Acts 19

Pâlaŋ Epesa mkaen mulup mge

Apolos egaŋ ewe Kolin mkaenagak tapme Pâlaŋ Esia msat tuŋgupmaset mane mane Epesa mkaen pataŋ zemti mka ke Kilais nâmkiŋpepeŋaŋ am notnaŋ ke indaikti indayaŋkwesiye, “In Zet Zapat Dolakŋaŋ diindome nâmti tu zulutbien kan keyet Emetak Teŋ tiwien ma yek?”

Zeme ekŋenaŋ zewien, “Nin Emetak Teŋ tazin mee keyet zapatnaŋ ku nânup.”

Kegok zeme naman ewe indayaŋkwesiye, “In kwiyet nâmkiŋpemti tu zulutbien?”

Zeme ekŋenaŋ zewien, “Nin Zânaŋ zet zemkoge ke nâmkiŋpemti tu zuluben.”

Zeme Pâlaŋ zeye, “Zânaŋ tu e amnaŋ keŋ gilik zenze aikti yomin bam kumpepeyet etaŋ mulupmaŋ ke mti Islael am ekŋengat pigok diindom kwage, ‘In an Zisas bamnan takozin egat nâmkiŋpeit.’ “

Kegok zeme ekŋenaŋ zet ke nâmti Amobotnaŋ Zisasiyet kwitnanen tu zulutindeme Pâlaŋ betnaŋ ŋokŋinan beme Emetak Teŋaŋ kululuŋengatnan ekŋenmagen toti keŋin m eleŋ beleŋ beme am 12 mee kogaŋ zet meluwaŋ igak igak taoselem zem metnepeme Kawawaŋaŋ zet keŋinan beme kataŋ ikŋaŋgat ikŋaŋgat zemkawaŋ bewien.

Âpme Pâlaŋ eyoŋga tuk pi ekŋenmak ke tati kan kataŋ Zuda am ilinaŋgalen sesewat mkaen motati Zet Zapat Dolakŋaŋ windeŋaŋmak manzemâtâtindamtan. Mti Kawawaŋgalen zemâtâtât katnanen mama sokbewe keyet zetnaŋ zemti am notnaŋ ekŋenmak zet mmot mtot mamtemien. Ma an notnaŋ ekŋenaŋ nâmkiŋpepepiŋ belak Zisasiyet Zet Zapatnaŋ Dolakŋaŋ bam kumpemti ondedak temanen Zisas Kilaisiyet zemtalatpewien keyepmti Pâlaŋ katimindemti am notnaŋ Zisasiyelen Zet Zapat Dolakŋaŋ nâmti tikŋaŋgat mbien. Ekŋen ondekindemti Tilanas nânâ mkaen ke mene mene ondekti ekŋenmak Zet Zapat Dolakŋaŋ zenâ zenâ mamtemien. 10 Egaŋ mulup kegok mti Zuda am ma Glik am Esia msalen mambien ekŋengat tuŋguwinan nup kan zut pi mamti mme ekŋenaŋ Amobotnaŋgalen zet zapatnaŋ nâme duluŋ delaŋ zemâge.

11 Kawawaŋaŋ ikŋaŋ Pâlmak mamti mukulem mme egaŋ menok temaŋ sambe am ekŋenmagen msokbemkwage. 12 Am ekŋenaŋ ŋetip kapuputnaŋ ma saŋgum kâlâpmaŋ mee pi timti met am zawatmak ma am we bekanaŋinmak mee pi indame tim ekti zawalin ma we bekanaŋin mee pi kwati mepmâpme naman dolakŋaŋ bemâbien.

13 Âpme Zuda an notnaŋ mka kataŋ tokwati we bekanaŋ notnaŋ am keŋangatnan manzemindeme kwati mametemien ekŋenaŋ naman mmak mmak Amobotnaŋ Zisasiyet kwitnanen kumti we bekanaŋ am keŋan tage ekŋengat zewien, “Nin Pâlaŋ an Zisas egat zet zapatnaŋ manzempalakŋaŋ bein egat kwitnanen ingat zet windeŋaŋbeŋ pigok zenup: In am keŋangatnan kwati melit!” 14 Âpme Zuda am Epesa mkaen mamtemien ekŋengalen sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ Siwa egat nemuŋane 7 kapi mamtemien. Ekŋenaŋ mulup keyegak mammtemien.

