Acts 25

Zuda am ekŋenaŋ Pâl amobotnaŋ alakŋaŋ Pestasiyet zikatnaŋ zemkuwien

Pestasiyaŋ amobotnaŋ mundum timti mame kasup tuk etaŋ mepme Sisalia mkaengatnan Zelusalem mkaen mesât mege. Met pataŋ zeme sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ ma Zuda an ŋeŋaŋ bembe notnaŋ ekŋenaŋ ekmagen koti Pâlyet zapat dundume egaŋ zelin nâmindemti Pâl peme Zelusalem mkaen kokogat yaŋkwesim giŋgiŋ mbien. Ekŋenaŋ Pâl selen baen bekekti kume gakikiyet nâmti amobotnaŋgat kegok yaŋkwesiwien. Pestasiyaŋ pigok diindoye, “Pâl ek Sisalia mkaen mka katikŋan tazin âpme neŋ gilik zem keyegak sakwep kapi towebap. Keyepmti in Pâlyet zet ŋen zesât mbep beme inmagengatnaŋ an ŋeŋaŋ notnaŋ neŋmak nsakwep Sisalia mkaen toweti egat zetnaŋ kaim taindikma zewep.”

Kegok zemti Zelusalem mkaen ke kan teepmanik kasup 8 ma 10 mee kegok maneti Sisalia mkaŋan met towege. Toweŋgeyaŋ msat msame zet zenze mkaen motati Pâl zeme wati mowebien. Mopme Zelusalem mkaengatnaŋ Zuda an ŋeŋaŋ notnaŋ mebien ekŋenaŋ mot bembuluŋ tati sekŋan bemzenze zet omba penaŋ tapmambien. Yaŋgut zet bemzenzeŋinaŋgat zet katnaŋ penaŋaŋ ŋen ku sokbeye. Zeme Pâlaŋ zelin mtopemti pigok diindoye, “Neŋ Zuda ekŋengalen zii zet ma sesewat mka temaŋin ma Loma amobotnaŋ keyet ŋen ku zem talaban.”

Zeme Pestasiyaŋ Zuda am ekŋen ke keŋin mme oloŋen mimiyelen nâmti Pâlyet pigok yaŋkwesiye, “Geŋ Zelusalem mkaen gwaen gapmoti ke zedi zemdelaŋ zewap ma zigok nânik?”

10 Yaŋkwesime Pâlaŋ pigok dunduye, “Loma am ningalen zet zemdelaŋ zenze mka kapi. Geŋ ningat yaŋaŋ nâmtadik neŋ Zuda am muluwaŋ bekanaŋ ŋen ku mimindawan. Yaŋgut ekŋenaŋ zelen pi belak taonzemneip. 11 Neŋ yom penaŋ ŋen mbagen geŋ nâsâgât mbegen sekŋ ŋep ku aŋgalaŋbak. Pi ekŋenaŋ belak sekŋnaŋ tabemzeip keyepmti an ŋenaŋ ekŋengat tiwin busat bembeyet nâmti ekŋengat belinan ku bem newe. Keyepmti Loma amobotnaŋ Sisayaŋ zetn zemdelaŋ zenzeyelen penaŋ nâmti zeyap.”

12 Kegok zeme Pestasiyaŋ Zuda an ŋeŋaŋ ekŋenmak zenâ zenâ mti Pâl pigok dunduye, “Geŋ amobotnaŋ temaŋgat nâmti zenik keyepmti ekmagen mepmane egaŋ zedi zemdelaŋ zemgewe. Kegok zemti wapmet ewe mka katikŋanak peme tage.”

