Hebrews 10

Sâpe sâpe ŋeŋaŋ mambumkwatemien keyaŋ yom ŋep ku makatikpemtan

Zii zelen sâpe sâpe bumbuyet zenzeŋaŋ ke kwitnaŋ kwitnaŋ dolakŋaŋ bam sokbewe keyet sesepmaŋ etaŋ mkwabien. Keyepm sâpe sâpe bumbu an ekŋenaŋ zii zet gawepumti nup kan kataŋ sâpe sâpe bumti bumbuyak mkwapme am Kawawaŋ masesewatsamtemien ekŋen keŋin mme kwetetepmaŋ tatat katikŋaŋ ku matatan. Sâpe sâpe mambumtemienaŋ am mme kwetetepmaŋ bewiek ze ekŋenaŋ sâpe sâpe mene mene ewe ku mambumambiek. Keyaŋ am Kawawaŋ masesewatsaip ekŋen mme yompiŋ sipmaŋmak kwetetepmaŋ bewiek ze ekŋenaŋ yominaŋgat keŋinan nâmnukŋaŋ ewe ku mbiek. Sâpe sâpe kan ŋen kan ŋen mambumkwapme keyaŋ mme ekŋenaŋ yominaŋgat manâmkwatemien. Makau apmaŋ ma meme egegat siwidaŋ yomin ŋep ku zulupme delaŋ zemâtnak.

Keyepmti Kilaisiyaŋ msalen kogeen Kawawaŋgat zet pigok zeye,

“Geŋ soŋgom kumti sâpe sâpe mambuip keyet tikŋaŋ penaŋ ku manânik. Yaŋgut geŋ neŋ am sek kot munduŋduŋgat eweŋanegak weyaŋ bempemane tage ke koti munduŋti sâpe sâpeyelen soŋgomnok bema nome gakiwan.
Geŋ soŋgom melesiŋ ambepeme tewen motati zim totot ma amnaŋ geŋ yomin katikpepeyet nâmti sâpe sâpe bumgame keyet nâmane tikŋaŋ penaŋ ku mambein. Âpme nenaŋgat pigok zewi, ‘Kawawaŋ, nânik, neŋ gâlen zet gawepupuyet msalen toban. Gâlen Zet Itnaŋanen meluwaŋ mimiŋaŋ keyet penaŋaŋ ilak neŋ kapi kotalap.’ “
(Sam 40:6-8)

Sâpe sâpe bumbu keyet zii zelaŋ pigok zeye,

“Sâpe sâpe soŋgom melesiŋ ambepeme tewen motati zim totot ma amnaŋ geŋ yomin katikpepeyet nâmti sâpe sâpe sakam ikŋak ikŋak mambumgaip ma tewalaŋ notnaŋ mamgaip keyet nâmane tikŋaŋ penaŋ ku mambein.”
(Sam 40:6)

Kogok zemti naman zet ŋen pigok zeye,

“Kawawaŋ, nânik, neŋ gâlen zet gawepupuyelen msalen toban.”
(Sam 40:7)

Egaŋ zet kegok zeye ke kwitnaŋ kwitnaŋ itnaŋaŋ mpeme mepme alakŋaŋ ŋen mwatonzempesâgât nâmtiyepmti zeye.
10 Keyepmti Zisas Kilaisiyaŋ ikŋaŋgat sekŋaŋ ke Kawawaŋ sâpe sâpenok ketalasim same keyaŋ nin keŋŋ mme kwetetepmaŋ bewen. Ke sek kwewetaŋ mge keyaŋgut keyet pembenaŋaŋ kwesiŋ wemti wembe.

11 Sâpe sâpe bumbu an sambe ekŋenaŋ kasup ŋen kasup ŋen sesewat muluwin mti sâpe sâpe bumti bumbuyak mamkwetemien. Âpme keyaŋ yomin ŋep ku peme mebegalen. 12 Kilais egaŋ yomgat sâpe sâpe gakikiŋaŋaŋ mise kwep sâpe sâpe mambumkwatemienok bumdelaŋ zemti animbi mme kwetetepmaŋ bewienaŋ ekŋen kwesiŋ kwesiŋ mambep. Ekŋen egaŋ sâpe sâpe kwewetaŋ bumti mme dolakŋaŋ etaŋ bemâpme gwaenen mogeyaŋ Kawawaŋgat betnaŋ penaset totazin.

