Hebrews 7

Melkisedekmak Kilais egetgalen sâpe sâpe bumbu muluwit yaŋaŋ sepem kwep

Melkisedek ek Salem mkaengalen amobotnaŋ maŋge ma Kawawaŋ Amobotnaŋ temaŋ egalen sâpe sâpe bumbu mulup keyet anaŋ kegok maŋge. Egaŋ Abalaam met amobotnaŋ kasaŋane indomindamâti gilik zemkopme an keyaŋ met selen aikti zemgwatnaŋ mpeye. Mme Abalaam ek milawat sambe kasaŋane ekŋenmagengatnaŋ indamâti timkoge ke kalaŋ kumti maŋge 10magengatnaŋ kwep keyet kataŋ Melkisedek saye. Nin zetnaset kwit Melkisedek ke gilik zewennegen kapigok benak: “Teŋgalen Amobotnaŋ” ma kwitnaŋ ŋen Salem mkaengalen
(7:2)Kwit kapi Zelusalemgat kwitnaŋ itnaŋaŋ penaŋ kum mamaŋaŋ.
amobotnaŋ kwit keyet yaŋaŋ kapigok zenzeyelen, “Mamasiyelen Amobotnaŋ.”
Melkisedek ek mamaŋ bipmaŋpiŋ ma yeŋsokŋaŋ mee ku zemkawaŋ bembeŋaŋ. Ek mamaŋaŋ ambege keyelen kanaŋ ku nâip ma gakiye keyelen kegogak kanaŋ ku nâip.
(7:3)Melkisedek egat mamaŋ ma bipmaŋ ma yeŋsokŋaneyet Kawawaŋgalen zelen yaŋaŋ ku kukuŋaŋ yaŋgut mulupmaŋ mgeyeen Zisasiyaŋ mbe keyet kataŋ mge.
Ek Kawawaŋgalen Nemuŋaŋ keyet sesepmaŋ sokbembeyet zenzeŋaŋ keyelen sâpe sâpe bumbu An ŋeŋaŋ mulup kwesiŋ mti maŋge.

Nin pigok nânup Melkisedek ek an tototnaŋ yek; ek amobotnaŋ temaŋ keyepmti ningat yeŋsokŋ Abalaam egaŋ milawat dolakŋaŋ etaŋ kalaŋ kumti maŋge 10magengatnaŋ kwep egat saye. Abalaamgat iŋsokŋane am maŋge temaŋ kogogapm am maŋge Liwai zep ekŋenaŋ sâpe sâpe bumbu mulup ke mimiyet zemindendeŋaŋ. Âpme Abalaamgat iŋsokŋane am maŋge notnaŋ ekŋenaŋ Liwai am maŋge ke indikdamuŋ mimiyet milawalin maŋge 10magengatnaŋ kalaŋti kwep indandayet zii zelen zemâtâtâtnaŋ. Yaŋgut Melkisedek ek Liwai am maŋgeengatnaŋ ku sokbembeŋaŋ. Keyaŋgut Abalaam an zetik mpepeŋaŋ ekmagengatnaŋ milawat maŋge 10 keyetnaŋ kwep ke etaŋ Melkisedek same egaŋ zemgwatnaŋ mpeye. Amobotnaŋaŋ an tototnaŋ zemgwatnaŋ mamimindeip. Set kegok tazingapmti Melkisedegaŋ Abalaam zemgwatnaŋ mpeye keyaŋ zeinen Melkisedek ek amobotnaŋ. Islael an ekŋenaŋ milawalin kalaŋ kume maŋge 10 mopme maŋge kwep timtati Liwai maindamtemien. Am maŋge ke mamoti an penaŋ bemti magakimtemien. Âpme Melkisedegaŋ milawat maŋge kogok titiŋaŋaŋgut Kawawaŋgalen zelaŋ egat pigok zenzeŋaŋ ek mama kanzizit tapmain. Neŋ zet keyet yaŋaŋ ŋen pigok nâyapgapm zewi. Zuda am ekŋenaŋ Liwai ekŋen milawalin maŋge 10magengatnaŋ kalaŋti kwep maindamtemien. Yaŋgut Abalaam ek Liwai ekŋengat yeŋinaŋgut egaŋ naman milawatnaŋ maŋge 10magengatnaŋ kalaŋti kwep Melkisedek saye ke Liwai ekŋenaŋ ku mamtemien ke yeŋinaŋ mge. 10 Enenogat kegok zenup? Melkisedegaŋ Abalaam selen met aikge kan keyet Liwai am maŋge ekŋen ku sokbewienaŋgut yeŋinaŋ Melkisedek saye keyaŋ ekŋenaŋ mbienok bein.

