Acts 3

Pitamak Zânaŋ an setnaŋ bekanaŋ ŋen weyaŋpewun

Kan ŋeniyet Pitamak Zân egelaŋ 3 kilok dundundu kanaŋ beme Zuda am ilinaŋgalen sesewat mka teman dundundu mulup msât mowebun. Âpme an ŋen setnaŋ wesiŋ mamkeŋ keboŋ sokbembeŋaŋ an ke notnaneyaŋ tambu msa luaen luenzamti kot Zuda ilinaŋgalen sesewat mka temaŋ keyet “Setokwakwat Dolakŋaŋ” manzemtemien keeset peme tati ekme am sambeyaŋ sesewat mka temanen mobot totot mme indikti mânep milawatgat mawekumindamtan. An keyaŋ tati idikme Pitamak Zân egelaŋ sesewat mka teman mowesât mmalu idikti kegogak mânep milawatgat idawekume egelaŋ ek eksememuŋ mtati Pitayaŋ pigok dunduye, “Geŋ pien ndikbak!” Mme an setnaŋ bekanaŋ egaŋ wa kwileki ŋen nasâpmilup mene zemti eleŋzemoidikme Pitayaŋ egat zeye, “Nit mânep milawat mene ŋen ku tatndain. Kwewetaŋ tatndain ke gasâpmilup. Zisas Kilais Nasalet mkaengatnaŋ egat kwitnanen zeyapgat wati met!” Kegok zemti betnaŋ penaset betname setnaŋ ŋandoŋaŋ dolakŋaŋ beme sakwep eleŋ beleŋ bemti wat mutututi mebekokot mti egetmak ilinsakwep sesewat mka temaŋ keŋan moti set mamaŋaŋgat oloŋen mti palam mobot totot mti Kawawaŋ zemsesewatpeye. Âpme an keyaŋ set tapmamti Kawawaŋ tasesewatsame am sambeyaŋ ekti nâmtemtem mti zewien, “Sesewat mka temaŋ ‘Sekekek Dolakŋaŋ’ manzeip ke totati mânep milawatgat ndawekumti matazin wa an ikŋaŋ kapimak zemti nâmtemtem mbien.”

Pitayaŋ am Kawawaŋgalen zet zapat dolakŋaŋ diindoye

11 An keyaŋ Pitamak Zân egetmagen met ilinsakwep mka keŋan ŋen kwitnaŋ Solomon makumtemien ke mame amnaŋ indikti buluŋ bililiŋ ilinsakwep ekŋenmak ke met ondektati nâmtemtem temaŋ mti tapme Pitayaŋ am ke indikti pigok diindoye, “Am in kapi kwilekiyet an wesiŋ dolakŋaŋ bep keyet ektemtem mti nit ŋandem tatndigip? Kwitnaŋ kwitnaŋ ke ndaŋgat windenidaŋgat ma teŋ mamanndaŋgat mamaŋaŋ ku aiksalut. 13 Nit yeŋsokŋne Abalaam ma Aisak ma Zekop mee ekŋengalen Kawawaŋ egaŋ Nemuŋaŋ Zisas ek Amobotnaŋ mwat onzempemti winde temaŋ saye. An ke in zemkumti kasa kuku an ekŋengat belinan beme ekŋenaŋ wati amobotnaŋ Pailetmagen mepme egaŋ yomaŋ ŋen ku aikti belak zempeme mebegalen mgeyaŋgut in zekaŋkaŋ mti kume gakikiyet zewien. 14 In An Teŋ ma Kwatetepmaŋ ek bamkumpemti amobotnaŋ Pailetgat kwizet kaliaŋ kumti an bekanaŋ am indom enzilili ke nâmpeme inmagen totogat zewien. 15 Mti in An mama toŋaŋ ek kume gakiye yaŋgut Kawawaŋaŋ gakikiengatnan mme gilik zem wage. Nin an keyet zet zapatnaŋ manzempalakŋaŋ benup. 16 Keyepmti nit Zisasiyaŋ ikŋaŋ winde ndame nit nâmkiŋpepemak tati ikŋaŋgat kwitnanen an kapi mmalu dolakŋaŋ bemti ingat zikalinan tapme taegip kapi.

17 Notnne, neŋ ŋep nâmindeyap in ma amobotnaŋine in Zisasiyet yaŋaŋ ku nâmtiyepm ek yomepiŋaŋgut belak kegok msawien. 18 In meluwaŋ ke mme Kawawaŋaŋ golaŋ zenze anane ekŋengat zeme ekŋenaŋ Kilais sindem nâmeti gakikiyet zet zapatnaŋ dolakŋaŋ papia itnaŋanen meluwaŋ mkwabien ke penaŋaŋmak beye. 19 Keyepmti in yomengatnaŋ keŋin gilik zemti Kawawaŋmagen kopme egaŋ mama mimiŋin bekanaŋ ke katikpemti gilik zemindatime in sek welelaŋin kwawepme mambep. 20 Zisas Kilais ke Kawawaŋaŋ ninmagen peme kokogat ombempeye. Yaŋ maneti zempeme ninmagen kapi toge. 21 Zisasiyaŋ Bipmaŋgalen mowegeen keyegak mame Bipmaŋaŋ msat kululuŋ pi asekti naman alakŋaŋ mme sokbemâbe keyet zetikŋaŋ eweŋan golaŋ zenze anane teŋ zemindeme ekŋenaŋ keyet zapatnaŋ esemteŋ zemkawaŋ bemâbien. 22 Golaŋ zenze an ekŋen keyet tuŋguwinaŋgatnaŋ ŋen Moses egaŋ zet kapigok zemsokbeye,

‘Amobotnaŋ Kawawaŋaŋ inmagengatnaŋ nolin ŋen mwat onzempeme egaŋ neŋ golaŋ zenze an mamayap keyet kataŋ mamti zetnaŋ zeme nâmti gawepuwep.
23 Golaŋ zenze an keyelen zetnaŋ am notnaŋaŋ gawepumti ekmagen ku tusuwep beme Kawawaŋgalen maŋgeengatnan zemindeme zupman meti walelet aikbep.’
(Zii Zet 18:15, 19)

24 Âpme eweŋan tipman baenen golaŋ zenze an Samuel ma notnaŋ egat bamaŋ mamkwabien ekŋenaŋ kan kapi sokbembeyet zetnaŋ papiaen meluwaŋ mkwabien. 25 In golaŋ zenze an ekŋengat nemunambaŋine in kapiyet Kawawaŋaŋ yeŋsokŋin Abalaamak tususu mti egat zetik pigok mpeye ke toŋaŋ in bewep. Kawawaŋaŋ egat pigok zeye,

‘Neŋ gâlen maŋgaengatnaŋ an ŋen egat pembenaŋgapmti msalen am sambe talip ekŋenmagen kwitnaŋ kwitnaŋ dolakŋaŋ mimindawap.’
(Sokbembe 22:18)

26 In kapiyepm Kawawaŋaŋ eweŋan nâmâtâti Nemuŋaŋ Zisas zempeme kot msalen kapi sokbeye ke in ŋeŋaŋ mama mimi bekananengatnan indapmukulem mti gilik zemindatitiyet kegok mge.”

Copyright information for `NAF