1 Timothy 6

Sisiliŋ an nâmkiŋpepemak ekŋengalen zet

Am nâmkiŋpepemak sisiliŋ etaŋ mamip ekŋenaŋ an mobotnaŋinaŋgat nâme pembenaŋ beme mobotnaŋ talip nâmti eksemindewep. Kogok mme am ŋenaŋ Kawawaŋgat kwizet buŋamaŋ ma Kilais nâmkiŋpepeyelen zetnaŋgat ku zeme tobe. Ma an mobotnaŋin ekŋen nâmkiŋpepeŋinmak zemti keyet sisiliŋ mulup an ekŋenaŋ ku mtotindewep. Eksemindemti ekŋengat mulup msâgât ekme nolin nâmkiŋpepeen tazin nâmti sek bulâlâŋ mulup ku mbep. Sisiliŋ an in an mobotnaŋin Kawawaŋaŋ nâmtikŋaŋ miminden ekŋengat in muluwin windeŋaŋbeŋ mbep.

Mânep milawatgat eyak ku mbep

Zet zeap kapi zemzikat mimindamti keŋin buteme ke mâti mbep.
An ŋenaŋ nânâ sakam igagen tazikat indain ma Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyelen zetnaŋ penaŋ ke nâme ŋep ku bein ma mama Kawawaŋaŋ nâme dolakŋaŋ mambein zet ke zikat indandaŋaŋ ku mâzin an ke belak sekŋaŋ etaŋ mamimozin ma an ke nânâŋaŋ bugan ku tazin. Keŋanen kwitnaŋ kwitnaŋ bekanaŋaŋ misik tazin. Egaŋ zet mdândândâ ma zet yaŋaŋ zem guluk gilik omba mamm. Zet mdândândâyelen keboŋ keyaŋ penaŋaŋ kapigok mamsokbein: keŋ kuku mimi, atindândâyet setnaŋ kabembe ma am nolin ŋeniyet manâmbekambein ma an notnaŋgat kwelat makun ma an ekŋen keboŋ ke zet mmot mtot mti keŋin yuŋgume delaŋ zenzeŋaŋ ma nânâŋinpiŋ penaŋ ekŋenaŋ zet penaŋ bamkumpewien. Mti nâme Kilaisiyelen zapalaŋ mânep milawat sokbemndasem zemti mamip.

An ŋenaŋ mamaŋanen Kawawaŋaŋ mama mamayelen manâin ke mâti mezin beme keyaŋ mânep milawatmak mama keyaŋ sebempein. Ekmagen zigok tasain kelak ŋep kemak. E zigogak? Nin msalen talak kobenn ya nan mane mesât belak betn mobeŋbeŋ mebanup. Kegok keyepmti nin meu ma sâk melakandu tatndain beme keyaŋ nnaŋgat sepem ŋep bein. Âk am ŋenaŋ milawatmak omba bembeyelen manâiwaŋ tetimaemaeen sukŋaŋ beme Satangalen kapipilen maindon. Âpme keŋin kwilekiki bekanaŋ ma waleletnaŋmak keyet tikŋaŋaŋ bemisikti keyaŋ indamandame walelet kaliŋaŋ metobep. 10 E eneyet mânepgat keŋ omba bembe ke yom notnaŋgat ŋotekŋaŋ. Notnaŋ ekŋen ke wemindandayelen omba nâmti nâmkiŋpepeŋin katikpeme kilom mekogeyaŋ bamgat keŋ sindem ma nukŋaŋ omba aikindaye.

Pâlaŋ Timoti mama kanzizitgat yaŋaŋ zemzikat sain

11 Timoti, geŋ Kawawaŋgalen an mamanikgapmti kwitnaŋ kwitnaŋ keboŋ ke eksempemti kunzun mebanik. Geŋ teŋ mama ma Kawawaŋgalen mama nâmtikŋaŋ mnen ma nâmkiŋpepemak mama ma gogotmak mama ma katikŋaŋ bemti tatat ma sewak palen mama keyet giŋgiŋ mbanik. 12 Mti nâmkiŋpependaŋgat mulupmaŋ windeŋaŋ bemti mbanik. Kegok mmeti giti mama kanzizit tiwanik. Mama mimi kaboŋ kapiyet Kawawaŋaŋ gakumtetime geŋ nâmkiŋpependi am sambeyet zikalinan zemkatik bemane nâmbien. 13 Kawawaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe mamaŋin maaikindain egat zikatnan ma Zisas Kilais egaŋ Pontias Pailet egat zikatnanen kiŋgagapiŋ ikŋaŋgat yaŋaŋ penaŋ zemkatik beye. Egat zikatnan geŋ kapi mimiyet zemkatik beyap. 14 Ke geŋ neŋ zemgeya ke gawepumti mammopmane nnaŋgalen Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyaŋ gilik zemkobe. Gawepumti tapmopmane am ŋenaŋ geŋmagen keyet yomaŋ ŋen aiikpiŋ mbep. 15 Kawawaŋaŋ kanaŋ beyeyaŋ tazin kan beme Kawawaŋaŋ Zisas sosokpeme kobe. Geŋ Kawawaŋ am sambeyaŋ sesewatgewep ma geŋ kwep winde toŋaŋ ma ŋeŋaŋ sambeyet ŋeŋaŋin ma amobotnaŋ sambeyet Amobotnaŋ. 16 Geŋ kwewetaŋ gakikipiŋ busatnaŋ temaŋ keyet keŋan mamanik ke am ŋenaŋ mebegalen yek. Geŋ an ŋenaŋ ku giga ma ŋep ku gigigalen. Amnaŋ nâmgeme mobotnaŋ bewe ma winde gaŋgaŋaŋ ewe wemgamti wemobe! Keyet nâmti dundumganup. Ke penaŋ.

Am mânep milawalin temaŋ ekŋengalen zet

17 Msalen am mânep milawalin temaŋ mamaip ekŋen sekŋin ku mobotgalen diindomane ekŋenaŋ webembe mânep milawalin waleletgalen keyet ku bewep. Ekŋenaŋ Kawawaŋin kwilekiki kwapem matalasimndame oloŋen palen matimanup ekmagen webebeŋin bewep. 18 Mti zemindemane mama mimiŋinan kwileki pembenaŋ ke mbep ma mama mimiŋin dolakŋaŋ keyaŋ semem mopme ekŋenaŋ kwileki ke ma ke omba indawep ma am eleŋ beleŋ bemti mukulem mukulem mimindewep. Mama mimi dolakŋaŋ ke ekŋenaŋ mânep milawalinok timti mambep. 19 Sepem kegok mti ekŋenaŋ Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ tosa temaŋ bamgat timambep keyaŋ luaŋaŋ katikŋaŋ penaŋ weyaŋ bewep. Kogok mti keŋinan ŋep mama penaŋ penaŋ mammnup ke nâmâtâbep.

20 Timoti, geŋ Kawawaŋgalen zet katnaŋ gaya ke yayaŋ kakanemuŋ ekdamuŋ mti mbanik. Mti am notnaŋ ekŋenaŋ kwelat zet ma zet penaŋpiŋ ke timamti kwitnaŋ, “Nânâ temaŋ,” manzeip ke dâsuki keyepmti geŋ bamkumpewanik. 21 Am notnaŋ ekŋenaŋ zet keboŋ ke toŋaŋ bemti nâmkiŋpepeyet set tageen myuŋgumti set belakŋaset mebien. Kawawaŋgalen keŋ taolet inmak wemti wembe.

Copyright information for `NAF