Hebrews 11

Nâmkiŋpepeyeen katikŋaŋ bemti mamayelen yaŋaŋ

Bamgat kwitnaŋ kwitnaŋ titiyet buŋam zapatnaŋ diindondoŋaŋ keyet webemti damuŋ mama ma kwitnaŋ kwitnaŋ zikalaŋ eekpiŋ belak keŋaŋ etaŋ nâmkaliŋ bemti mama keyaŋ nâmkiŋpepe penaŋ bein. Kawawaŋgalen am eweŋan baen mamkwabien ekŋengalen nâmkiŋpepe sepemaŋ keboŋ mti mame Kawawaŋaŋ keyet nâmindeme dolakŋaŋ beye.

Kululuŋ ma msat kapi Kawawaŋaŋ zeme sokbeye. Zet ke nâmkiŋpepemak mamti yaŋaŋ manâmâtâtnup. Kwitnaŋ kwitnaŋ tapme eknup kapi Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ ku weweŋaŋgatnaŋ mme sokbeye.

Abelmak Inok ma Noa ekŋengalen nâmkiŋpepeŋin

Abel ek nâmkiŋpepemak maŋge keyepm Kawawaŋgat sâpe sâpe bumsame Kawawaŋaŋ ekme ŋep beme datnaŋ Kein egalen ektakalimpeye. Abel nâmkiŋpepeŋaŋgapmti Kawawaŋaŋ an teŋ zemti sâpe sâpeŋaŋ kogogak nâme dolakŋaŋ beye. Abelaŋ gakiye yaŋgut egalen nâmkiŋpepeŋaŋaŋ nin ekti mâbâgat sepem matazin.

Inok ek nâmkiŋpepemak maŋge keyepmti Kawawaŋ ek ku gakikiyet nâmpemti sekŋaŋ melesiŋ wati mowege. Kawawaŋaŋ kegok mme am ekŋenaŋ egat timabien. Ewe kululuŋen mobopiŋ tapme Kawawaŋaŋ egat nâmkiŋpepeŋaŋgat nâme dolakŋaŋ penaŋ beye. Nin nâmkiŋpepepiŋ maman Kawawaŋaŋ ningat nâme dolakŋaŋ ku bewe. Nin Kawawaŋ mamain ke penaŋ nâmkiŋpewanup mme am ek aiksâgât windeŋaŋbeŋ matimalip ekŋen egaŋ tosa dolakŋaŋaŋ maindain.

Noa ek nâmkiŋpepemak maŋge keyepmti Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ bam sokbewe keyet golaŋaŋ zemsokbemsame nâŋge. Dundume ek pedondom samti sip kwep ekŋen alik mamayet nâmti waŋga walage. Kegok mge keyaŋ msat kataŋgalen am bekanaŋ mimi toŋaŋ kegok msokbeye. Noa nâmkiŋpepeŋaŋgapmti Kawawaŋaŋ, “An teŋ,” kwitnaŋ kegok kuye.

Abalaamgalen nâmkiŋpepeŋaŋgat yaŋaŋ

Abalaam ek nâmkiŋpepemak maŋge keyepmti Kawawaŋaŋ msatnaŋ yaŋaŋ pemti msat ŋen met titiyet zempeme egaŋ zetnaŋ gawepuye. Mti msat deset sasayet zeye ke egaŋ nânâpiŋ belak etaŋ zetnaŋ gawepumti mege. Nâmkiŋpepemak maŋge keyepmti msat zetik mpeye ke mege. Ke lueŋ maneti mesâtnok mka zegwem zegwem walati ke mawemtan. Aisakmak Zekop eget msat keyet Kawawaŋaŋ zetik mimidendeŋaŋgapmti sepem kegogak mbun. 10 Abalaam ek mka tatat katikŋaŋ kululuŋen Kawawaŋaŋ timbilaŋge mpemti walatpeye ke sasayet nânâŋ mamamtan.

11 Sela ek nâmkiŋpepemak mamti imbi ilip penaŋ ke beye yaŋgut Kawawaŋaŋ menok mme egaŋ nemba kambakmak tage. Sela egaŋ kapigok nâŋge, “Kawawaŋaŋ zetik mam ke penaŋaŋmak etaŋ masokbein yaŋ nemba sokbembeyet buŋam zapat zeye ke penaŋaŋ sokbewe.” 12 Keyepmti an kwewetaŋ ke am ambet munzunzuŋgalen windeŋaŋ delaŋ zeye yaŋgut ekmagengatnaŋ nemba sokbem sambeleŋbien kululuŋen wenzim ma nembuyelen gambibik tazin amnaŋ ku maiiŋgalen nemboŋ am keyet sepem sokbewien.

