2 Timothy 4

Zet zapat penaŋ zemyuŋgumti zemzikat indandayelen golaŋ zet

Zisas Kilais ek koti am gakikiŋaŋ ma alik zemdelaŋ zemindemti Amobotnaŋ tati am sambe indikdamuŋ msâpm keyepmti neŋ Kawawaŋ ma Zisas Kilais egegat zikalidan Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zenzeyelen zemgwatnaŋ mgeye. Kogok ke kan kataŋ kananen ma belakŋanen kogogak mbanik. Mti geŋ sewak sewak paleset mama mimiŋin bekanaŋ zikat indamti musuwet indemti aŋkeŋoo mimindewanik. Nânik, amnaŋ Kawawaŋgalen zet zapat katnaŋ penaŋ bamkumpemti ilinaŋgalen ŋoktik mâti an zikat indanda sambe ammagen meti zapat alakŋaŋ ilin amnaŋ tikŋaŋ igagen nânâyelen ke diindondoyelen kan belaknik daŋgosâpm. Mti ekŋenaŋ Kawawaŋgalen zet penaŋ ke peme tapme bemzet yaŋaŋ yaŋaŋ keeset wetekuwep. Yaŋgut kwitnaŋ kwitnaŋ notnaŋ sokbewe geŋ katikŋaŋ bemti ewe giŋ giŋ palen mbanik ma sek sindem sambe titiyelen weyaŋ tabanik. Mti am Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ mene mene diindowanik. Geŋ am indamukulem mimiyelen mulup gaŋgaŋaŋ ke weyaŋ ekdamuŋ mti Kawawaŋgat mulup mbanik.

Neŋ gakikiyelen kan ilak sokŋan penaŋ kozin ma msalen mamann kapi katikpemti mebegalen kan sokŋan bein. Nâlen mama ma gakikin keyaŋ Kawawaŋgat sesewatsasayelen sâpe sâpe keboŋ besâpm. Neŋ Kawawaŋgalen muluwen mamban ke sakam kasa kuku windeŋaŋ beŋ keboŋ mambene delaŋ zenzeŋaŋ pataŋ zewan ma nâmkiŋpepen ke atamkatikpewan. Keyepmti pilak teŋ mamayelen dopmaŋ Amobotnaŋ An kwetetepmaŋ zemdelaŋ zenze egaŋ nâgât zapat kululuŋen zilem kwilik weyaŋ bembeŋaŋ tazin ke zemdelaŋ zenze kanen nawe. Wa ke neŋ kwep yek, am sambe ekŋen ek nâmtikŋaŋ mpemti egalen kokotnaŋgat damuŋ mamaip nsakwep ndawe.

Aŋkeŋoo delaŋ zenzeŋaŋ

Geŋ set ke ma ke aikti neŋmagen sakwep kokogalen otnâwanik. 10 Dimas ek msalen mama mimi keyet nâme tikŋaŋ beme neŋ nemti Tesalonaika mka temanen kunzuŋ mege. Ma Kelesen egaŋ Galesia msalen mepme Taitas egaŋ Delmesia msalen mege. 11 Mebâpme pi Lukmak ndak etaŋ talupgapmti geŋ kosâti Makmak aikti kobanik. Enenogat egaŋ napmukulem mme mulup ŋep penaŋ mbalup. 12 Âpme neŋ Tikikas ilak zempema Epesa mka teman ke mege. 13 Geŋ kosât mbanigen neŋ Toloas mka temanen tâgâ melakandumak meluwaŋ Kalapas egalen mkaen bempewan ke timti kobanik. Papia muŋguŋ muŋguŋ mpepeŋaŋ ma papia soŋgom sekŋaŋaŋ mimiŋaŋ ke pe ke mkokolak.

14 Aleksandia an aenaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ weyeyaŋ an keyaŋ neŋ mka teman ke tapme omba penaŋ yuŋgumnaŋge keyepmti bam maneti Amobotnaŋaŋ keyet dopmaŋ mutumsawe. 15 Zetn zewan kataŋ egaŋ zemtalalat zet omba penaŋ mti windenn mtot peye. Geŋ egat eksemti mamabanik.

16 Zet mulup ŋeŋaŋ penaŋ yaŋbemti mban kan keyet an ŋenaŋ zetgat ku napmukulem mneŋge. Nem mekopme nenak taban. Neŋ Kawawaŋaŋ ekŋengalen yom ke katikpepeyet dundum sawan. 17 Yaŋgut Amobotnaŋ ikŋaŋ neŋmak tati winde name neŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋaŋ ŋep zemkawaŋ bema delaŋ zeme am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ sambe ekŋenaŋ ŋep nânâyelen. Kogok mnemti kasa ekŋenaŋ nome gakiwakmagengat zemti Kawawaŋaŋ ikŋaŋ mukulem mneŋge. 18 Mti Amobotnaŋaŋ ewe bekanaŋ yaŋaŋ yaŋaŋgatnaŋ aŋgalaŋ nemti kakanemuŋ natetim moti kululuŋen gwaen ikŋaŋ Amobotnaŋ tapme neŋ kandaŋan mambap. Mamti am nâmkiŋpepemak sambe nin kwesiŋ kwesiŋ sesewatpemti mamambanup. Ke penaŋ.

19 Neŋ Pilisila ma apmaŋ Akwila ma Onesipolas egat imbi nembaŋane indamukuyapgat met zemane nâmbep. 20 Ilastas neŋmak tageyaŋgut alak ek Kolin mka temanen mege. Âpme Tolopimas egulak zawat mme keyepmti Militas mka temanen ke katikpema tapme neŋ koban. 21 Geŋ mawalam kanaŋ ewe bembepiŋ tapme set ke ma ke aikti kokogalen mulup mbanik. Âpme Yubulus ma Pudens ma Linus ma Kolodia ma am notnne nâmkiŋpepemak ekŋenaŋ gâgât kogogak gamukuip. 22 Amobotnaŋaŋ winde gawe ma egalen keŋ taolelaŋ geŋmak weweyet nâmti dunduyap.

Copyright information for `NAF