15 Ekŋenaŋ an we bekanaŋaŋmak ŋengalen mkaen meti Zisasiyet kwitnaŋ kumti we bekanaŋ zempeme kwaweweget zeme an we bekanaŋaŋmak egaŋ kapigok gilik zem zeye, “Neŋ Zisasmak Pâl egegat nâmideyap âpme in kapi kwiyaŋ desetgatnan kolo ke ku nâmindeyap.”

16 Kegok zemti egaŋ wati indom kumti saŋgum kâlâwin kumandeleti indamunzut kume sip balak balak timti talak piyaŋ mkaŋinan kunzuŋ mepmâbien.

17 Âpme keyet zet zapatnaŋ Zuda ma Glik am Epesa mkaen mamtemienaŋ nâmti omba penaŋ kiŋgati Kilaisiyet kwitnaŋ mwati sesewatpewien. 18 Mti am sambe nâmkiŋpepe aikti kwitnaŋ kwitnaŋ notnaŋ aŋkambugat ma am indindiyelen zetnaŋ ma gwesep gwesepgalen zetnaŋ notnaŋ papiaen kumtimti ekti mamtemien ke ma dipsawat ma am kasetnaŋ ma nopiom mee bee timti kot ondekti am zemkawaŋ bemindamti ekŋengat zikalinan bume zimâge. Âpme am ekŋenaŋ papia bewien keyet mânep maiŋme 50,000.00 kina beye. 20 Kegok mti Kawawaŋgalen zelaŋ windeŋaŋbeŋ palakŋaŋ bemti pelelaŋ mekoti am tuŋguwinan dolakŋaŋ sokbem weŋge.

Pâlaŋ mulup tapmme am notnaŋaŋ ekti endilipewien

21 Pâlaŋ mulup kegok mine mine mimdelaŋ zemti egaŋ naman Masedonia ma Akaia msat kume balaŋ peme Zelusalem mkaen mesâgât otnâmti zeye, “Neŋ Zelusalem mkaen meti bam naman gilik zemti Loma mkaen kwawabap.” 22 Âpme egaŋ mukulem mimiŋanet an zut Timotimak Ilastas ideme egelaŋ Masedonia msaleset mepmalu Pâlaŋ ikŋaŋ Esia msalen ke bugan ewe tusumti maŋge. 23 Kan keyet am notnaŋ ekŋenaŋ Amobotnaŋgalen zet keyet nâme ŋep ku beme ekŋen am sambeyaŋ zet ke mtopepeyet zet kelakŋaŋ mimindawien. 24 Silwiayaŋ an weŋaŋ mee weyeyaŋ an ŋen mamtan kwitnaŋ Dimitilias egaŋ Glik am nopiom imbi Atemis egalen sesewat mkaen ikŋaŋgat weŋaŋ temaŋ matatan keyet sepemmak egaŋ isisikŋaŋ buk pi weyaŋme mopme animbiyaŋ makwitimtemien keyepmti ek ma an notnaŋ ke maweyaŋtemien ekŋenaŋ mânep temaŋ penaŋ matimtemien. 25 Keyepmti egaŋ mulup anene ma an mulup keboŋ mamtemien keboŋ keboŋ ondek indemâti pigok diindoye, “Nin mulup kapigoset mânep temaŋ matinup. 26 Âpme an ŋen kwitnaŋ Pâl zeme ke egaŋ koti zet zapat tazein elak ilin eknâmien. Egaŋ Esia msalen mka kataŋ mekoti animbi keŋin mme yuŋgume egalen zet ke mamâpmaip. Yaŋ alak Epesa mkaen koti animbi sambe keŋin myuŋgumti pigok tazein, ‘Kawawaŋ amnaŋ belaŋ mimiŋaŋ ke penaŋ yek.’ Kegok zeme am sambeyaŋ nâme penaŋ beme ek tapmâpmelip. 27 Egaŋ kegok mme wa in nâme mulupm kapi etaŋaŋ yek bewe ku nâseip. Nopiom imbi temaŋ Atemis egalen sesewat mka temaŋ keyet animbi ekŋenaŋ nâme belakŋaŋ beme bamkumpeme delaŋ zeme Atemis egalen kwizet buŋamaŋ tototnaŋ penaŋ bewe nâip? Esia msalen ma msat sambe notnaŋ ekŋenaŋ nopiom imbi keyet masesewatsaip. Yaŋ Pâl egaŋ kwizet buŋamaŋ ke mme tototnaŋ bembeyet mulupmaŋ omba tapm.”