13 Am ekŋen keyaŋ nâmkiŋpepemak mamti gakimâpme delaŋ zeye. Kwitnaŋ kwitnaŋ zetik mimindendeŋaŋ ke belak beŋan daenen tapme ekbienaŋgut ku timti ewe belak etaŋ oloŋen palen nâmkiŋpepemak mamtemien. Kogok mti yaŋaŋin pigok ekbien, “Nin msat kapi belak lueŋ ma am mukup mamanup.” 14 Am zet keboŋ manzeip ekŋenaŋ msat mamaip ke pemti met msalin penaŋ ŋen aiikgalen manâip. 15 Mti ilinaŋgalen mka msalin pemti kobien keyet ku nâmbien. Keyet nâmbiek ze gilik zemti mesât nâmbiegen ŋep mebiek. 16 Kogok mmamti ekŋenaŋ mka tatat katikŋaŋ ke met titiyet keŋin temaŋ tage. Kululuŋen tazin keyet nâpeŋ mambien. Keyepm Kawawaŋ ek ekŋengalen Kawawaŋ kegok zewanek keyet nâme bekanaŋ ku benak. Enenogat egaŋ ekŋengat mka temaŋ ŋen aikindawe.

17 Abalaam ek nâmkiŋpepemak mame Kawawaŋaŋ yaŋaŋ mekme egaŋ Aisak sâpe sâpe bumbuyet sisak palen mobempeme tage. Egaŋ zetik keyet penaŋ Aisak nâŋge yaŋgut nemuŋaŋ kwewetaŋ ke Kawawaŋgat sasâgât mge. 18 Kawawaŋaŋ zetik pigok msaye,

“Aisak ekmagen iŋsokdine sambe penaŋ sokbem sambeleŋbep.”
(Sokbembe 21:12)

19 Abalaamaŋ ke kapigok nâmti mge, “Kawawaŋ ek am gakikiŋaŋ mme wawatgalen windeŋaŋ tazin keyepmti gakinak ze naman Kawawaŋaŋ gilik zemti gakikiengatnaŋ ŋep mme watnak.” Ŋen kapigok mene zewanek, nemuŋaŋ sâpe sâpe mundumengatnaŋ watoge ke gakikiŋaŋgatnaŋ mwage sepem beye.

20 Aisak ek nâmkiŋpepemak maŋge keyepmti egaŋ Isâ ma Zekop zemgwatnaŋ zet mimidamti kwitnaŋ kwitnaŋ bam sokbemidawe keyet zapatnaŋ diidoye.

21 Zekop ek nâmkiŋpepemak maŋge keyepmti gakikiyelen kanaŋ bududuk beme Zosepgat nemulatnene zemgwatnaŋ zet mimitdamti toŋge palen tati Kawawaŋ pedondom saye.

22 Zosep ek nâmkiŋpepemak maŋge keyepmti gakiki kanaŋ sokŋan beme nâmti Islael am ekŋenaŋ Izip msat pemti mebepgat zapatnaŋ diindomti naman mesâtati kasetnaŋ mti mebegat eweŋanek zemâtâtindaye.

Mosesiyet nâmkiŋpepeŋaŋgat yaŋaŋ

23 Mosesiyet mamaŋ bipmaŋ egelaŋ nâmkiŋpepemak mambun keyepmti nemba sokbeme egelaŋ nemba ke nemba notnaŋ ekŋen nemboŋ yek keyepmti egomti Izip ekŋengalen amobotnaŋgalen zemkaliŋ bembe keyet kiŋgagapiŋ eyoŋga tuk pi enzilimpemalu matatan.

24 Moses ek nâmkiŋpepemak maŋge keyepmti egaŋ sememti mame am ekŋenaŋ Palao egat nembaŋaŋgat nemuŋaŋ zenzeyet egaŋ keyet nâme wisatnaŋmak beye. 25 Egaŋ Kawawaŋgalen am ekŋenmak kot tusumti nukŋaŋ pupuyelen nâmti ekŋenmak tusuye. Egaŋ mama mimi bekanaŋgalen tikŋaŋ seleset mâti kan belaknik bugan oloŋen mimiyet nâme ŋep ku beye. 26 An Kilaisiyaŋ nukŋaŋgatnaŋ indatitiyet zetik mge keyaŋ sindem tiwenok Mosesiyaŋ timti Izip msatgatnaŋ mânep milawatgat tikŋaŋ ku nâye. Enenogat egaŋ maneti bam tosaŋaŋ kululuŋen tiwe keyet nâme mopme maŋge. 27 Mosesiyaŋ nâmkiŋpepemak maŋge keyepmti Palaoyelen ŋenzinziŋ keyet nâme betatnaŋ beme Izip msat katikpeye. Egaŋ Kawawaŋ amnaŋ zikalinaŋ ku eekgalen ke egaŋ ekti mimiŋaŋnok ekmagen wetekumti tage. 28 Moses ek nâmkiŋpepemak maŋge keyepmti Aŋgalalaŋ Kendo tage. Egaŋ zeme Islael am ekŋenaŋ sipsip kumti sipmaŋaŋ sekekegen zulutpemepme ensel egaŋ kasa tim kwati am indome gakikiyelen keyaŋ sip ke ekti nemuŋine yu ekŋen ku indome gakiwien.

