Colossians 1

Neŋ Kawawaŋaŋ ikŋaŋ Zisas Kilais egalen mulup an neŋ mamti egalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zempalakŋaŋ bembeyelen nâmti nakumtetiye. Ma ningat notn Timoti nilisakwep zapat meluwaŋ kapi kumti Kawawaŋaŋ amŋane ikŋaŋgat zapat ombemindendeŋaŋ ma am Kilais manâmkiŋpemti wisat mimipiŋ Kolosi mkaen talip ingat bemalu kozin. Nit Kawawaŋ Bipm dundu samalu egaŋ keŋ taolet ma keŋ sewakŋaŋ mimindawe.

Dundundunnan ingat wisikŋ Kawawaŋgat manzenup

In Zisas Kilais nâmkiŋpemti Kawawaŋgalen am mamaip ekŋen gogot mamimindamti maip keyelen zet zapatnaŋ nit nâwelin keyet dundunduyen kan kataŋ Amobotnaŋ Zisas Kilais egat Bipmaŋ Kawawaŋgat wisikŋ zemti mandundulup. Yaŋbembeŋan baen Kawawaŋgalen zet penaŋ ke inmagen kopme in Zisasiyaŋ kululuŋengatnaŋ toti ingat yomgapm gakiye ke nâmkiŋpemti ek kululuŋen eekgalen webemti mamaip. Naman kogogak webebeŋin ekmagen tazin keyaŋ mme noline gogot mimimdamti Kilais nâmkiŋpematalip. Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ ke in nâmti egalen keŋ taolet mimindame penaŋ sukwep nâmkiŋpewien. Sepem kogogak msat kataŋ am sambemagen Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ keyaŋ meti penaŋaŋ Zisasmagen nâmkiŋpepe msokbeme kwati tasambeleŋ mezin. Epapalas ek Kilaisiyelen mulup an dolakŋaŋ nigat notn penaŋ. Nin nsakwep mulup an dolakŋaŋ. Egaŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ keyet yaŋaŋ ningat mundum mnan tati inmagen zemâtâtindaye. Egaŋ Emetak Teŋaŋ inmagen gogot mama ke indame keyet penaŋaŋ mamkawaŋ beip keyelen zet zapatnaŋ kot dinitdoye.

Kawawaŋaŋ Kolosi am nâmkiŋpepeŋin gwatnaŋ mimindendeyet Pâlaŋ mandundumtan

Kan ingalen zet zapalin yaŋbemti nâwelinen nit yaŋaŋ keboŋ keboŋ keyet oloŋen mti Kawawaŋgat omteŋ mandundusalup. Ma nit egaŋ nânâ indandayelen mawekumti kwitnaŋ kwitnaŋ Kawawaŋaŋ ikŋaŋ nâmtikŋaŋ mamin ke mbep ma Emetak Teŋaŋ nânâ dolakŋaŋ indame mama mimi teŋ Kawawaŋgalen ke mâbep. 10 In kegok mti Amobotnaŋ nâmtikŋaŋ mbe keyet katnan mambep ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe mbep keyet egaŋ oloŋen mbe. Ma ingalen mamaŋin keyaŋ mulup kwitnaŋ kwitnaŋ mbep keyet penaŋaŋ sokbemindawe. Kegok mti Kawawaŋ nâmkiŋpemti mama keyaŋ inmagen omba sememeyet mandundulup. 11 Kawawaŋ ek winde toŋaŋ keyepm egaŋ winde indandayelen mandundulup. Ma egalen windeŋaŋ dolakŋaŋ timtati in katikŋaŋ bemti nukŋaŋ sambe sewak sewak ŋep gapuwep. 12 Kawawaŋgalen zemâtâtât katnanen mama busatnaŋaŋmak mama ke ŋep motitiyet zetik mti ombemindeye. In kan kataŋ Bipmnaŋgat keyet oloŋen palen wisikŋ manzemmambep.

Zisasiyelen mama mimiŋaŋ ma mulupmaŋ

13 Kawawaŋ egaŋ tambusosok toŋaŋ egalen windeengatnan ndatimti Nemuŋaŋ gogot penaŋ mamm egalen zemâtâtâtgat katnanen mama keyet keŋan met ndeye. 14 Egat tambusosok keŋangatnaŋ ndatiye keyet yaŋaŋ kapigok, egaŋ ningalen yomgat dopmaŋ gakiki keyetnaŋ ndakwitimti lala ndeye. Mti yomm sambe katikpepeyelen kegok mge.

