Acts 6

An 7 indaombemindeme ombemindendeŋaŋ indamukulem mti segeset mulup mbien

Kan keyet am nâmkiŋpepemak maŋge temaŋ penaŋ sokbemti mambien keyepmti am Glik zet manzemtemien ekŋenaŋ zewien, “In am zet Ibulu manzeip in kan kataŋ meu ma milawat makalaŋkuip kataŋ ningalen kwambet notnaŋ dolakŋaŋ ku maweyaŋindeip.” Kegok zemti zetnaŋ belaknik bugan sokbeye. Keyepmti ombemindendeŋaŋ 12 ekŋenaŋ nâmkiŋpepemak am ekŋen ondekindemti zewien, “Nin segalen bandimgat yayaŋ mti Kawawaŋgalen buŋam zapat zenze mulup pemann toweme ŋep ku bewe. Keyepmti notnne, in ilinaŋgat tuŋguwinaŋgatnaŋ an nânâŋinmak ma an kwizet buŋamin dolakŋaŋ Emetak Teŋaŋ keŋinan bemisik matazin. Ekŋen keboŋ indik mâtâti an 7 indaikti kopme nin segalen bandim mulup maminup kapi ekŋengat belinan bemann ekŋenaŋ mbep. Âpme nin dundundu ma Kawawaŋgalen zet zapat ammagen zemzikat indanda mulup etaŋ mbanup.”

Zet ke zeme nâmkiŋpepemak am ekŋenaŋ nâme ŋep beme an 7 kapigok indaikbien:

Stiwen ek an nâmkiŋpepeŋaŋ kaliŋaŋ ma keŋanen Emetak Teŋaŋ bemisik matatan.

Ek ma Pilip

ma Polokolasimak

Naikena

ma Taimonmak

Pamenas

ma Nikolas an kapi Antiok msalengatnan egaŋ Zuda am ekŋenmak eweŋan kot tusumti am nâmkiŋpepemak bewien an ekŋen kegok indaikbien.Mti an ekŋen kapi ombemindendeŋaŋ ekŋenmagen indatimepme ekŋenaŋ belin ŋokŋinan bemti dundum indemti mulup ke belinan bemindewien.

Kegok mme Kawawaŋgalen zelaŋ meti Zelusalem am m eleŋ beleŋ bemindeme Zisas nembaŋane ekŋenmagen tatusumepme sambe penaŋ beye ma sâpe sâpe bumbu an notnaŋ sambe ekŋenaŋ nâmkiŋpepe aikti ekŋenmagen metusumâbien.

Zuda am ekŋenaŋ Stiwen zet muluwen pewien

Stiwen ek Kawawaŋmagengatnaŋ keŋ taolet ma windeyaŋ bemisik tapme am sambe tuŋguwinan menok kwitnaŋ kwitnaŋ sambe mge. Kegok mme Zuda am notnaŋ msalin yaŋaŋ pemti Silia ma Aleksandia ma Silisia ma Esia msalen met mamaŋaŋaŋ koti sesewat mka ŋen kwitnaŋ “Am Lala” ekŋengalen manzemtemien ke kot tusumti mamamtemien ekŋen keyaŋ yaŋbemti Stiwenmak zet mmot mtot mbien. 10 Âpme Kawawaŋgalen Emetak Teŋaŋ Stiwen nânâ dolakŋaŋ same zet tazemaŋge keyepmti an notnaŋaŋ egalen zetgat windeŋaŋ ŋep ku mtopepeyelen sepem tabemaŋge. 11 Keyepmti ekŋenaŋ am notnaŋ zet dâsuki notnaŋ bemzenzeyet zet kelakŋaŋ buzak set mimindeme ekŋenaŋ zet dâsuki pigok zewien, “Penaŋ, nin tatnâmann egaŋ Mosesimak Kawawaŋ egetgat zet mobotnaŋ tapmmaŋge.” 12 Ekŋenaŋ kok zemti am notnaŋ ma sesewat mka temaŋgalen an damuŋ notnaŋ ma zii zet zikat indanda an notnaŋ ekŋengat keŋin walapme ekŋenaŋ zelin nâmti kot Stiwen wati ondedak temanen mebien. 13 Ekŋenaŋ am notnaŋ Stiwengat bemzenze zet notnaŋ zenzeyet zemindeme ekŋenaŋ ondedagen meti sekŋaŋ bemzenze zet notnaŋ sambe Stiwengat ewe pigok zewien, “Kan sambe an kapiyaŋ sesewat mka kapiyet ma Mosesiyelen zii zet zemtalalat zet manzeme eknup. 14 Nin tatnâmann egaŋ zet ŋen ewe pigok zeye, ‘Zisas Nasalet mkaengatnaŋ egaŋ sesewat mka temaŋ bekapi kumasek muti Mosesiyaŋ mama mimi notnaŋ zikat ndaye ke egaŋ mguluk gilik mme naman sepemaŋ ŋen bewe,’” kok zeye. 15 Âpme am notnaŋ amobotnaŋ ekŋenmak ondedak temanen tapmambien ekŋenaŋ Stiwen zimosetnaŋ ekme Kawawaŋgalen ensel ekŋengalen zimoselin keboŋ beme weyaŋeksememuŋ mtapmambien.

Copyright information for `NAF