Pestasiyaŋ Pâlyet zet zapat Agilipa msaye

13 Ke mamotneti kan ŋeniyet amobotnaŋ Agilipamak imbiŋaŋ Belnismak amobotnaŋ Pestas eksâgât 14 meti kan teepmanik pi ekmak ke mamalu Pestasiyaŋ amobotnaŋ ke Pâlyet zet zapat msam metneti zeye, “Amobotnaŋ Pilikgaŋ mka katikŋan an ŋen zemdelaŋ zenzepiŋ belak pemti mepme kan teepmaŋ pi egaŋ belak mka katikŋanak matazin. 15 Âpme neŋ Amobotnaŋ alakŋaŋ onzemnewien kan keyet Zuda sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ notnaŋ ma Zuda an ŋeŋaŋ notnaŋ ekŋenaŋ koti an ke neŋ kuma gakikiyet nayaŋkwesiwien. 16 Âpme neŋ zet dopmaŋ pigok diindowan, Loma an nin notn ŋen belak ŋenzinziŋ etaŋ mti ku maindonup. Nin zet toŋaŋ ma an zelen mapeip ekŋen ondedagen zet dopdop zemti yaŋaŋ mmann sosok kawaŋ sokbeme ektatiŋgut keyet kataŋ dopmaŋ maindanup. 17 Kegok diindoma Zuda an ekŋenaŋ zetgat lele mti neŋmagen kot sokbeme nâmindemti wembennaŋ msameŋgut Pâlmak ilinsakwep ondekindemti taindikma zelin zeme zelinaŋgat yaŋaŋ ekmâtâban. 18 Wa ekŋenaŋ egat yomaŋ penaŋ ŋen aikseip mene zemti taindik nepema ekŋenaŋ nâmkiŋpepeŋinaŋgat zetnaŋ ma an ŋen gakikiŋaŋ kwitnaŋ Zisas egat zetnaŋ tazemambien. An keyet Pâlaŋ gakikiengatnan walewaŋ main manzemtan. Keyet mti Pâl zet omba tapmsamambien. 20 Zet kegok sokbeme neŋ zelin ku weyaŋ nâmâtâti keyepmti Pâl Zelusalem mkaen mopme zetnaŋ ke zemdelaŋ zenzeyelen nâmti Pâl ikŋaŋ yaŋkwesima 21 egaŋ ikŋaŋ Loma amobotnaŋaŋ zetnaŋ zemdelaŋ zenzeyelen nâmti dinâŋge. Keyepmti neŋ Loma amobotnaŋmagen pema mebegalen damuŋ ewe mka katikŋaŋ pema matazin.”

22 Pestasiyaŋ Agilipa kegok dundume nâmti Agilipayaŋ zeye, “An keyaŋ neŋ zet notnaŋ ŋep dinome nâsap?”

Zeme Pestasiyaŋ zeye, “Ŋep, saŋenengulak wati kopma zet nâsât zenik ke zeme nâmbanik.”

23 Zemti wembienaŋ msat msame Agilipamak imbiŋaŋ Belnis egelaŋ miak miak sopmaŋ mti zet zenze mkaen mepmalu kasa kuku an ŋeŋaŋ ma mka katikŋaŋgalen an ŋeŋaŋ notnaŋ ekŋenaŋ indapmâti keyegak mowebien. Motati Pestasiyaŋ zeme Pâl wati keyegak mowebien. 24 Motati Pestasiyaŋ zet kapigok diindoye, “Amobotnaŋŋ Agilipa ma aminne notnaŋ kotalip, neŋ pigok zema nâip. An tapme egip kapiyet Zuda am Zelusalem mkaen talip ma notnaŋ Sisalia mkaen talip ekŋenaŋ zekaŋkaŋ mti kwizet ŋak ŋak mti pigok zewien: An kapi ewe msalen teepmaŋ ku mambe. Kegok penaŋ zewien 25 yaŋgut neŋ an kapiyelen yom ekma gakikiyelen kataŋ penaŋ ku beye. Âpme an kapiyaŋ ikŋaŋ naman Loma amobotnaŋaŋ zetnaŋ zemdelaŋ zenzeyet zeye keyepmti neŋ Loma amobotnaŋmagen pema mesâpm. 26 Âpme zet wikatnaŋ penaŋ amobotnaŋ temaŋ Loma mkaen tazin egat zemkawaŋ bembe zet zigok penaŋ kumti besap zemti maolalap keyepmti an pi alak in ma amobotnaŋ Agilipa in tati ekme ingat zikalinan onzempema tazin. Keyepmti in zetnaŋ pembenaŋ ŋen aikti zemeŋgut zemkawaŋ bembe zet papiaen meluwaŋ mti bemann mepme egaŋ ke ekti Pâlyet zetnaŋ ŋep zemdelaŋ zempewe. 27 Neŋ an mka katikŋan tatatnaŋ ŋen yom zigok mge keyet zet zapatnaŋ ŋen zemkawaŋ bem papiaen kukupiŋ belak etaŋ pema mebegat nâma ŋep penaŋ ku bein.”

Copyright information for `NAF