28 Zet kegok zeme nâmti ŋeŋiŋ zime ŋok kiliŋ kiliŋ temaŋ mti zewien, “Epesa mkaen nopiom imbi Atemis tazin egaŋ etaŋ imbi mobotnaŋ temaŋ bein.” 29 Kegok zemti mka temaŋ Epesa keyet keŋan tokwati ŋakŋak mme am sambeyaŋ wati tusumti ŋakŋak mpeŋ piyaŋ met Masedonia an zut Pâl mâti mamtemun kwilit Gaiasmak Alistakasimak idamandam timti ondedak mundumen ke mesât mepme am sambeyaŋ zet yaŋaŋ nânâpiŋ belak baminan mâti ŋakŋak mmepme 30 Pâlaŋ kwisak ke nâmti indapmâti ondedak keyegak msâgât mepme am nâmkiŋpepemak ekŋenaŋ aŋgalaŋme tage. 31 Mme Pâlgat notnane mobotnaŋ mambien ekŋenaŋ zapat ke nâmti Pâlaŋ ondedagen ke ku mebegat nâmti zemkululu zet beme mege. 32 Âpme ondedak mundumen ke tati animbi sambeyaŋ omba penaŋ ŋakŋak tapmimambien. Yaŋgut am notnaŋaŋ yaŋaŋ penaŋ kwilekiyet minup ke nânâpiŋ belak ke ŋakŋak etaŋ tapmimambien. 33 Kegok mme Zuda am ekŋenaŋ nolin ŋen kwitnaŋ Aleksandia ke zempeme zet zenze keyet mundumen am sutnateman motati animbiyaŋ kwisak bugan peme tapme zet diindondoyet betnaŋaŋ sesepmaŋ mme am sambeyaŋ wa an ewelak kapi mozinmak zemti mbien. 34 Yaŋ bam ekŋenaŋ ek Zuda an ŋen ke ekmâtâti kan teepmanik aua zut mee kegok am sambeyaŋ kwizet ŋakŋak mti tazemambien, “Ningalen Atemis Epesa mkaen tazin egaŋ etaŋ imbi mobotnaŋ bein.”

35 Kegok tapmnepeme Epesayetnaŋ an ŋeŋaŋ egaŋ wati kwizet kaliyaŋ tapmimambien ke zemkulumindeme peme tapme zet zemdelaŋ zemti pigok zeye, “Epesa am, an kwiyaŋ Epesa mka temaŋ keyaŋ Atemis temaŋ egalen sesewat mka temaŋ mandamuŋ min ma nanzaŋ kambuk kululuŋengatnan toge ke kegogak mandamuŋ min keyet in ku nâip? 36 An ŋenaŋ ningalen kwitnaŋ kwitnaŋ kapi ŋep ku mtopewe keyet in nâme delaŋ zein. Keyepmti in keŋin bugan mtoti kwitnaŋ kwitnaŋ kileŋ ŋen ku mseip. 37 An zut idatimti kolo egelaŋ ningalen nopiom imbi Atemisiyelen sesewat mkaengatnaŋ kwileki ŋen kambu ku mbun ma Atemis egat zemtalalat zet ŋen ku mbun. 38 Keyepmti Dimitiliasmak mulup sepem kwep mamimtemien an notnaŋ ekŋenaŋ an ŋeniyet nâme bekanaŋ bein beme nâmbekambembe zenze kan ke beme amobotnaŋ ekŋenmagen meti zemkawaŋ bem indawep. 39 Ma ilinaŋgat zelin igagen zesâti an ŋeŋaŋine notnaŋ ekŋengat zeme ekŋenaŋ kan ŋen beme ke ondekti ekŋengat zikalinan zelin zemusuwebep. 40 In muluwaŋ yaŋepiŋ belak kileŋ am keŋin walapme kasa sokbesât mip keyet zapatnaŋ amobotnaŋ temaŋ Loma mka temaŋ tazin egaŋ nâmti yaŋaŋ nâsâgât ndapmandame nin moti yaŋaŋ zigoset zemann nâmâtâtâgalen ke zet penaŋ ŋen ku tazin.” 41 Amobotnaŋaŋ zet kegok zemti ondedak ke kalaŋindeme belak mekobien.

Copyright information for `NAF