Acts 17

Pâlmak Sailasiyaŋ Tesalonaika mkaen mebun

Âpme Pâlmak Sailas egelaŋ Ampipolis ma Apolonia msat tuŋgupman nesetgatnan met Tesalonaika mkaen pataŋ zewun. Mka eyet keŋan Zuda am ekŋengalen sesewat mka ŋen matatan. Pâlaŋ msat notnanen mamimkwatan kegogak sesewat mka ke moti Sabat tagoŋgo kan kasup tuk pi ewe ekŋenmak ke tati Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ ke maiŋti yaŋaŋ diindom metneti Zisas Kilais sindem temaŋ timti gakimti wawagat golaŋ zenze an ekŋenaŋ itnaŋaŋ meluwaŋ mbien ke zemkawaŋ bemindamti Zisas ek Kilais penaŋaŋ gakimti wage. Kegok zeme Zuda am notnaŋ ma Glik am sambe Kawawaŋ sesewatsamti mamamtemien ma imbi sambe kwizet buŋamin temaŋ ekŋenaŋ zet keyet nâme penaŋ beme Pâlmak Sailas egetmak am sambe penaŋaŋ kot tusumâbien.

Keyepmti Zuda am notnaŋ ekŋenaŋ nâmbekambemindemti met an bekopsat ma am keŋin katikŋaŋ notnaŋ indatimti ŋakŋak temaŋ mti mka temaŋ keyet keŋan tokwapme am sambe penaŋaŋ ekŋenmak kot tusumti Zesongalen mkaen ke an zut kot idatimti met an damuŋ ekŋengat belinan idendeyet nâmti kopmâbien. Koti ekbienaŋ yek beme dopmaŋ Zeson ma am nâmkiŋpepeŋinmak notnaŋ indapmandamtimti mka damuŋ ekŋenmagen indatim meti kwizet ŋagak kapigok mmebien, “Msat kataŋ set yuŋgu yuŋgu masokbem mezin. Piwan alak ninmagen sokbeme Zesonaŋ am ekŋen ke indatimbumuluŋti timbewep. An zut ekmak kot welut keyaŋ Loma amobotnaŋ ewe tapme egat kwizet buŋamaŋ mtopemti naman Amobotnaŋ alakŋaŋ Zisas egat kwizet buŋamaŋ tazempalakŋaŋ tabemelup.” Zet kegok zeme nâmti mka mtoŋ sambe ma an damuŋ ekŋenaŋ nâmti weŋin mege. Âpme an damuŋ ekŋenaŋ Zeson ma amŋane notnaŋ ekŋen zet kaŋkaŋ miindame mânep etaŋ beme nâmindeme toti mebien.

Pâlmak Sailasiyaŋ Belea mkaen mulup mbun

10 Âpme tambu keyegak penaŋ am nâmkiŋpepemak ekŋenaŋ Pâlmak Sailas ideme tambuyet toti metne metne Belea mkaen met pataŋ zemalu msat ke msaye. Âpme Zuda am ekŋengalen sesewat mkaen amnaŋ tapmowepme indikti setugit melesiŋ keyegak mowebun. 11 Msat ke am mambien ekŋen keŋin sewakŋaŋ wa am Tesalonaika msalen maip ekŋen keboŋ yek keyepmti ekŋenaŋ Zet Zapat Dolakŋaŋ eleŋ beleŋ bemti nâmbien. Mti Pâlgalen zet ke penaŋ ma dâsuki zemti kasup kataŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ itnaŋanen maiŋti yaŋaŋ mguluk gilik zemti zenâ zenâ mbien. 12 Kegok mti Zuda animbi sambe ma Glik an sambe ma Glik imbi kwizet buŋamin temaŋ notnaŋ ilinsakwep nâmkiŋpepe aikbien. 13 Pâlaŋ Belea mkaen meti am Zet Zapat Dolakŋaŋ zemkawaŋ bemindaye keyet zapatnaŋaŋ elelaŋ Zuda am notnaŋ Tesalonaika mkaen mamtemien ekŋenmagen mepme nâmti ekŋenaŋ Belea mkaen koti tokwati animbi sambe ondek indemti Pâlmak Sailas mtot indendeyet zet kelakŋaŋ mimindeme am keŋin yuŋgum temege. Âpme am nâmkiŋpepemak ekŋenaŋ Sailasmak Timoti idaŋgalaŋme Belea mkaen ke tapmalu notnaŋaŋ Pâl wati nembu ganzenan baen toti ilinsakwep waŋga mti 15 Aten mkaen mepemti kosât mme Pâlaŋ zet kapigok Sailasmak Timotiyet zemindeme kobien, “In met an zut eget zemideme sakwep penaŋ neŋmagen kobalup.”