Am eweŋan nâmkiŋpepemak mambien ekŋengat zapalin

29 Âpme Islael am ekŋenaŋ nâmkiŋpepemak mambien keyepmti Kawawaŋaŋ zeme Nembu Ŋamaŋaŋ epeemti metat kotat mme msalen imti tu nembet daeneset mowepbien. Âpme Izip am ekŋengalen kasa kuku an ekŋenaŋ keyegak indamâti mowetne zemti metnepeme nembuyaŋ munduman toti indaminziliye.

30 Islael am ekŋen nâmkiŋpepemak mambien keyepmti Zeliko mka kimbat temaŋ bembuluŋ tati tokwapme kasup mulup mimi 7 kegok mepme kimbat nanzaŋaŋ bembeŋaŋ ke epeem topmâge.

31 Imbi set kileŋ mama kwitnaŋ Leap ek nâmkiŋpepemak maŋge keyepmti an zut msat wiliŋgiwun eget indikdamuŋ mimideye. Âpme am zet kululu Islael ekŋenaŋ indowien kan keyet ek aŋgalaŋpewien.

32 Yaŋgut zet zapat notnaŋ Gidion

ma Belek

ma Semsân

ma Zapet

ma Dewit

ma Samuel

ma golaŋ zet zenze an ekŋenaŋ mimiŋaŋ ke zewagen kan teepmaŋ penaŋ benak.
33 Am notnaŋ nâmkiŋpepemak mambien keyepmti am maŋge temaŋ timtot indewien ma am notnaŋ mama mimi teŋgat mulupmaŋ mbien. Ma am notnaŋ Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ ŋen indasât zetik mge. Ma am notnaŋ laiongat dembusekŋan bekekbien. 34 Am notnaŋ tep temaŋ tazime mme bep zeye ma am notnaŋ kasaŋineyelen gembo kukŋaŋ witikme mege. Ma am notnaŋ windeŋinpiŋ winde indame windeŋinbeŋ tabien. Ma am notnaŋ kasa kukuyen windeŋinbeŋ tati kasa kuwien. Am notnaŋaŋ amobotnaŋ ŋeniyelen kasa kuku an ekŋen windeŋaŋ bemti indamâpme mebien. 35 Imbi notnaŋ ekŋengalen nemba gakiwien mme alik bemti wabien. Am notnaŋ kasa ekŋenaŋ indatimti mka katikŋan indemti sekŋin omba penaŋ indom walepme gakikiyelenok penaŋ tabien. Ekŋenaŋ Kawawaŋ bamkumpewien ze kasa ekŋenaŋ ŋep indemti mebiek. Yaŋgut ekŋenaŋ kasa ekŋengalen zet kumti ekŋenaŋ gakikiengatnan wati mama dolakŋaŋ titi keyet nâmti katikŋaŋ bemtabien. 36 Am notnaŋ ekŋen kasa ekŋenaŋ indatimti kwelalin kumti sindiwaŋ indawitikbien. Ma am notnaŋ selin belin tek katikŋaŋaŋ zam indemti mka katikŋan indeme nukŋaŋ pumti tabien. 37 Am notnaŋ ekŋen nanzaŋaŋ indome gakiwien. Am notnaŋ ekŋen sâyaŋ indauluŋme butnaŋ butnaŋ towembien. Am notnaŋ wanam kukŋaŋaŋ indaŋme gakiwien. Am notnaŋ ekŋen kuŋzuŋpeŋ mamti sipsip ma memeyet sekŋinaŋ saŋgumnok ambulut mamtemien. Am notnaŋ sekgalen bandimgat olat olat temaŋ mbien. Âpme am notnaŋ sisipeŋpeŋ mimindawien ma am notnaŋ muluwaŋ bekanaŋ penaŋ mimindawien. 38 Kegok mme notnaŋaŋ msat ampiŋan mepmambien ma notnaŋaŋ kalaŋ dukŋan motabien ma notnaŋaŋ nanzaŋ enzuŋan wemwat mti mamamtemien. Am msat kapiyelen indikme ekŋen bekanaŋ mimi toŋaŋ bewienaŋgut bekanaŋ toŋaŋ penaŋ am msat kapiyelen.

39 Animbi ekŋen ke nâmkiŋpepemak mambien keyepmti ekŋen Kawawaŋgat zikatnan mama mimiŋin dolakŋaŋ penaŋ beye. Yaŋgut Kawawaŋaŋ ekŋen kwitnaŋ kwitnaŋ titiyet zetik mimindaye ke ku tiwien. 40 Enenogat Kawawaŋaŋ ekŋen teŋ kwakwagat eweŋan baen zetik mge ke ekŋengat etaŋ yek. Nin eyo teŋ kwakwagat nâmti zetik mge.

Copyright information for `NAF