Acts 24

Zuda an ŋeŋaŋ notnaŋaŋ Pâl zet muluwen pewien

Kasup 5 delaŋ zeme sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ Ananias ma an ŋeŋaŋ notnaŋ ma an zet zenze an Teltalas ekŋenaŋ Sisalia mkaen meti Pâl zemkukuyet Loma amobotnaŋ Pilik Sisalia mkaen matatan ekmagen sokbewien. Âpme amobotnaŋaŋ Pâl zeme kot tapme Teltalasiyaŋ Pâlyet sekŋaŋ bemzenze zet zesâti ŋeŋaŋ yaŋbemti pigok zeye, “Pilik amobotnaŋ temaŋ, geŋ ndadamuŋ mmane sewakŋaŋ palen dolakŋaŋ mamamkwatnup. Mti am maŋge ningat nâmtemtem mti ndamukulem minndemane mka sambe mulup mmann dolakŋaŋ mambein keyepmti nin gâgât nâmann dolakŋaŋ penaŋ mambein. Mneti neŋ zet teepmaŋ mandam tazenepema teepmaŋ besemgat nâmane neŋ zet pemkwepmaŋ bugan pigok diŋgoma nâmbak. Nin an kapi myuŋguŋguŋaŋ sambe penaŋ mamme eknup. Egaŋ Zuda am sambe msat kataŋ manup pi ŋenzinziŋ omba penaŋ minndame tuŋgupmnan kasa kasa matazin. An kapi Nasalet am maŋge ekŋengat ŋeŋaŋin main. Âpme egaŋ sesewat mkan temaŋgalen zii zet notnaŋ eyo aŋgosome nin ekti atawenn. Keyepmti nin zii zetn tazin keyet kataŋ kwitnaŋ kwitnaŋ msasâgât tapmnepemann kasa kuku an ŋeŋaŋ temaŋ Lisias egaŋ kasa kukuŋanemak kot memendepmak belak menzemwati mebien. Mti an met zelen pewien ekŋen ke geŋmagen kapi kot sokbemgamti egat zetnaŋ geŋmak zenzeyelen zemindemti wati mege. Keyepmti nin egat zet zenup ke geŋ Pâl ikŋaŋ yaŋkwesimane egaŋ ikŋaŋgat yaŋaŋ ikŋaŋ zemkawaŋ bemgame nâsenik.” Egaŋ zet kegok zemsokbeme Zuda an notnaŋ tabien ekŋenaŋ mukulem mti zetnaŋ ke mkatikŋaŋ bewien.

10 Âpme amobotnaŋaŋ zet zenzeyelen Pâlyet belak belaŋ sesepmaŋ mpeme Pâlaŋ wati zeye, “Geŋ msat kapi amobotnaŋ kan teepmaŋ mamti Zuda ningalen yaŋŋ ŋep nânik. Keyepmti neŋ zet nâmtemtempiŋ pigok zema nâmbak. 11 Neŋ Zelusalem mkaen Kawawaŋ sesewatsasâgât moti manepema kasup 12 kegok beye. Geŋ zetn nâmti keŋ zut msenik beme ekŋengat indayaŋkwesimane zeme nâsenik. 12 Neŋ sesewat mka temaŋ ma sesewat mka notnan ma ondedak mundum notnanen am ondek indemti zet mdondondo mti ammak an mee ââyet keŋin walalat zet ŋen ku diindowan. 13 An ekŋen kapiyaŋ belak sekŋnan bemti tazeip ke penaŋaŋ zigoset zikat game ekti nâmâtâsenik? 14 Ekŋenaŋ nâgât pigok manzeip, ‘Nin mama mimi alakŋaŋ maektalatnup ke egaŋ mamin manzeip ke penaŋ. Neŋ ke mti yeŋ papmne ekŋengalen Kawawaŋ ek mandundum sayap. Mti Mosesiyelen zii zet ma golaŋ zenze an ekŋengalen zet zemkwabien e eyo maŋgawepuyap.’ 15 Nin maneti am teŋ ma bekanaŋ nin nsakwep gakikiengatnaŋ Kawawaŋaŋ mme wapmobanup keyet an ekŋen kapi ma neŋ nsakwep webemti mamanup. 16 Kegok mti neŋ Kawawaŋgat zikatnan ma amgat zikalinan myuŋguŋgupiŋ mamayet nâmti eksemti kuma kwaopme mamayap.