Pâlaŋ Zet Zapat Dolakŋaŋ Aten mkaen zemkawaŋ beye

16 Pâlaŋ Aten mkaen ke an zutgat damuŋ tati mka keyet keŋan kawawaŋaŋ dâsuki sambe penaŋ timamti pedondom indamti mame indikti keŋan bekanaŋ penaŋ beye. 17 Keyepmti egaŋ kasup kataŋ sesewat mkaen meti Zuda am ma am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋaŋ Kawawaŋgat masesewatsamtemien ekŋenmak zet zenâ zenâ mpemti naman asek toti ekme amnaŋ tambaŋgumen ondek tapme indikti met ekŋenmak Zet Zapat Dolakŋaŋ zenâ zenâ mammetan. 18 Âpme Epikulian ma Sitoik am nânâŋin temaŋ notnaŋ ekŋenaŋ Pâlmagen koti zet yaŋaŋgat zemguluk gilik mmekti notnaŋ ekŋenaŋ ilinak Pâlgat pigok zewien, “An nânâŋapiŋ penaŋ kapiyaŋ nânâ penaŋ ziboŋ penaŋ zikat ndasât belak kot sek mmobot zet tazein.”

Âpme am notnaŋaŋ zewien, “Egaŋ msat notnanen kawawaŋ dâsuki matazin keyet yaŋaŋ kotadinndoin.” Âpme Pâlaŋ Zisasiyelen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zemeti gakikiengatnan wage keyet zapatnaŋ diindoye keyepmti ekŋenaŋ kegok zemti
19 ondedak mundum temaŋ Aliopagas ke wapmoti am sutnan onzempeme tapme pigok yaŋkwesiwien, “Geŋ animbi sambe zet mamanamaŋ penaŋ tadiindomedik ke weyaŋ zemâtâtndamane nâne. 20 Nin gâlen zedi ke eknâman mamanamaŋ penaŋ tabein keyepmti geŋ ewe keyet yaŋaŋ weyaŋti penaŋ zemâtâtndamane nâne.” 21 (Aten mka mtoŋ ma amkup ekŋenaŋ zet mamanamaŋ ŋen sokbeme ke nâmti naman ekŋenaŋ zet ke eleŋ beleŋ bemti manzempalakŋaŋ mambemetemien.)

