Colossians 2

Nâmkiŋpepe kaliŋaŋ bemtati zet dâsuki notnaŋ sambe bamkumpewep

Neŋ pigok diindoma nâit, in ma Laodosia am ma am sambe notnaŋ in nâgât zimosetn ku nâip yaŋgut neŋ in nâmkiŋpepemak bembeyet sek sindem palen mulup mamiap. Neŋ mulup sek sindem palen mamiap ke ingat keŋin mkipmaŋ bembeyet nâmti mamiyap. Âpme in nolinaŋgat keŋin bembe keyelen mamayaŋ ke mme nolinemak keŋ kwep bemti mambep. Mti neŋ in Kawawaŋgalen zet enzililiŋan tazin keyet yaŋaŋ weyaŋ nâmâtâtâgat manâyap. Neŋ in ŋoktik dolak dolakŋaŋ keboŋ titiyet manâyap. Kilais egaŋ ikŋaŋ zet enzililiŋan keyet penaŋaŋ penaŋ bein. Zet penaŋgat ŋotekŋaŋ temaŋ ma kwitnaŋ kwitnaŋgat yaŋaŋ nâmâtâtâgalen enzilipepeŋaŋ ke Kilais ek etaŋ keyelen nânâ ma penaŋaŋ penaŋ. Am ŋenaŋ zet kelakŋaŋ mimindamti keŋin mme yuŋguwemagengapmti zet zesowap kapi eweŋanegak saleŋin tiyap. Neŋ sekŋnaŋ etaŋ beŋan pien mamayap, yaŋgut keŋnaŋ inmak mamti in Kilais nâmkiŋpemti ekmagen tusumti mamaip ke otnâmti ingat nâma mobotnaŋ beme oloŋen penaŋ mamimindayap.

Zisas nâmkiŋpe mama keyaŋ mama penaŋ bein

In Kilais Zisas Amobotnaŋ ekmak kakanemuŋ mamayet nâmti ekmak tusuwien keyepmti ekmak etaŋ watekumti mamambep. Nâmkiŋpepeŋin keyaŋ kindiŋinok beme Zisasiyet mamaŋaŋ time topme keyet palen imtati semem mobep. Kegok mimiyet zemzikat indandaŋaŋgat mbep. An ŋenaŋ amgalen ŋoktikeset tetimaemae zet belakŋaŋ ŋen zemti keŋin mme yuŋguwepgat indiksem indeemti mambep. Zet yukwat yukwat keboŋ ke ekŋenaŋ yeŋpawine ekŋengalen nânâ dâsuki notnaŋ ilinaŋgat keŋinan manzeip ma msat palengalen nânâ dâsuki notnaŋ ke timamti manzeip, wa nânâ ke Kilaismagengatnaŋ yek. Nâip, Kawawaŋgalen mama mimi ma totatatnaŋ ilindiŋ keyet yaŋaŋ Nemuŋaŋ Kilaismagen sosok sokbemkawaŋ beye. 10 Keyepmti in ekmak tusumti maip keyaŋ zeinen in egat kandeŋan mamti kwileki ŋeniyet ku olapbep. Mme Kilaisiyaŋ we ŋeŋaŋ sambe ma ekŋengalen mobotnaŋ sambe ekŋengat ŋeŋaŋin temaŋ main. 11 In eweŋan sekŋin butnaŋ antimti mamamti keyet nâme piliŋ delaŋ zenzeŋepiŋ zemti mamtemien ke am ilin belinan kegok mti mambien. Yaŋ piliŋ alakŋaŋ Kilaismagengatnaŋ titiyelen ke keŋaŋ ekmagen tusumti kegok ke mimiyelen. Kawawaŋ winde toŋaŋ egaŋ Zisas gakikiŋaŋgatnaŋ mme wage manâmkiŋpenup nin kegogak mamaen mawatnup keyelen piliŋ tu zulutbenn, keyaŋ piliŋ penaŋ bein. Tu zulutbenn keyaŋ keŋ itnaŋaŋ peman tu nimti gakikiŋaŋnok weŋgeyaŋ mawen mme keŋ alakŋaŋaŋ Zisasmak mamayeen wabennaŋ mamanup. 13 In eweŋan mama alakŋaŋ ku timti yommak mamti gakikiyelen zapat mambien. Kegok mamme Kawawaŋaŋ yomm peme mepme ndatim kwati Kilaismak mamaen tusumndeye. 14 Am sambeyelen yomgat dopmaŋ titiyet zetnaŋ kumpepeŋaŋ ke mendelet peme mebegalen dopmaŋ Kawawaŋaŋ Zisas tep palen mot kumasasokpeye kan keyet yomgat dopmaŋ titiyelen Kawawaŋaŋ dopmaŋ ku titiyelen zemdelaŋ pemâge. 15 Kegok mti Kawawaŋaŋ Nemuŋaŋ ketalasime yomgat dopmaŋ tewen gakiye keyaŋ we mobotnaŋ ma windemak ekŋen windeŋin mtotindeme delaŋ zeme, egaŋ am sambe ekŋengat zikalinan we mobotnaŋ ekŋen ke ma winde sambe ekŋen tetepulet mindeme ekmâtâbien.

