Hebrews 6

Nin nâmkiŋpepeen semem katikŋaŋ bemti mambanup

Âpme in alagak nâmkiŋpepeen kwati Kilaisiyelen zet zapatnaŋ yaŋaŋ imbelaŋaŋ nâmbien keyegak nâmti ewe belak etaŋ manâip ke peme tapme zet keyaŋ penaŋaŋ mimiyelen zein ke mâti mamambep. Kegok ke am nâmkiŋpepeen kaliŋaŋ kwabien ekŋenaŋ kegok mamip. Zet alagak nâmbien ke kapigok: mama mimi bekanaŋaŋ indamandame gakikiyet zapat mambienen keyelen yomengatnaŋ keŋ gilik zenze zetnaŋ ma Kawawaŋ nâmkiŋpepeyet zetnaŋ ma tu zululugat yaŋaŋ nânâyet mzikat indandaŋaŋ ke ma am nâmkiŋpepeŋinmak belin ŋokŋinan atata ma gakikiengatnan wawagalen zet ma am Kawawaŋaŋ zet zemdelaŋ zenze muluwen tabepgat zetnaŋ. In zet keboŋ ke etaŋ sakwalambemti zenzeyak windeŋaŋ ku mbep. Zet nâmkiŋpepeen mama mimi tototnaŋ mimiyelen ke zenâmti nâmkiŋpepeŋin mkaliŋ bembeyelen wemezin ke zenâ zenâ mti semem kaliŋ bewep. Nin kegok mimiyet Kawawaŋaŋ winde ndame timamti semem kaliŋ bewanup.

Neŋ kegok zeyeyaŋgut ŋen ewe kapi zesowap. Am notnaŋ Kawawaŋgalen Zet keyaŋ keŋin meleŋ beleŋ beme Zisasiyaŋ ekŋengat yominaŋgat gakiye kegok nâmkiŋpewien. Kegok sokbeme am ekŋen ke Kawawaŋaŋ Emetak Teŋ indaye. Ma Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ ke nâme keyaŋ keŋinan mealat mepme Kawawaŋaŋ menok notnaŋ bamgat sokbewe keyet kataŋ mme ekmâtâlip. Am ekŋen kemagen kwitnaŋ kwitnaŋ kegok sokbeme ektiŋgut ekŋenaŋ Zisas penaŋ sukwep bamkumpewien keyaŋ ekŋen Kawawaŋgat Nemuŋaŋ ilinak keŋinanek ewe tewen kumasasokpewienok beye. Mti am sambe zimoselinan egat kwitnaŋ mtopewien. Am keboŋ ke yomengatnaŋ keŋŋ gilik zenzeyelen setnaŋ ŋen ku taindain penaŋ.

Msat ŋen map topeŋ tati kwitnaŋ kwitnaŋ mme dolakŋaŋ kwapme am mulup mamip keyaŋ meu ma sikokok matinip. Ke Kawawaŋ egalen tebumolet temaŋ keyet penaŋaŋ ke masokbemindain. Ma msat ŋeniŋaset nusi temaŋaŋ kalak zewenn keeset penaŋepiŋ keyepmti bam msat ke Kawawaŋgalen wepuwaliliyaŋ dukŋan mopme tewen zim tobe.

Nin winde kumann kwapme mambanup

Notnne penaŋ, neŋ ingat zet kiŋgagatgalen zema manâip keyepm keŋ zut ku miap kegogat in set pembenaset mebep e nâyap. Set pembenaŋ mebep ke Kawawaŋaŋ indaaŋgalaŋ indewe kogok. 10 Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ mamnen teŋ etaŋ. Keyepmti egaŋ in mulup dolakŋaŋ mbien keyet ku kandatindemâbe. In Kawawaŋgat nâmtikŋaŋ mpeme keyaŋ keŋin meleŋ beleŋ mimindeme in egalen am indamukulem mbienok mmobep. 11 Âpme nin in mulup windembeŋ kegok etaŋ mimiyet nâmindenup mti nâmkiŋpepeŋin mkatikŋaŋ bemtati Kawawaŋaŋ kot indatim mobogat damuŋ tabep. In kegok mti webematalip keyet penaŋaŋ indamâbe. 12 In am nâmkiŋpepeŋin kaliŋaŋ mamaip ekŋengalen mama mimi ke mâti mti wisat sakwep ku mbep. Ekŋenaŋ Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ ikŋaŋgat nemuŋene indandayet zetik mge ke timtalip.

Kawawaŋgalen zetik ke penaŋaŋmak

13 Ekŋenmagen ŋen Abalaam ek Kawawaŋaŋ zetik mti an mobotnaŋ kwiyet kwitnaŋ kumti zemkatik besap zem mgeyaŋ yek beme Kawawaŋaŋ ikŋaŋgat kwitnanen bemti pigok zemkatik mti 14 pigok zeye,

“Neŋ penaŋ sukwep gwetnaŋ mgemti iŋsokdine sambe sopmaŋ penaŋ gawap.”
(Sokbembe 22:17)

15 Âpme Abalaam ek zetik mge keyet damuŋ kan teepmaŋ wisatnepiŋ mamkwatneti bam penaŋaŋ aige.

16 Am nin amobotnaŋ ŋengat kwitnanen zetik minn beme zet zen ke bandim mti mmann am nâyo keyaŋ ningat zet bamset ŋen ku zewep. 17 Keyepmti Kawawaŋ ek am zetik mimindame keŋ zut mbiekmagengapmti zetikŋaŋ mkaliŋaŋ bembeyelen zetik notnaŋ omba penaŋ ikŋaŋgat kwitnanen mge keyet penaŋaŋ nin tiwanup. 18 Kawawaŋaŋ zetikŋaŋ mam ma zemkatik bembe ŋen mamm ikŋaŋgat kwitnanen eget zut keyet Kawawaŋaŋ dâsuki ŋep ku zenzeyelen. Zetikŋaŋmak zemkatik bembeŋaŋ penaŋaŋ masokbein. Keyepmti animbi nukŋaŋinmak kunzuŋti Kawawaŋmagen mepme egaŋ maenzilim indeingapm ekŋen keŋ oloŋen palen tatagalen. 19 Sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋaŋ Zelusalem sesewat mka keŋan ikŋak ŋen mamotan sepem kogok Zisasiyaŋ kululuŋen Kawawaŋgat ŋenzimosetnan mogeyaŋ nin ndamukulem mti ndadamuŋ mam. Egaŋ sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ ŋen kwesiŋ kwesiŋ maŋge Melkisedek keboŋ. Keyepmti nin Zisas mâti egaŋ mundum dolakŋaŋ motapmainen mosâgât webepeŋ mamambanup.

Copyright information for `NAF