2 Timothy 2

Bemzenze zet kapi Kilaisiyelen kasa kuku anok mamayelen bemzein

Âpme nemun Timoti, Zisas Kilaisiyaŋ keŋ taolet mgaye winde kemagen timane kwaopme mambanik. Am sambe ekŋengat zikalinan zet zema geŋ nâwanan. Zet ke an notnaŋ Amobotnaŋgalen mama mimi mâti katikŋaŋ bemti tati mamip. Ekŋen keboŋ indamane ekŋenaŋ ŋep am notnaŋ kegogak zemzikat indam mbep.

Kasa kuku an dolakŋaŋ nukŋaŋ pumti mulup mamipnok geŋ Kilais Zisasiyelen kasa kuku an dolakŋaŋ mamti mulup nukŋaŋ ke pumane delaŋ zewe. An ŋenaŋ kasa kuku an mamain egaŋ mulup sambe notnaŋ ke temakwep ku maatam tazin. Egalen kasa kuku an ŋeŋaŋaŋ egaŋ nâmpeme dolakŋaŋ bembeyet nâmti kasa kuku mulup dolakŋaŋ penaŋ mamin.

An ŋenaŋ silimaimai msât mbe beme egaŋ zemâtâtât zet zenzeŋaŋ ke ku gawepuwe beme egaŋ penaŋaŋ ku tiwe. An ŋenaŋ meu mulup sek sindem timti mamm beme egaŋ mulup keyet keŋanen kwitnaŋ kwitnaŋ masokbein ke ŋeŋaŋ egaŋ yaŋbemti matim nin. Zet diŋgoyap kapi giti opemti nâmbanik Amobotnaŋaŋ nânândi mkawaŋ bemgeme geŋ zet kapi nâmâtâbanik.

Zisas Kilais ek Dewitgat sokŋaŋaŋ gakikiengatnan gilik zemwage keyet otnâmbek. Sakam keboŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penanen tazin ke neŋ manzemkawaŋ beyap. Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋgapmti sindem temaŋ penaŋ matiyap. Mti an bekanaŋ mimi an kegok senaŋ bem zamneme mka katikŋan kapi matalap. Yaŋgut Kawawaŋgalen zet senaŋ zampeme ku matazin. 10 Neŋ nukŋaŋ sepem igak igak sambe ke Kawawaŋaŋ amŋane indamakum indeye ekŋen keyepmti matiyap. Ekŋenaŋ Kilais Zisas yomengatnaŋ gilik zemindatitiŋaŋ ma ekmagen mama kanzizit tazin busatnaŋaŋmak ke ekŋenaŋ Kawawaŋ ikŋaŋmak tatagalen ke titiyet nâmti mamiyap. 11 Zet kapi penaŋ ke nâmkiŋpene. Nin ekmak tusuwenn zenup beme nin ekmak gakiwenn bein. Kegok mti ekmak tusumti mamambanup. 12 Giŋgiŋ mmambanup beme ekmak amobotnaŋ kegogak tabanup ma nin ek iyaŋ pewanup beme egaŋ kegogak iyaŋ ndewe. 13 Ningalen zemkatik bembennaŋ bakŋaŋ bewe beme egalen zemkatik bembeyaŋ katikŋaŋ matazin. Egaŋ zet zut ku manzein.