“Mme mundum ke tapme Kawawaŋaŋ kasaŋane indatimti egat setnaŋ kandaŋan timot mulaloŋ indeweyet damuŋ tazin.”
(Sam 110:1)

15 Keyet Emetak Teŋaŋ Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen kapigok zemsokbemndain,

16 “Kan kapi delaŋ zeme neŋ bam ekŋenmak tâtâ alakŋaŋ ŋen mbap. Neŋ zii zet zetn keŋinanen bem indema tabep. Ma neŋ zii zetn ŋoktikŋinanen meluwaŋ mpema tabe.”
(Zelemaia 31:33)

17 Mti Egaŋ ewe zet pigok tusumti zeye,

“Keyepmti neŋ yominaŋgat ma myuŋguŋguŋinaŋgat kandatnome mamambap.”
(Zelemaia 31:34)

18 Kogogapm Kawawaŋaŋ yom katikpewe beme sâpe sâpe bumbu an ekŋenaŋ sâpe sâpe yom peme mebegat zembuwep ke yaŋepiŋ.

Nin Kawawaŋ nâmkiŋpemti ekmagen sokŋan mebanup

19 Eweŋan saŋgum sesewat mka zegwem zegwem keŋan zut kalaŋme mekotatagat anzam matatan ke Zisasiyaŋ gakime endelege. Kegok mti egaŋ set alakŋaŋ sipmaŋaŋ zulutndeyeyepm nin sesewat mka keŋaŋ kambukŋan penaŋgat keŋan meti kwesiŋ mamambanup. Kogogapm Kilaismagen notnne, Zisas ikŋaŋgat sipmaŋaŋ ningalen yom zulugeyepm nin Kawawaŋmagen kiŋgagapiŋ ekmagen sokŋan nâmtalati mamepmambanup. 21 Âpme ningalen sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ Zisas egaŋ Kawawaŋgalen sesewat mka keŋan ke bugan ŋeŋaŋ bemti megeyepmti 22 nin ek nâmkiŋpemann keyaŋ keŋnaŋgalen yom sambe sipmaŋaŋ zulut kaputme mepme delaŋ manzein. Kogogapm nin yommnaŋgat nâmnukŋaŋ ŋen ku mimiyelen yek. Nin nâmtalatmepmann tu penaŋaŋ zulutndewiennok keŋnan penaŋ sukwep nâmbanup Kawawaŋaŋ ŋep ndamukulem mbe zemti ekmagen sokŋan mepmamambanup. 23 Âpme Kawawaŋaŋ zetik mti zet manzeinen penaŋaŋmak etaŋ mambein. Ke nâmtiyepm nâmkiŋpepen ku katikpewanup kaliŋaŋ atam tabanup. 24 Mti nin notnne indamukulem mimiyet setnaset etaŋ mâti keŋin meleŋ belaŋ bemti gogot mimindewanup. 25 Âpme Kawawaŋgalen zet nânâyelen ondedagen am notnaŋ ekŋenaŋ kokopiŋ belak wisat mti matalip. Pi Zisas kokogalen kan ilak sokŋan bein kegogapm nin Kawawaŋgalen zet nânâyet ondekti notnne ekŋengat keŋin meleŋ belaŋ bewanup.

