2 Corinthians 5

Keyepmti nin pigok nânup: Nin msatgalen mka minzalaŋnok kapi Kawawaŋaŋ asekpeme toweme naman mka alakŋaŋ ŋen kululuŋengatnaŋ ke ndame ke timti mama kanzizit mamti mambanup. Mka minzalaŋ ke wa am belaŋ mawalatnup keboŋ yek minzalaŋ kapi sekŋ kapiyet nâmti zenzeŋaŋ. Nin mama mamanuwen kapi nukŋaŋ sambeyaŋ sokbemndame keyepmti msat sekŋ kapi gaipemann toweme kululuŋen gwaen moti sekŋ penaŋ ke timti sek welelaŋŋ kwawepme mamayet nâmti eyak temaŋ maminup. Nin kululuŋen gwaen sekŋ alakŋaŋ tazin yaŋ maneti gakimti mot bam tiwanup e nâmann tapme mamanup. Alak sekŋ tazin kapi nukŋaŋaŋ kwati mamimtopein yaŋgut nin gakikiyet ku manânup. Nin belak sekŋ alakŋaŋ kemak sekŋ itnaŋaŋ kapimak timunduŋti sekŋ alakŋaŋ keyaŋ minzilime delaŋ zeme melesiŋ kululuŋen mobogat manânup. Kwitnaŋ kwitnaŋ tasokbemndain kapi sokbemndandayet nâmti Kawawaŋaŋ eweŋanak nâmâtâpme weme keyet piliŋaŋ Emetak Teŋaŋ ke yaŋbemti ndaye.

Nin kwitnaŋ kwitnaŋ kegok sokbemndawe e nâmti keyepmti nâmann eleŋ beleŋ beme mamanup. Nin msalen pien msat sekmak mamnup yaŋ maneti gakiwanup beme Amobotnaŋmak moti mambanup. Nin msalen pien msat sekmak mamanupgapmti nin Amobotnaŋŋ egalen mkaen ku matatnup. Keyepmti kan pigogat nin Amobotnaŋ zikalaŋ eekpiŋ belak etaŋ nâmkiŋpemti mamayelen kan tazin. Nin Amobotnaŋmak moti mambanup e penaŋ nânupgapmti keyaŋ keŋŋ m eleŋ beleŋ bem ndeme gakikiyet mee eyet ku makiŋgatnup belak nâmann ŋep etaŋ mambein. Nin sekŋ kapi melesiŋ msalen kapi mambanup ma kululuŋen moti sekŋ alakŋaŋ timti mambanup beme kwitnaŋ kwitnaŋ notnaŋ sambeyet nâmann tototnaŋ beme Amobotnaŋŋ ek etaŋ keŋnan mmann pembenaŋ mamti mambe. 10 Maneti am nin sambe bepi Kilaisiyaŋ zet zemdelaŋ zenze munduman tapme egat kandaŋan mopmann delaŋ zemâbe. Âpme egaŋ nin msalen pien mamti mama mimi dolakŋaŋ mbenn ma bekanaŋ mbenn keyet tosaŋaŋ ikŋaŋgat toŋaŋ toŋaŋ kalaŋ kumti ndamâbe.

Pâlaŋ Zisasiyaŋ yomengatnan ndatiye keyet buŋam zapatnaŋ zemkawaŋ beye

11 Set kegok penaŋ tazingapmti nin Amobotnaŋgat nâmpemann mamozin. Keyepmti nin am indamukulem mmann nâmkiŋpepe aiikgat mulupmaŋ kaliŋaŋ maminup ke Kawawaŋaŋ ikŋaŋ penaŋ nâmndein sepem kegogak in ningat nâmndeip e nâmtalap. 12 Wa in nin kwizet buŋamm in mmot ndendeyet nâmti nnaŋgat keŋnaŋgalak zet dolak dolakŋaŋ ku mandiindonup. Nin Amobotnaŋgalen mulup esemteŋ penaŋ ke mmanngut am notnaŋaŋ msatgalen mama mimi keeset mti sekŋin etaŋ mammolip ekŋen keyaŋ ningat naman kasa maminndaip keyepmti in am ekŋen keyaŋ zet ŋen wakŋinan peme topme in dopmaŋ naman Amobotnaŋgalen zet ke timtati diindowep. 13 In ningat nâme keŋin kilom mambein kegok manâip beme e nin Kawawaŋgat kwizapatnaŋ mwawatgat sepem kegok mamnup ma nin ŋoktikŋ esemteŋ nâmâtâti mulup mamnup beme e in pembenaŋ bembeyet nâmti ke maminup. 14 Kilaisiyaŋ ningat gogot penaŋ maminndain keyepmti nin pigok nânup: An kwewetaŋaŋ am nin sambeyelen yomgapmti gakimti nin ndamukulem mme nin yomgalen mama mimi mgasigen mamkwabenn bee bamkumpemann delaŋ zemâge. 15 Egaŋ msalen am sambe nin bekapiyet mti gakimti naman gakikiengatnan gilik zemwati mama alakŋaŋ kapi aikndaye. Keyepmti nin mama ke mamti nnaŋgat sekŋ ŋep ku mmobogalen. Nin Kilaisiyelen mulupmaŋ ke windeŋaŋbeŋ mti ek etaŋ manzemsesewatpemambanup.

16 Alak nin nnaŋgalen nânâ mâti am ŋeniyet ewe zelin ku manzemdelaŋ zemindemambanup. Eweŋan nin am nnaŋgalen nânâ ke mâti keyet kataŋ Kilaisiyet zetnaŋ zemdelaŋ zempewenn. Yaŋ nin set sepem kegok ke ewe ŋen ku maminup. 17 An ŋenaŋ Kilais ek penaŋ manâmkiŋpein beme egaŋ Kilaismagen mama alakŋaŋ ke timti naman an sepem igak ŋen ke makwazin. Egaŋ mamaŋaŋ mgasik itnaŋaŋ mamkwage ewan katikpem mâpme delaŋ zeme egaŋ naman Kilaisiyelen mama alakŋaŋ ke yaŋbemti mamezin. 18 Nin itnaŋaŋ Kawawaŋgat kasa mti manepemann Kawawaŋaŋ Kilais egat mti egaŋ naman ndamimgilik zeme nin egat notnane penaŋ sokbewenn. Âpme egaŋ nin am notnaŋ ekŋen eyo indamukulem mmann egat notnane sokbembeyet nâmti mulupmaŋ kapi ndaye. 19 Nin Kawawaŋaŋ Kilais egat pembenaŋgapmti msalen am sambe bepi notn notn etaŋ mamimndein keyet zapatnaŋ nin kapi zemkawaŋ bemndame nin am manzemkawaŋ bemindanup. Am egat notnane penaŋ bemti mamaip ekŋen ke egaŋ yominaŋgat dopmaŋ indandayet nâmti yomin kumabiliwezin.

20 Kawawaŋaŋ ningat paleset in zet mandiindoin. Nin Kilaisiyet kwitnanen ingat pigok zemti indayaŋkwesinup. Ka yek, in Kawawaŋgat kasa mamip e peme tapme Kawawaŋaŋ ikŋaŋgat notnane penaŋ bemti mamayet indatiwe. 21 Kilais ek yomaŋ meepiŋ yaŋgut Kawawaŋaŋ am ningat mti ningalen yomm bepiwan naman timtati Kilaisiyet dukŋan peme mowege. E nin ekmak tusumti Kawawaŋgalen mama teŋ ke nin eyo titiyet nâmti kegok mge.

Copyright information for `NAF