Kawawaŋaŋgalen mulup penaŋ mamip ekŋengat kwilin ikŋaŋgat zikatnan tazin

14 Geŋ amdine zet sakwalamti Kawawaŋgat zikatnan golaŋin ti. Ekŋenaŋ zet etaŋ keyet mdândândâ ku mit. Zet mdândândâ keboŋ ke yaŋepiŋ ma am zet keyaŋ maindawalezin. 15 Kawawaŋ gâgât mulup anaŋ dolakŋaŋ nâmgeŋgeyet nâmti mulup windeŋaŋbeŋ mti keyet sakambuk ku mbanik. Ma geŋ zet penaŋ esemteŋ mzikat indawanik. 16 Ma geŋ msat palengalen nânâ belakŋaŋ ma zet Kawawaŋ bamkumpepeyelen keboŋgat ku mzikat indawanik. Zet keboŋ keyaŋ amgat keŋin mme teeŋaŋ bemepme Kawawaŋ ku nâmkiŋpewep. 17 Zet zikat indandaŋin yuŋguŋguŋaŋmak ke liŋgit temaŋ keboŋ bemti ma palakŋaŋ bemezin. Am ekŋen keboŋ ekŋenmagengatnaŋ an zut ŋen kwilit Imeniusmak Piletus egelaŋ zet keboŋgat ma zemzikat indamelip. 18 An eget keyaŋ zet penaŋ ke katikpemti am ekŋengat zet kilom pigok manzelup, “Nin ilak gakikiengatnan wabenn ya bam gakimti ewe ku wabanup.” Zet keboŋaŋ meti am notnaŋ ekŋengalen nâmkiŋpepeŋin mme mayuŋguin. 19 Kawawaŋaŋ tepum kaliŋaŋ peme towege ke katikŋaŋ bemti tazin. Tepum keyet palen melowaŋ kapigok kumpepeŋaŋ tazin,

“Amobotnaŋaŋ amŋane ikŋaŋgat zapat mamaip ekŋen nâmindein.”

Ma zet ŋen ewe kapigok kumpepeŋaŋ tazin,

“Amobotnaŋgalen kwizapatnaŋ manzemkawaŋ bemmâlip ekŋenaŋ myuŋguŋgu bamkumpeme delaŋ zewe.”

(Aizaya 8:14; 28:16)

20 Âpme mka temaŋ ŋengat bati notnaŋ golaŋ ma silwayaŋ weyayaŋaŋ ma notnaŋ tewaŋ ma ampambelaŋ weyayaŋaŋ. Ekŋenmagengatnaŋ notnaŋ mulup dolakŋaŋ sakam ŋen ŋen mimiyelen ma notnaŋ tambu msasa kataŋ mulupmaŋ sasayelen. 21 Keyepmti Timoti, geŋ mama mimindi mgasik sambe katikpemane delaŋ zeme kwetetepmaŋ penaŋ bemti tabanik beme geŋ batikondo mulup dolakŋaŋgalen keboŋ bewanik. Mti kwetetepmaŋ penaŋ bemti ŋep Amobotnaŋaŋ mukulem mgemti mulup dolakŋaŋ sakam ŋen ŋen mimiyelen weyaŋ tabanik. 22 An imbi nembip mamaiwaŋ bekanaŋgat keŋin temaŋ keeset mambemaip. Geŋ mama mimi keboŋ kemagen kunzuŋbanik. Kogok mti geŋ naman mama mimi kwetetepmaŋ ke mâti nâmkiŋpepemak mambanik ma am nodaŋgat keŋdi bembe ma keŋ sewakŋaŋ mama ma am mama mimiŋin kwetetepmaŋ mamip ekŋenmak tusumti Amobotnaŋ masesewatsamti mambep. 23 Mti geŋ am zet katnaŋgat manzemkwelat mamip ekŋenmagen ku matamambanik. Nânik zet keboŋ keyet penaŋaŋ mamdândâip. 24 Âpme Amobotnaŋgalen mulup anaŋ zet mdândâ ku mbe. Egaŋ am sambe notn notn mimindemti an zikat indanda dolakŋaŋ mamti am ek peŋ peŋ mampep ekŋenmak keŋ sewakŋaŋ palen mambe. 25 Am zetnaŋ kulumti mobotnaŋ mamsaip ekŋenmagen musuwewet mulup sewak sewak palen mbe. Âpme Kawawaŋaŋ ekŋen kan indawe mene beme nâmyuŋguguŋin zemsalaŋ beme Kawawaŋaŋ mme yominangatnan keŋin gilik zeme Kawawaŋgalen zet katnaŋ penaŋ ke nâmkiŋpewep. 26 Sadaŋgalen aŋkapipilaŋ indomtapme egalen zetnaŋ gawepumti mambien. Yaŋ keŋin teŋ peme ke nâmâtâti katikpemti kunzuŋ mebep. Keyet nâmti dundunup.

Copyright information for `NAF