16 Keyepmti an ŋenaŋ ingat tu meu zigok niniyet zetnaŋ ma Sonda temaŋgat nimwiaŋ wiaŋ mamipgalen yaŋkwesisi ma eyoŋga alakŋaŋ kwapme zigok mimiyelen ma Sabat tagoŋgo kangalen zemâtâtât ekseseyelen notnaŋ ku mâlip zemti indome keyet sukŋaŋ bembepiŋ. 17 Kwitnaŋ kwitnaŋ sambe keboŋ keboŋ keyet nâman belak elewilinaŋ etaŋ keboŋ bein. Penaŋaŋ bam sokbembeŋaŋ ke ilak Kilais yaŋin. 18 Ma an ŋenaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ penaŋaŋ pi ilak kie kie baen ege zemti ensel ekŋengat kandaŋinan meti masesewatindain beme in an keboŋgalen zet kandaŋan ku mebep. Am ekŋen keboŋ keyaŋ sekŋ mmobot igagen mam mti mobotnaŋ sepem ikŋak ikŋak keboŋ mammip. 19 An ekŋen keboŋ keyaŋ Zisasmak pepebemti kaliŋaŋ penaŋ kuma talip. Zisasiyaŋ dapmelaŋge sambe ningat ŋokasetn beme nin egat setnaŋ betnaŋ ma pemaŋ mee keboŋ benup. Âpme tetekŋ temaŋ ŋokasetnnan gwaen omti tot epeemti setn betnnan ma pemnan mee mekoti temakwep tusumndeme sekŋ kwep bemti mme segaŋ sememti Kawawaŋaŋ nâme tazin keyet kataŋ temaŋ kwatabe. 20 In Kilaisiyelen gakikiŋanen tusumti msatgalen winde sambe keŋ mamyuŋguin bamkumpewienaŋ naman zigogat in msat kapiyet zapat mamaiwaŋ mamti mamipnok zii zetnaŋ maŋgawepuip? 21 In kwilekiyet zii zet keboŋ keyet kandaŋan mepme egaŋ “Pi atatapiŋ” “Pi ninipiŋ” “Pi taŋguŋgupiŋ.” Yukwat yukwat kegok mamimindain. 22 Zet atindândâyelen keboŋ tetak ku tapmebe. Belaknik kapi tapmeti yek besâpm. Zemâtâtât zet ke amgalen zeletaŋ kegogapm am ŋep ku indamukulem mbep. 23 An ekŋen keboŋ keyaŋ amgalen nânâ etaŋ mâti sekŋ sek sindem temaŋ ndamti nin sesewat mulup mene mene mimiyet manndapitilip. Keyepmti nin mulup ke ekman dolakŋaŋ penaŋnok mambein. Yaŋgut ekŋengalen sesewat ma zemâtâtât zet keyaŋ keŋ itnaŋaŋgalen winde ke ku mamtopein.

Copyright information for `NAF