15 Kawawaŋ amnaŋ ku ekbienaŋgut Kawawaŋgat yaŋaŋ penaŋ nâsâgât Nemuŋaŋ Zisasiyet mama mimiŋaŋ keeset ekti Kawawaŋgat yaŋaŋ nânâyelen. Zisasiyaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sokbembepiŋ tapme Kawawaŋmak mamti maŋge ma egaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe Kawawaŋaŋ mge keyet Amobotnaŋin bein. 16 Eneyet Egaŋ mamti kululuŋengalen ma msalengalen ma kwitnaŋ kwitnaŋ keŋan wemezin ikŋaŋ msokbeye. Kwitnaŋ kwitnaŋ eekgalen msalen talip ma ku eekgalen kululuŋen talip ma ensel windeŋinmak temakwep ma amobotnaŋ windeŋinmak ma an damuŋ windeŋinmak ke ilinsakwep egat zapat zeme sokbemti egat zetnaŋ kandeŋan matalip. 17 Ek kwitnaŋ kwitnaŋ sokbembepiŋ tapme tipman baen mamkwage. Ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe ke egalen winde keyet palen dolakŋaŋ mawemkwazin. 18 Ma egat setnaŋ betnaŋ ma pemaŋ ke am nin egat manâmkiŋpenup keyet yaŋaŋ dapmelaŋgeŋane nin. Âpme egaŋ ningat ŋokasetn bein. Enenogat Egaŋ am gakikiengatnan wawat ke ŋeŋaŋ bem ndemti wage. Mti kwitnaŋ kwitnaŋ sambe keyet ŋotekŋaŋ beye. 19 Kogogapm Kawawaŋaŋ ikŋaŋgat keŋaŋgalak Nemuŋaŋaŋ ikŋaŋgalen sek sepem ilindiŋ bemisik peye. 20 Keyepmti Kawawaŋaŋ am sambe msalen ma kwitnaŋ kwitnaŋ kululuŋen ma msalen talip ekŋengat nâmti set weyaŋge ke Nemuŋaŋ peme toti tewen gakime sipmaŋ mulati mamasi msokbeye.

21 In eweŋan Kawawaŋgat kasaŋaŋ mamti bekanaŋ sepem igak igak mti ŋoktikŋinan Kawawaŋ ku main nâmti bamkumpemti teleŋaŋ mambien. 22 Âpme Kilaisiyaŋ nin masokbeip sepem kegok sokbemti ningalen kasa kasa mamann Kawawaŋmagen tage ke kume totogat tewen kume gakim wati alak nin Kawawaŋmak timet tusumndeme ekmak keŋ kwep bemndeme myuŋguŋgupiŋ teŋ Kawawaŋgat zikatnan ndatime kotapmanup. 23 Kegok ke ŋep keyaŋgut in nâmkiŋpepeen kaliŋaŋ bemti tepum miŋaŋ gwetnaŋ mimiŋaŋ nemboŋ bemti kululuŋen mebegalen webembeŋin Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋaŋ manzemsokbemindain ke ku ketalasiwep. Mme Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ ke neŋ keyelen mulup an kwaban ke am sambemagen timti msat sambe zempalakŋaŋ bemmâban.

24 Neŋ Kilaisiyelen buŋam zapatnaŋ dapmelaŋge inmagen mkawaŋ bema keyepmti neŋ sek sindem matiyap keyet nâma oloŋen penaŋ beinen keyet penaŋaŋ inlak am nâmkiŋpepemak kwabien. Kilais egaŋ sek sindem temaŋ tiye sepem kegogak neŋ dapmelaŋge in sambe Kilaisiyet setnaŋ betnaŋnok ingat mti sek sindem tusumti matiap. 25 Kawawaŋaŋ neŋ dapmelaŋgeŋane inmagen zetnaŋ sambe bekapi zempalakŋaŋ bema in indamukulem mimiyelen mulup annaŋ naombem neŋge. Kogogapm neŋ zetnaŋ ke ŋen kupema towewepiŋ; ilindiŋ mandiindoyap. 26 Zet ke kan teepmaŋ penaŋ enzililiŋan tapme am mamkwabien yaŋ alak pi Zisasiyet nembaŋaneyaŋ ilin zemkawaŋ bemindame am nâmkiŋpepeŋinmagaŋ nâmâtâpme delaŋ zein. 27 Keyepmti am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenmagen Kawawaŋgalen zet enzililiŋaŋ omba penaŋ keyet penaŋaŋ mobotnaŋ penaŋ am nâmkiŋpepeŋinmak ingat tuŋguwinan masokbemezin. Kilais keŋinan mamain ek ke zet enzililiŋaŋ takwage keyet penaŋaŋ. Âpme in ekmak mamaip keyepmti kululuŋen egaŋ tazinen ke ekmak moti mamambep. 28 Âpme in am sambe Kilaisiyet yaŋaŋ zemkawaŋ bemindamti nânâ dolak dolakŋaŋ sambe ke diindomti aŋkeŋoo zet mandiindonup. Ke Kilaismagen tusumti egat zapat nâmkiŋpepeen katikŋaŋ bemti an penaŋ bemti matalip kegok Kawawaŋgat zikatnan timetindendeyet mandiindonup. 29 Egalen windeyaŋ neŋ namukulem mnemti m eleŋ beleŋ bemneme mulupmaŋ ke sek sindem palen amŋane ekŋenmagen mamiyap.

Copyright information for `NAF