Nin Kawawaŋgat Nemuŋaŋ ku bamkumpewanup

26 Yomgat sâpe sâpe bumbuyelen setnaŋ ŋen ku tazin. Kogogapm nin zet penaŋ ŋotekŋaŋ Zisasiyaŋ ningat yomgat gakiye zet ke keŋnaŋgalak bamkumpewanup beme ningalen yom katikpepeyelen setnaŋ ŋen kogogak ku tatndawe. 27 Enenogat Zisasiyet gakikiŋaŋ ku nâmkiŋpemann keyet dopmaŋ Kawawaŋaŋ zemdelaŋ zenze muluwen ndesâpm egalen zet zemdelaŋ zenze mulup kanaŋ ke kiŋgagatnaŋmak ma tep taŋam temaŋmak manzin keyaŋ am Kawawaŋgat kasa mamip ekŋen ke indazime mupmamaŋ etaŋ bewep. 28 Nin pigok nânup an ŋenaŋ Mosesiyelen zii zet ke aŋgosome an zut ma tuk ekŋenaŋ ekti mimyuŋguguŋaŋ ke zemkawaŋ bewep beme ekŋenaŋ an keyet kembeŋ ku mbep ek kume gakiwe. 29 Âpme naman kogogak. An ŋen ek Kawawaŋgat Nemuŋaŋ zemtalatpemti mtopewe ma tâtâ alakŋaŋgalen sip zulutme keyaŋ keŋaŋ mme kwetetepmaŋ beye keyet nâme pepesut bewe beme dopmaŋ bekanaŋ penaŋ tiwe ma keŋ taoletgalen Emetak Teŋ am mme keŋ taolet palen mamaip zemtalatpewe beme am ekŋen ke nukŋaŋ omba penaŋ tiwep. 30 Nin zet kapigok zeye ke nin nânup,

“Yom dopmaŋ mutumindanda mulup ke nen mbap.”
(Zii Zet 32:35)

Ma ŋen ewe pigok zenzeŋaŋ tazin,

“Amobotnaŋ ek amŋene ekŋengalen zet zemdelaŋ zemindamâbe.”
(Zii Zet 32:36)

31 Kawawaŋ mama toŋaŋ egalen belen am yommak yomgat dopmaŋ mutumindawe ke kwitnaŋ kwitnaŋ kiŋgagatnaŋmak penaŋ.

Nin nâmkiŋpepeen katikŋaŋ bemti tabanup

32 In alagalak nâmkiŋpepeen yaŋbemti tabien keyet otnâit. Kan keyet in Kawawaŋaŋ Emetak Teŋ indame egaŋ busatnaŋ indame timtati amnaŋ sisipeŋpeŋ mindamti sek sindem indame in timti keyet keŋan in windeŋaŋ bemti tabien. 33 Kan notnaŋgat ekŋenaŋ animbi sambe ekŋengat zikalinan indati mozem indome tabien mti zet mgasik gasik penaŋ pi mandiindoip mti nukŋaŋ sambe dukŋinan bemindewien. Kan notnaŋgat in am noline kwitnaŋ kwitnaŋ keboŋ sokbeme indikti indamukulem mimindewien. 34 In nolin notnaŋ mka katikŋan towepme ekŋengapmti kembeŋ temaŋ mbien. Ma milom bilombi omenzaŋ time in keŋin oloŋen palen tati indikme belak tiwien. In kwitnaŋ kwitnaŋ kululuŋen tatatnaŋ katikŋaŋ bam tiwep ke nâmtiyepm kegok mbien. 35 Keyepmti pi ekŋenaŋ kegok mindame windeŋin ku kwalebe. Windeŋaŋ bem maneti bam penaŋaŋ temaŋ penaŋ tiwep. 36 Mti in windeŋin bemti Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ in mimiyet manâmtikŋaŋ min ke mbep beme keyet katnaŋ mamti kwitnaŋ kwitnaŋ zetik mimindendeŋaŋ keyet penaŋaŋ tiwep. 37 Keyepmti kan belaknik bugan tazin ke delaŋ zeme Kawawaŋgalen zelaŋ penaŋaŋmak bewe,

“Amobotnaŋaŋ kosât zeye ke ku katikpewe; egaŋ sakwep kobe.
38 Neŋ am manâmkiŋpenep ekŋen nâmkiŋpepeŋin neŋmagen tazin ke ekti kwilin, ‘An teŋ,’ makuyap ma ekŋen nâmkiŋpepeen sukŋaŋ bewep beme neŋ ekŋengat nâmindema dolakŋaŋ penaŋ ku bewe.”
(Habakuk 2:3-4)

39 Nin nâmkiŋpepeen sukŋaŋ bewanup beme walelet keyet keŋan mebegalen. Keyaŋgut nin am keboŋ yek. Nin am nâmkiŋpepemak bewenngapmti Kawawaŋaŋ mama kanzizit ndandayelen maŋge tatnup.

Copyright information for `NAF