Hebrews 9

Kawawaŋgalen sesewat mka zegwem zegwem

Tâtâ itnaŋaŋ Kawawaŋ sesewatsasayelen setnaŋ tageen ke mâti mkaŋaŋmak ma mundumaŋ sesewat mka zegwem zegwem msalen tage keyet mamtemien. Sesewat mka zegwem zegwem ke teepmaŋ walati keŋaŋ kutume zut beye. Keŋaŋ ŋeŋaŋ keyet “Kambukŋaŋ” kuwien keyet meu bem nini mundumaŋ tage keyet palen nupmamaŋ Kawawaŋgat zapat mambumbemtemiengalen mundum ma taŋam bumbuyet mundumaŋ golaŋ weyayaŋan kogogak matatan. Âpme saŋgum teepmaŋ tuŋgupman ke opem peme totapme mka keŋaŋ ŋen ikŋak enzililiŋan keyet kwitnaŋ “Keŋaŋ Kambuk Penaŋaŋgat Kambuk” kegok kuwien. Keyet keŋan kasak sesikŋaŋ dolakŋaŋ bumbu keyelen mundum golaŋ mpewien. Ma Kawawaŋaŋ tâtâ amŋanemak mti zii zet indaye keyelen bogis beke keyegak tapme pusekŋan golaŋ weyaŋti ambulutpeme matatan ma keyet keŋaŋ Alongalen toŋge eweŋangatnaŋ petnaŋaŋ mge kemak nanzaŋ palen zii zet kukuŋaŋ ma mana selikŋaŋ golaŋ weyaŋti mana wepewien kemak eyo tâtâyelen bogis keyet keŋaŋ ilinsakwep bempepeŋaŋ. Tâtâyelen bogis keyet sakŋanen gwaen ensel zut weyaŋideme egegat pâwidaŋ bogis ke maambulutatemun keyet dukŋanen sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋaŋ nup kan kataŋ amgat yomin Kawawaŋaŋ katikpepeyet nâmti soŋgom sipmaŋ aŋgalaŋ gogot mundum zenzeŋaŋ bogis dukŋanen matatan keyet palen matetelimtemien.

Sesewat mka zegwem zegwem keyet zapatnaŋ eneyet esemteŋ mmann delaŋ zesem.
Kwitnaŋ kwitnaŋ kegok bempeme tapmepme keŋaŋ ŋeŋaŋ keyet sâpe sâpe bumbu an ekŋenaŋ mobot toti muluwin ke mamtemien. Mka keŋaŋ kambuk penaŋaŋgat kambukŋaŋ keyet keŋanen sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ egaŋ nup kan kwep keyet keŋan sek kwewetaŋ mamotan. Yaŋgut soŋgom sipmaŋpiŋ yek, egaŋ sip timti mot ikŋaŋgat yomgat ma am yomtoŋ ekŋengat nâmti sip ke tetelime bogis dukŋan mundum kwitnaŋ aŋgalalaŋ gogot makumtemien keyet mamotan. Emetak Teŋaŋ pigok manzikat ndain: sâpe sâpe bumbu anmak zii zetgalen zemâtâtât egetgalen muluwit am ningat tuŋgupmnan tazin beme nin Kawawaŋmagen mebeneknok sesewat mka keŋaŋ kambuk penaŋaŋgat kambukŋaŋ ke mebegalen setnaŋ mambekekzin. Sesewat mka zegwem zegwem msalen tazin kapi bam kululuŋen katikŋaŋ sokbewe keyet sesepmaŋ bein. Mka zegwem zegwem keyet keŋan meu ma soŋgom timoti sâpe sâpe buwien keyaŋ zigoset am Kawawaŋgat masesewatsamtemien ekŋen keŋin mme kwetetepmaŋ benak? 10 Zii zet ke belak sekgeset etaŋ, tu meuyelen zetnaŋ ma sekŋ tu zulutpepeyelen zetnaŋetaŋ tage. Penaŋaŋ Kawawaŋaŋ msokbesâpmme tazin keyet sesepmaŋ mkwabien.

Kilaisiyaŋ ikŋaŋgat sipmaŋaŋ sâpe sâpe buye

11 Kilais ek kwitnaŋ kwitnaŋ penaŋ sokbembeyet zenzeŋaŋ keyet sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ beye. Mti Egaŋ sesewat mka sepemaŋ igagen mobotnaŋ kululuŋen tazin keyet keŋan mowege. Amnaŋ ku walalatnaŋ ma msalen ku tazinen keyet keŋan mowege. 12 Meme ma makau sipmaŋ timti ku moge. Ikŋaŋgat sipmaŋ penaŋ ke mka keŋan kambuk penaŋgat kambukŋan ke mmoti sipmaŋ sek kwewetaŋ tetelime mekoge keyaŋ tatat katikŋaŋ matakwazin. Sipmaŋ keyaŋ gakikiengatnaŋ ndatim kwat ndeyeyaŋ alak mama kanzizitgat zapat tatnup. 13 Eweŋan zii zelaŋ meme ma makauyet sipmaŋ timoti teteliliyet zenzeŋaŋ ma makau gandenaŋ bume zime mupmapmaŋ timti kâ kwakwatnaŋ ke tuyen time topme lumaŋti keyaŋ am set zii mpepeŋaŋgalen aŋgosomti nukŋaŋ aiikŋaŋ keyelen gwesep mti tetelime mekoti am keyaŋ mimindeme am kwetetepmaŋ mambemtemien, ke sekgeset etaŋ mme kwetetepmaŋ mamimindemtan. 14 Keyaŋgut Kilaisiyet sipmaŋaŋ soŋgom ekŋengalen siwin sebempemti mobotnaŋ tazin e egaŋ yom ŋen ku mge keyet penaŋaŋ. Kilaisiyaŋ mama keboŋ maŋge ke Emetak Teŋ mama kanzizit mamainaŋ winde same mge. Ma naman egaŋ ikŋaŋgat mamaŋaŋ Kawawaŋgat sâpe sâpe nemboŋ sayeyepm egat sipmaŋaŋ nin zulutndeme teŋ bewennaŋ Kawawaŋ mama kanzizit toŋaŋ ek ŋep sisiliŋ mulup msawanup.

