip keyepmti in nukŋaŋ palen mamti Kawawaŋgat wisikŋ zepeŋ mimiyet nâmtikŋaŋ mam.

19 In Emetak Teŋaŋ ammagen mulupmaŋ msâpmme e ku mautukek pemambep. 20 In amnaŋ Kawawaŋmagengatnaŋ zet matimzep. Zet ke zemtalatpemti windeŋaŋ ku mtot pewep. 21 In zet sambe nâmtimti weyaŋ mendesim ekti pembenaŋ weyaŋ mimkitikpemtimtati bekanaŋ notnaŋ bee time mepmâbe.

23 Neŋ Kawawaŋ an keŋ sewaktoŋ egaŋ in indapmme kwetetepmaŋ bembeyet nâmti egat mandunduyap. Egaŋ in indadamuŋ mme nâmamaŋin ma keŋin ma sekŋin esemteŋ kakanemuŋak manepeme Amobotnaŋŋ Zisas Kilaisiyaŋ kobe. 24 Kawawaŋaŋ am ikŋaŋgat nemunambaŋane penaŋ bemti mamayet zetik mimindeye keyet penaŋaŋ elak in eyo ke sokbemti mamaip.

25 In nin Kawawaŋaŋ ndamukulem mimiyet nâmti kegogak dunduwep.

26 Âpme nâgât weŋnok in Kilaisiyelen dapmelaŋge notnaŋ maip ekŋen ke notn mimindemti indamukum belin butemindewep.

27 Âpme neŋ Amobotnaŋgat zikatnan pigok zemkatikbeyap. In zapat meluwaŋ kumbema kozin kapi mti Kilaisiyelen dapmelaŋge sambe ke maip ekŋen makumindame nâme delaŋ zewe.

28 Amobotnaŋŋ Zisas Kilaisiyelen keŋ taolelaŋ inmak kwesiŋ wemeti wembe.

Copyright information for `NAF