22 Âpme Pâlaŋ Aliopagas ondedagen am zikalinan wati mot tati zeye, “Aten animbi sambe, neŋ kapi kopmamti yaŋaŋin pigok taeksokbeyap. In kawawaŋin sambe ekŋengat nâme mobotnaŋ beme masesewatindamelip. 23 Neŋ ingalen sesewat mka sambe mekoti ekma nopiom sambe mti yaloloŋaŋ weme maindikmelap. Mti sâpe sâpe bumbu mundumen moweti ekma meluwaŋ ŋen kapigok mimiŋaŋ tapme maiŋa, ‘Kapi Kawawaŋ ŋen nin ku nânup egalen.’ In Kawawaŋ keyet yaŋaŋ ku nâmti belak etaŋ masesewatsaip. Keyet zet zapatnaŋaŋ alak kapi diindoma nâit. 24 Kawawaŋ keyaŋ msat kululuŋ ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe bekapi mge. Egaŋ msat kululuŋ kapiyet toŋaŋ. Egaŋ amnaŋ sesewat mka walalatnaŋ keyet keŋan ku matazin. 25 Ma egaŋ mulup kwileki ŋen msât olapme an ŋenaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ timeti mukulem mti ku mampein. Egaŋ ikŋaŋ am sambe nin mama ma Emetak Teŋaŋ ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe pi maketalasim ndain. 26 Egaŋ an kwewetaŋ mme sokbeme ekmagesetgatnan am sek sepem igak igak pi sokbemti msat sambe palakŋaŋ bemti mekobenn. Âpme eweŋan egaŋ am mambep ke nâmtati msat kalaŋ kumti ikŋaŋgat ikŋaŋgat ndamti msat ke kan zigok mambanup ke eweŋanak nâmâtâtpeye keyet kataŋ mamambanup. 27 Kawawaŋaŋ am nin ek timapmetnetiŋgut aiikgat zeye keyepmti nin egat timatmat mulup mbanup beme ŋep aikbanup. Wa ek beŋan ku mamain ninmak sokŋan kapi mamain. 28 Zeme an nânâŋaŋ temaŋ ŋenaŋ wati puk zeye, ‘Nin egalen zetnaŋ keyet kandaŋaŋ etaŋ mamti kwitnaŋ kwitnaŋ mti mambanup.’ Âpme inmagengatnaŋ an nânâŋin temaŋ notnaŋ ekŋenaŋ kegogak egat puk manzeip, ‘Nin egat nemunambaŋane nin mama ekmageset matinup ma egalen windeen mamanup ma egaŋ ndadamuŋ mme matatnup.’ 29 Nin Kawawaŋgat nemunambaŋane manuwan Kawawaŋgat nâmann nanzaŋ ma gol ma silva amnaŋ nâmâtâti belaŋ weyaŋpepeŋaŋ Kawawaŋ sepem keboŋ ke ku nâmpewanup. 30 Kawawaŋaŋ am tipman baen mamkwabien ekŋen ikŋaŋgat yaŋaŋ daŋan ku nâmbiengapmti myuŋguŋgu sambe mkwabien ekŋen ke zet mulup omba penaŋ ku indaye mama keyelen kanaŋ delaŋ zeye. Âpme alak pi msat kataŋ am sambe yomengatnaŋ keŋin gilik zemti mama mimi bekanaŋ ke peme tapme ikŋaŋmagen kot tususuyet tazein. 31 Egaŋ kan ŋen beyeyaŋ tazin kan ke sokŋan beweyen am msat sambe mama mimiŋinaŋgat yaŋaŋ msokbemti keyet kataŋ tosaŋaŋ indamobe. Mulup ke mimiyelen an ŋen aikpeye an ke msalen am sambeyaŋ ek nâmâtâtpepeyet nâmti Kawawaŋaŋ gakikiengatnan mme wageyaŋ mamain.”

32 Pâlaŋ zet kegok diindome am notnaŋaŋ zet ke nâmti yeŋbien. Âpme notnaŋaŋ zewien, “Kan ŋengat ewe koti zapat zenik kapiyegak dinndomane nâmbanup.” 33 Âpme Pâlaŋ zetnaŋ tazemaŋgeen elak peme tage. 34 Âpme am notnaŋaŋ zet ke nâmti Zisas Kilaismak tusumti nâmkiŋpepe aikbien ekŋengat tuŋguwinangatnaŋ an ŋen kwitnaŋ Dionisias ek Kansol ekŋengalen mulup an ŋen. Ek ma imbi ŋen Damalis ma am notnaŋ sambe tusumâbien.

Copyright information for `NAF