1 Timothy 5

Am mama mimi kapigoset indatimambep

Geŋ ailip ŋen tetim mesât zet ŋenzinziŋ ku msawanik. Geŋ zet sewak sewakŋaset bipdaŋgat zeweknok dunduwanik. An sipkotem ekŋen kogak dapmeniŋ katnanen indatim mambanik. Imbi ilip ekŋengat kegogak mamne zemti sewakŋaset diindowanik ma imbi sipkotem ekŋengat kogak ipmne zemti keŋ kwetetepmanen teŋeset indati mambanik.

Dapmelaŋgeyaŋ imbi kwambet indikdamuŋ mbep

Imbi kwambet penaŋ nemunambaŋinepiŋ ekŋen ke eksem indewanik. Âk imbi kwambet ŋen ek nemunambaŋane ma iŋsokŋaŋne talip beme ekŋenaŋ kukŋaŋgat mukulem ekmagen ma ilinaŋgat mambiwinemagen mbep. Mama mimi sepem keboŋ keyet Kawawaŋaŋ nâme dolakŋaŋ mambein. Âpme imbi kwambet keyaŋ igak mame am ŋenaŋ ekdamuŋ ku mamm egaŋ webembeŋaŋ Kawawaŋmagen bemti tambu msa kataŋ dundunduyen mukulem mpepeyelen mayaŋkwesin. Âk imbi kwambet ŋenaŋ ikŋaŋgat sekŋaŋgat tikŋaŋ mamâzin elak alik mainaŋgut keŋaŋ eweŋan gakikiŋaŋ. Zet kapi imbi kwambet ma nemunambaŋine zemâtâtindame weyaŋti mamme am ŋenaŋ ku zemkwelat mimindawep. Âk ŋenaŋ ikŋaŋgat sipbutnaŋ ma mamnotnane ku indikdamuŋ min beme egaŋ nâmkiŋpepeŋaŋ iyaŋti am nâmkiŋpepepiŋ ekŋengalen bamen tototnaŋ penaŋ bein. Imbi kwambet kwilin kilom timti kwambet maŋgeen tususupiŋ. Imbi kwambet ekŋen kaboŋ kapi indikdamuŋ mbep. Kwambet keyaŋ an kwewetaŋ wawatnaŋ ma nup kanaŋ 60 bein 10 ma mama mimiŋin notnaŋ kapigok ekbep. Egaŋ nemunambaŋane weyaŋti indatim mamkwage. Ma am mamanamaŋ indameti mka indaye. Ma sekŋaŋ mtoti dapmelaŋge nâmkiŋpepeŋinmak notnaŋgat mulup mge. Ma am nukŋanen tapme mukulem mimindeye ma mulup notnaŋ pembenaŋ keŋaŋaŋ keyet bemti mamkwatan. Imbi keboŋgat ekbep. 11 Âk imbi kwambet sipkotem egaŋ kwilin dapmelaŋgeyaŋ indikdamuŋ mimiyelen tususupiŋ. Mme ekŋenaŋ aimbiŋ bembeyelen tikŋaŋaŋ mandame an wati Kilais bamkumpewepgapmti 12 ekŋenaŋ ekmak kukŋaŋgat tâtâ mbien keyepmti yommak bewep. 13 Ekŋenaŋ kogak kan walaletgalen yaŋaŋ mnâmti mka ŋengatnaŋ mka ŋen mamotolip. Kegok etaŋ yek, ewe mme bekanaŋ beme dekuku mimi ma nenn nâyap nâyap an damuŋnok mulup zet manzeip. Ma ekŋenaŋ zet ku zenzeyelen ke manzeip. 14 Keyepmti neŋ nâma imbi kwambet sipkotem ekŋenaŋ awembiŋ bemti nemba indambeti apnembaŋine ma mkaŋin ekdamuŋ mmambep. Kogok mti weyaŋ mame am notnaŋ nâmkiŋpepepiŋaŋ ningat kwelat ku kuwep. 15 Eneyet imbi kwambet notnaŋ ilak set pembenaŋ bamkumpemti Sadan mâbien. 16 Keyepmti dapmelaŋge imbi ŋenmagen imbi kwambet notnaŋ egat apnembaŋanemak maip beme egaŋ indikdamuŋ mbe. Âpme dapmelaŋgeyaŋ ekŋen keboŋgat nukŋaŋ pupu yek. Imbi kwambet ŋen igak penaŋ main keboŋ etaŋ indikdamuŋ mbep.

Dapmelaŋgeyaŋ damuŋine indikdamuŋ mbep

17 Âpme an damuŋine muluwin dolakŋaŋ mamip ekŋen keyet nâmindeme mopme an ŋeŋaŋ Kawawaŋgalen zet zenze main ma an zikat indanda nâmti weyaŋ indikdamuŋ mti eksemindewep. 18 Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen meluwaŋ mimiŋaŋ kapigok tazin,

“Makau apmaŋaŋ wit imenzaŋme katnaŋaŋ bululuŋ zem totogalen mulupmaŋ tapmti meu nsâpmme kaŋgalemaŋ bekekekpiŋ.”

(Zii Zet 25:4)

Ma sepem kogogak mulup anaŋ tosaŋaŋ ŋep titiyelen.
19 An ŋenaŋ an ŋeŋaŋgat ŋeŋ beluŋ beluŋ zet ombem zeme nânâpiŋ. An zut ma tuk ekŋenaŋ zet sakam kwep zemti bandim mme nâme penaŋ bewe. 20 An ŋenaŋ yom mme geŋ am notnaŋ ekŋengat zikalinan zet msamane an notnaŋ ekŋenaŋ ekti kiŋgabep.

21 Kawawaŋ ma Zisas Kilais ma enselŋene ekŋengat zikalinan dindomti ingat zemâtâtât kapi mâti ken ke ken ke ma notn notn katnan betetnaŋ ku mbep zemti diindoyap.

22 In am Kawawaŋgalen mulup an winde indandayelen belin ŋokŋinan bembeyelen abak abak ku mbep. In am yaŋin nâmâtâtâtpiŋ mneti ilin yommak bewepgat eksemti kwetetepmaŋ mambep.

23 Âpme geŋ sek zawat susuk mpeŋ mamnikgapmti tu etaŋ ninipiŋ; wain isikŋaŋ kambakdi mukulem mimiyelen ŋep nimbanik.

24 Âpme am notnaŋgalen yomin ŋep sosok eegalen ma yominaŋgat dopmaŋ mutumindandayelen sosok matazin. Yaŋgut am notnaŋgalen yom bamgat zemdelaŋ zenze kanen sokbeme ekbanup. 25 Sepem keboŋagak mama mimi dolakŋaŋ sosok ŋep eegalen, ma notnaŋ sosok penaŋ ku eegalen ke tetak ku enzilim tabe.

Copyright information for `NAF