Acts 20

Pâlaŋ Masedonia ma Glik msalen mege

Zet kwisak temaŋ takumaŋge ke delaŋ zeme Pâlaŋ Epesa peme tapme Masedonia msalen mesât tati am nâmkiŋpepemak ondekindemti zemgwatnaŋ mimindemti bet butem indemti mane mane met Masedonia msalen ke pataŋ zemti selen selen am nâmkiŋpepemak indikti zet diindomti gwatnaŋ mimindem mimindem piyaŋ metne metne Glik msalen pataŋ zemti msat ke eyoŋga tuk pi ekŋenmak ke maneti bam naman nembuyen baen toweti waŋgaen moti Silia msalen mesât mme Zuda am ekŋenaŋ setnaŋ bekekti buzak kupeme mebegat zewien. Keyepmti egaŋ naman kogeenagak Masedonia msalen selak mesât mme Belea mkaengatnaŋ Pilasiyet nemuŋaŋ Sopatelmak Tesalonaika mkaengatnaŋan an zut kwilit Alistakasimak Sekandas ma an ŋen kwitnaŋ Gaias Delebe mkaengatnaŋ ma an ŋen kwitnaŋ Timoti Esia mkaengatnaŋ ekŋenaŋ Pâl mâti ilinsakwep mebien. Âpme an zut Tikikasmak Tolopimas egelaŋ ilidak nembeleset ŋeŋaŋ meti Toloas mkaen ke ekŋengat damuŋ matatemun. Âpme Nupmamaŋ Yispiŋ Niniyelen Kendo ke Pilipai mkaen ke tapmann delaŋ zeme toti waŋga mti kasup 5 kegok nembu palen etaŋ metne metne bam Toloas mkaen pataŋ zemti an zut ŋeŋaŋ mebun ke idaikti nsakwep mka ke sonda kwep ekŋenmak tapmann mege.

Pâlaŋ Toloas mkaen anemba ŋen gakikiengatnan mme wage

Sabat tagoŋgo kan ŋeniyet tambuyet tambuŋalem niniyet nâmti temakwep ondek tati Pâlaŋ msame indemti mesât nâŋge keyepmti egaŋ tambu keyet animbi Zet Zapat Dolakŋaŋ tadiindom metnepeme tambu sutnan penaŋ beye. Âpme mka ekŋenaŋ tapmambien keyet keŋan lam sambe penaŋ koŋti sapeme towemti tazimambien. Âpme anemba ŋen kwitnaŋ Yutikas zeme egaŋ mka tipmasek tipmasek wala mobotnaŋ keyet keŋaŋ sakŋan gwaen tâgâ setnaset ke totati Pâlaŋ zet tazeme tatnâmaŋge. Pâlaŋ Zet Zapat Dolakŋaŋ kan teepmaŋ penaŋ tazemepme anemba piwan nâmtage tageyaŋ ilak zikatnaŋ mulugaŋ kwasime wemkopa bemtiŋgut telak zemti wuwup msalen baen pup tokutum weme am ekŋenaŋ topmimkwat ekbienaŋ ilak gakimti sâlâgât toge. 10 Âpme Pâlaŋ keyegak toweti anemba piwan ambepuluŋ mkwat ekti am ekŋengat zeye, “In si kembeŋ temaŋ ku mit. Ek ewe mamaŋaŋ tazin.” 11 Kegok zemti wati ilinsakwep ewe mka keŋan moti tambuŋalem nime delaŋ zeme Pâlaŋ ewe zet tusumti zemege. Tazenâmetnepeme msat msame Pâlaŋ tambuŋan penaŋ toti 12 mepme ekŋenaŋ anemba tot gakiyeyaŋ ewe alik bem wage ke ekti keŋin oloŋen penaŋ beme wati mebien.