Sâpe sâpe bumbu an alakŋaŋaŋ itnaŋaŋgalen mundum timâbien

11 Liwai sâpe sâpe bumbu an muluwin mkwabien ke zii zelaŋ zein kataŋ mâti mme keyaŋ am sambeyelen yom zulutme delaŋ manzem manak ze Kawawaŋaŋ sâpe sâpe bumbu an ŋen ku aiknak. Yaŋgut egaŋ sâpe sâpe bumbu an ŋen Melkisedekgat sakam mwatomzempeye. Kewan Alongat sipmaŋ butnaŋ mâti aiikgalen zii zelaŋ zein kataŋ ku mimiŋaŋ. 12 Alongat iŋsokŋeneyaŋ sâpe sâpe bumbu an mamayet Mosesiyaŋ zemkaliŋ beye kelak asesekŋaŋ mme zii zelaŋ mulup keyet zet zemâtâtâtnaŋ ke kogogak asekmâzin. Mme sâpe sâpe bumbu an kwakwagalen Kawawaŋaŋ setnaŋ alakŋaŋ zuluzin. 13 Kawawaŋaŋ sâpe sâpe bumbu an mwatonzempesâpm ke Liwai am maŋge ekŋenmagengatnaŋ yek. An ke am maŋge ŋenmagengatnaŋ sokbeye. Egat yeŋene ekŋenaŋ sâpe sâpe bumbu an mulup ŋen ku mbien. 14 Amobotnaŋŋ ek Zuda maŋgeengatnaŋ sokbeye ke nânup. Âpme Moses egaŋ an maŋge ekŋen keyaŋ sâpe sâpe bumbuyet mulup zet ŋen ku indaye. 15 Pigok penaŋ sokbemkawaŋ bein sâpe sâpe bumbu an kwakwagat Mosesiyaŋ zii zelen zemâtâge ke ilak asekzin mme sâpe sâpe bumbu an alakŋaŋ Melkisedekgat sakam sokbein ke Zisas. 16 Ek Alongalen sip mâti sâpe sâpe bumbu an ku kwage. Kawawaŋaŋ sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ onzempeye enenogat egaŋ gakikiengatnaŋ wati gakikiyet windeŋaŋ mtotpeyeyepm mulup ke saye. 17 Kawawaŋaŋ keyet pigok zeye,

“Geŋ Melkisedek sâpe sâpe bumbu an ek keboŋak tapmeti mamambanik katikŋaŋ.”
(Sam 110:4)

18 Keyepmti zii zetgalen zemâtâtât eweŋan zenzeŋaŋ ke windeŋepiŋ ma penaŋepiŋ beye keyaŋ nin yomengatnaŋ ŋep ku ndaaŋgalaŋ ndendeyelengapm kapume keŋan motazin. 19 Zii zelaŋ an mukulem mpeme Kawawaŋmagen sokŋaŋ ŋep ku mege keyepmti Kawawaŋaŋ set ŋen aikge keyaŋ dolakŋaŋ penaŋgat dolakŋaŋ bein, eneyet set keyaŋ katnaŋ bem ndamandame Kawawaŋmagen sokŋanik mametnup. 20 Kawawaŋaŋ Zisas sâpe sâpe bumbu ŋeŋaŋgalen mulup mimiyet zempeye ke belak etaŋ penaŋ ku zempeye. Kawawaŋaŋ Nemuŋaŋaŋ mulup ke mimiyet zet penaŋ ikŋaŋgat kwitnanen zemkatikŋaŋ bemeti zempeye. Sâpe sâpe bumbu an mamkwabien ekŋen zemkatikŋaŋ bemindeme mulup ke ku mbien. 21 Zisas ek Kawawaŋaŋ ikŋaŋgat kwitnanen zemkatik bemti sâpe sâpe bumbu an onzempeye. Mti Kawawaŋaŋ pigok zeye,

“Amobotnaŋ zemkatik bembe zet zeye ke penaŋepiŋ ku bewe. ‘Geŋ sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ mameti mamambanik.’ “
(Makuku 23:19; 1 Samuel 15:29; Sam 110:4)

22 Keyepmti nin kapigok nâsenup, Zisasiyaŋ tâtâ alakŋaŋ aige ke dolakŋaŋ penaŋ. Keyaŋ tâtâ tipman baen wemkwege ke sebempemti mobotnaŋ ŋen tazin.

Zisas sâpe sâpe bumbu an egaŋ ŋep ndamukulem mimndewe

23 Eweŋan baenen an sambeyaŋ sâpe sâpe bumbu an mamkwabien yaŋgut ŋenaŋ mameti gakime ŋenaŋ kegok mkwabien. 24 Keyaŋgut Zisas ek mama kanzizit mamain keyepmti sâpe sâpe bumbu mulupmaŋ ke kwesiŋ kwesiŋ wemeti wembe. 25 Ma Zisasiyaŋ kogogak kwesiŋ kwesiŋ mamti ningat Kawawaŋ mandundum sain kegogapmti nin Kawawaŋaŋ ndamukulem mindendeyelen nâmti sokŋanik mepmann Zisasiyaŋ ŋep aŋgalaŋndendeyelen.

26 Ningalen sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ alakŋaŋ ek keboŋaŋ ŋep penaŋ ndamukulem mamin. Ek mamaŋaŋ kwetetepmaŋ, mimyuguguŋepiŋ, ek teŋ penaŋ. Ma Ek yomaŋ ŋen ku tazin yek penaŋ. Ek am yomtoŋ ekŋenmagengatnaŋ Kawawaŋaŋ kalaŋti ikŋak onzempeye. Egaŋ kululuŋen gwaen Kawawaŋmak motazin. 27 Ek sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ mamkwabien ekŋen keboŋ yomtoŋ yek. Ekŋenaŋ kasup ŋen kasup ŋen ilinaŋgat yominaŋgat sâpe ŋeŋaŋ bumtiŋgut amŋine ekŋengalen yomgat bam mambumtemien. Yaŋgut Zisasiyaŋ ikŋaŋgat keŋaŋ sekŋaŋ keyaŋ am ningalen yomgat sâpe sâpe sek kwep bume keyaŋ sâpe sâpe bumbu mulup ke ilak mdelaŋ zeyeyaŋ matatmopmambe. Ke ikŋaŋgat gakikiŋaŋ. 28 Mosesiyelen zii zelaŋ sâpe sâpe bumbu an maombemindemtan ekŋen ke an yomtoŋ. Yaŋ zii zetgat baman Kawawaŋaŋ ikŋaŋgat kwitnanen zemkalinbemti Nemuŋaŋ Zisas sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ onzempeye. Egaŋ sâpe sâpe bumbu mulup ke ŋep penaŋ mdelaŋ zeyeyepm kwesiŋ kwesiŋ mamti mambe.

Copyright information for `NAF