15 Keyepmti Kilaisiyaŋ tâtâ alakŋaŋ keyelen an tuŋgupmaŋ mobotnaŋ penaŋ beye. Mti tâtâ itnaŋanen mamti yom aik kwabien ke yek bembeyet ikŋaŋ gakiye. Kogogapm am egat zapat mamaip ekŋenaŋ mama kanzizit mamayet zetik mimindendeŋaŋ ke ŋep mepmamambep. 16 Betziŋ toŋaŋ bembeyelen setnaŋ kapigok, an ŋenaŋ gakime egalen betziŋaŋ ke an ŋenaŋ belak etaŋ maekdamuŋ min. Yaŋ an titiyet nâmpepeŋaŋ keyaŋ damuŋ tapmepme toŋaŋaŋ gakimeŋgut an keyaŋ matin. 17 Egaŋ ewe alik mame betziŋgat zetnaŋ zenzeŋaŋ ke belak ewe tapme an keyaŋ gakimeŋgut zet keyet penaŋaŋ ŋep sokbenak. 18 Kogogapm tâtâ itnaŋaŋ ke penaŋaŋmak bembeyelen nâmbiengapmti soŋgom kume sipmaŋaŋ topme keyaŋ penaŋaŋmak mambemtan. 19 Moses ek zii zet sambe zemâtâtpepeŋaŋ keyet kataŋ am sambe diindome delaŋ zemâpme makau gandenaŋgat sipmaŋ tumak lelimpeme tapme sindip palen sipsip zupmaŋ ŋamaŋ keyaŋ zampemti keyaŋ siwenn olekti Kawawaŋgalen zet zapat meluwaŋmak muŋguŋguŋaŋ palen ma animbi ekŋengat palen matetelimtan. 20 Mti pigok diindoye,

“Kawawaŋaŋ inmak tâtâ mimiyet diindoye keyelen sip e ilak kapi.”
(Kisim Bek 24:8)

21 Mti sesewat mka zegwem zegwem ma sâpe sâpe bumbuyelen batikondo mee ke kegogak siwaŋ tetelime sipsak mambemtan. 22 Ke zii zelen zenzeŋaŋ keyet kataŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe kataŋ siwaŋ etaŋ zulupme kwetetepmaŋ bemâge. Ma sippiŋ keyaŋ amgat bekanaŋin zulupme delaŋ zenzeyelen setnaŋ ŋen ku tazin.

Kilaisiyaŋ ningalen yomgat dopmaŋ gakiye keyaŋ sâpe sâpe bumbuŋaŋnok beye

23 Kwitnaŋ kwitnaŋ sesewat mka zegwem zegwemgat tazin ke penaŋ kululuŋen gwaen tazin keyet sesepmaŋ kegogapm siwaŋ tetelime dukŋinan mopme kwetetepmaŋ bembeyet zenzeŋaŋ keyet sâpe sâpe mambumtemien. Kogogapm am kululuŋen mebegalen ekŋen mme kwetetepmaŋ penaŋ bembeyelen sâpe sâpe sakamaŋ igagen dolakŋaŋ penaŋ bumbuyelen. 24 Keyepmti nin nânup Kilais egaŋ sesewat mka amnaŋ belinan walalatnaŋ keyet keŋan kambuk zeip keyet sesepmaŋ msalen tazin keyet ku moge. Kawawaŋgalen sesewat mka keŋan kambuk kululuŋen tazin keyet keŋan moti Kawawaŋgat ŋenzimosetnan nin ndamukulem mimiyet nâmti mandundum sain. 25 Kilaisiyaŋ ikŋaŋegak Kawawaŋgat sâpe sâpe sasayet sek kwep gakiye. Ke ewe sakwalambemti ku mimiyelen. Kogok mti egaŋ kululuŋen mogeyaŋ tazin. Egaŋ zii zelaŋ zeinen sâpe sâpe bumbu an ŋeŋaŋ egaŋ nup kan sambe amgat yomin timti sek kwep mka keŋaŋ kambuk penaŋaŋgat kambukŋaŋ zeiwen moti soŋgom ekŋengalen sip matimotemien keboŋ ke ku mge yek penaŋ. 26 Kilais ek kegok mnak ze msat kululuŋ sokbeye keyetnan kwazinen amgalen yomgat mti Kilaisiyaŋ gakimti gakikiyegak mamanak. Yaŋgut kegok yek. Egaŋ sek kwewetaŋ gakimti yom sambe mkwakwatnaŋ ma mimiŋaŋ ma mmobep ekŋen keyet kataŋ sek kwep dopmaŋin gakim delaŋ zeye. Ŋen ewe ku sakwalambemti gakikiyelen. 27 Am sambe nin sek kwewetaŋ gakiwanup. Mti keyet baman daenen zet muluwen tabanup. 28 Kegogapmti Kilaisiyaŋ ikŋaŋgat palen am sambeyelen yom time mopme sek kwep gakiye. Kegok mgeyepm gilik zem kosâpmnen yom katikpepeyelen mulup ewe ku msâpm. Am egat nâmkiŋpemti webem maip ekŋen mama kanzizit indasâgât kosâpm.

Copyright information for `NAF