Pâlaŋ Toloas katipemti Mailitas msalen mege

13 Âpme am notnaŋ nin Pâlaŋ zemndeme waŋgaen moti Asos mkaen mosât moti mepmann Pâlaŋ ikŋaŋ nembu gilot seleset meti Asos mkaen keyegak pataŋ zeye. 14 Mti Pâlaŋ naman ekŋenmak waŋgaen moti ilinsakwep Mitilini mkaen met pataŋ zewien. 15 Nin Malitas mka pemti metne metne pemann msat tambume tambuyet eyo metne metne Kios msat ŋetakŋan ke pataŋ zemti Kios msat ke sebempemti mepmann msat msaye. Keyetnan mane mane pemann msat naman tambume tambuyet eyo mane mane Samos mkaen pataŋ zewenn. Ya e pemti naman mepmann tambume tambuyet eyo mane mane Malitas mkaen pataŋ zewenn. 16 Âpme Pâlaŋ Pentikos Kendo ke Zelusalem mkaen ke tatagat nâŋge keyepmti waŋgayaŋ Epesa mkaen ke peme Esia msat ŋetakŋan ke manepeme kan delaŋ zenak keyepmti belak Malitas 17 ke metati nemba notnaŋ zemindeme Epesa mkaen ke meti Zet Zapat Dolakŋaŋgalen an ŋeŋaŋ bembe notnaŋ indatimti 18 kopme Pâlaŋ zet kapigok diindoye, “In neŋ Esia msalen kwati mulupm inmagen yaŋbemti mban keyet yaŋaŋ ilin ŋep nâmâtâtalip. 19 Neŋ Zuda am ekŋenaŋ niktalati mtot nemti nome gakikiyet mulupmaŋ omba penaŋ mbien. Yaŋgut kileŋ ke si kembeŋ palen mamti Amobotnaŋgalen sisiliŋ mulup mti mamteman. 20 Zet in diindondoyelen ŋen ku aŋgalaŋ pema tage. In pembenaŋ bembeyelen nâmti Zet Zapat Dolakŋaŋ tambeŋgum sutnan ma mka sambe mekoti sosok belak mandiindomteman. 21 Kan kataŋ neŋ Zuda am ma Glik am in temakwep yomengatnan keŋ gilik zenze aikti Kawawaŋmagen sokŋanik meti Amobotnaŋŋ Zisas Kilais nâmkiŋpepeyet zet windeŋaŋbeŋ manzeyap. 22 Neŋ Emetak Teŋaŋ zemneme zetnaŋ gawepumti Zelusalem mka teman zesowap yaŋgut daen sepem zigok sokbemnawe ke ku nâyap. 23 Neŋ mka temaŋ tapmezinen kataŋ mesât mma Kawawaŋgalen Emetak Teŋ egaŋ am ekŋenaŋ kasa mnemti mka katikŋan ma sindem nawep eyet zapatnaŋ eweŋanak mandinoin. 24 Neŋ mama nnaŋgat nâma mobotnaŋ penaŋ ku mambein. Zet zemâtâtnanaŋaŋ ke oloŋen palen mamti mmetne metne mma delaŋ zenzeyet keŋŋ temaŋ matazin. Ma Kawawaŋaŋ keŋ taoletnaŋgapmti Zet Zapat Dolakŋaŋ ke zemkawaŋbembeyelen Zisas Kilaisiyaŋ zemneŋge. Mulup ke mmeti mma delaŋ zenzeyelen keŋ temaŋ ke matazin.

25 Âpme pi naman zet ŋen pigok diindoma nâit: Neŋ ingat tuŋguwinan kapi mamti Kawawaŋgalen zemâtâtât katnanen mama keyet zapatnaŋ diindomambe mama manigip. Yaŋ bamgat zimosetn ŋen ewe ku ekbep. 26 Neŋ Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ zemâtâtnaŋge e ilak okindama delaŋ zemâge ŋen ku aŋgalaŋban. 27 Keyepmti neŋ inmak mambanen Kawawaŋaŋ ingat kwitnaŋ kwitnaŋ nâmbiliwepme weŋge keyet zetnaŋ ŋen ku aŋgalaŋpemti zewan. 28 An damuŋ in ilinak kegogak dopmaŋ damuŋ dopmaŋ damuŋ mti am Emetak Teŋaŋ Kawawaŋ Nemuŋaŋgalen gakikiŋaŋ keyet paleseti dapmelaŋgeŋane indaige ekŋen ke indadamuŋ mimiyet zemindeye ekŋen ke weyaŋ indadamuŋ mimindeme mambep. 29 Neŋ nâyap neŋ indemebap kan keyet an bekanaŋ notnaŋ ekŋenaŋ koti Zisasiyelen Zet Zapat Dolakŋaŋ diindondoŋaŋ myuŋgumti sepemaŋ ŋen diindowep. 30 Âpme an notnaŋ ilinaŋgat tuŋguwinangatnaŋ notnaŋaŋ eyo wati Zet Zapat Dolakŋaŋ zem yuŋgumti tetim indemti ilinaŋgalen nânâ mgasigeset ke indamandamtimebegat zet zewep. 31 Keyepmti in weyaŋ eksemti mambep. In nâip, neŋ inmak nup kan tuk bepi mamti in nâmkiŋpepe aiikgat nâmti am ilinak kwep kwep penaŋ indapmukulem mimindemti mulup temaŋ simak simak mban. Ke in nâpeme mepme nâmâtâlit!

32 Neŋ Kawawaŋgat belen bemindeyap. Egat keŋ taoletnaŋgalen zet keyaŋ ŋep gwatnaŋ mimindewe. Âpme in am keŋin mme teŋ bembeŋaŋ sambe indatime met mama kanzizit ke toŋaŋ toŋaŋ bemtiwep. 33 Neŋ mânep milawat titiyet am ŋenmagen met zema ŋenaŋ ku naŋge. 34 Neŋ nenn betnnaŋ mulup sek sindem mti keyet penaŋaŋ aikti notnne notnaŋ nsakwep mamti mulup maminup ekŋen indabandim mimindemti nin nsakwep ola olat palen ku mamtemenn e ilin ŋep nâmtalip. 35 Neŋ belaŋ mulup temaŋ kegok mti keyet penaŋ aikti am toweweŋaŋ indamukulem mimindendeyelen set dolakŋaŋ ke ilak zikat indama eknâm mbien. Âpme neŋ baen ekpema mepme Amobotnaŋ Zisasiyaŋ mge ke nâyap, ‘An ŋenaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ am maindain keyelen keŋ segeyagaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ an masain keyelen sebempein.’ “

36 Pâlaŋ zet kegok zemdelaŋ zeme ilinsakwep tot pedondom tati 37 dundum delaŋ zemti bim kuluŋ mti omba penaŋ sumpewien. 38 Egaŋ neŋ sepem ŋen ewe ku ekbep zeye keyepmti keŋin bekanaŋ penaŋ beme bim kulum mti sumpemti wati waŋgaen topemti betnaŋ butempeme mege.

Copyright information for `NAF