17 Âpme neŋ Zelusalem mka pemti nup kan sambe pi msat belakŋaŋ met mamti zema am nâmkiŋpepemak am msat belakŋaŋgatnaŋ ekŋenaŋ Zuda am ekŋengat mânewin bugan akumti beme ke timti indasât ma Kawawaŋgat sâpe sâpe eyo busât nâmti Zelusalem mkaen meban. 18 Meti sesewat mka teman moti Kawawaŋgat wisikŋ zemti sâpe sâpe tabumamban kan keyet mka keŋan ke am sambe neŋmak ŋen ku tabien ma am notnaŋ kasa kukuyet keŋin ŋen ku walaban. 19 Zuda am notnaŋ Esia msalen met maneti kokotnaŋ ekŋenaŋ kwep Zelusalem sesewat mkaen ke tapme indikbangat ekŋenaŋ nâlen myuŋguŋgunn ŋen kan keyet aikbien beme kwati ilin gâgât zemkawaŋ bem game nâsenik. 20 Ma an ŋeŋaŋ ondedagen talip ekŋen kapiyaŋ nâlen myuŋguŋgunn ŋen Kansol ondedagen tabienen ke ekbien beme ilin kwat zemkawaŋ bem game nâsenik. 21 Neŋ ekŋengat tuŋguwinan tati zet kwep ŋen zema yuŋgume ekŋenaŋ nâme ŋep ku beye mene. ‘Ma neŋ gakikiengatnan wawat tazin manzeyap.’ Keyepmti ekŋenaŋ nâme ŋep ku beme zelen neme ingat monzalaminan kapi kwatalap.”

22 Amobotnaŋ Pilik egaŋ Pâlyet zet zemdelaŋ zenze sakwep ku mge egaŋ zapatnaŋ isikŋaŋ bugan nâŋgeyepm belak etaŋ pigok diindoye, “Nin zet kapi belak pemann tapme kasa kuku an ŋeŋaŋ temaŋ Lisias egaŋ Zelusalem mkaengatnan kopmeŋgut ekmak tati nsakwep zet kapi zemdelaŋ zewalup.” 23 Kegok zemti kasa kuku an ŋeŋaŋ pigok dunduye, “In Pâl damuŋ mti tati kasa zimoset ku ekbep ma notnane notnaŋaŋ wati kwileki ŋen sasâgât mme nâmindeme mot ŋep masamambep.”

Pâlaŋ Pilikmak Dulusila egetgat monzalamidan tage

24 Mepeme ke matatnepeme amobotnaŋ Pilikmak imbiŋaŋ Dulusila egelaŋ Sisalia mka pemti Zelusalem mkaen kobun. Dulusila imbi ke Zuda imbiŋaŋ. Yaŋ egelaŋ motati Pâl zem tetimalu moti egat Zisas Kilais nâmkiŋpepeyet yaŋaŋ manzemkawaŋbemtan keyet yaŋaŋ 25 ma dolakŋaŋ bemti mamayelen setnaŋ ma set kileŋ mama keyet ma eksemti mama ma dopmaŋ titiyelen kan keyet zapatnaŋ Pilik imbinet zemâtâtidame Pilik windeŋaŋ topme delaŋ zeme Pâl pigok dunduye, “Ŋepgat met ya maneti neŋ kan tuŋgupmaŋ ŋen sokbemnameŋgut ewe zema kot tusumti zemane nâmbap.” 26 Amobotnaŋ egaŋ Pâlaŋ mânep sasayet nâmti kan kataŋ mamandame kopme zet zenâ zenâ mamimtemun. Yaŋgut Pâlaŋ mânep ku saye.

27 Mamotneti nup kan zut delaŋ zeme amobotnaŋ alakŋaŋ ŋen kwitnaŋ Polsias Pestas zeme ke. Egaŋ Pilik egat munduman tage âpme amobotnaŋ Pilik egaŋ Zuda am ekŋenaŋ egat nâmpeme dolakŋaŋ bembeyet nâmti Pâl ewe mka katikŋanak peme tapme mege.

Copyright information for `NAF