James 2

Am mânep milawalin temaŋ ma am bekopsat sepem kwep indatiwep

Notnne, in Amobotnaŋ Zisas Kilais manâmkiŋpepgapmti am ekŋengat tuŋguwinangatnaŋ notnaŋgat ken ke ken ke ku mbep. Neŋ kapigogapmti zeyap, ondedakŋinan an ŋen melakandu dolakŋaŋ peme topme elimiak sopmaŋ mti kobe. Âpme egat baman an ŋen bekopsat saŋgum kâlâpmaŋ endeleletnaŋaŋ kobe. Âpme in an elimiakŋaŋ temaŋmagaŋ kopme ekti pigok zewep, “Geŋ pien mundumen kototat.” Kegok zempemti an bekopsat egat pigok zewep, “Geŋ kainde bap palen metotat.” In zemdelaŋ zenze mulup mimiyet kwiyaŋ zemindeyeyepm kegok mti am ŋen mmopemti ŋen mtopemti tapmip? Kegok miyo ke bekanaŋ.

Notnne, zet pigok zema nâit. Kawawaŋaŋ am sepem ziboŋ indakumtetime kobien? Msalen am bekopsat mamaip ekŋen ke nâmkiŋpepeen polak polak talipgapm Kawawaŋgalen zemâtâtât katnanen mama keyet keŋan mebegat indamandame kobien. Ke am egat nâmtikŋaŋ mampeip ekŋen kegok mimindandayet zetik mamimindain. Âpme in am bekopsat ekŋen zikalin galemaset maindigip. Ekŋen ke mtot indemti nukŋaŋ sekŋinanek mambemindeip. Mme am sekŋin mamolip ilin keyaŋ nukŋaŋ indamti in an damuŋmagen zelen maindatimti melip. Mti Zisas in ikŋaŋgat zapat indatitiŋaŋ egat kwitnaŋ pembenaŋ ke kwelatmakumpeip.

Gitaŋgat maŋgembein sepem kegogak am notnaŋgat gembewe. Zii zet Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen mamaŋ kegok penaŋ kumpepeŋaŋ ke gawepume ŋep penaŋ bewe. Yaŋgut am ekŋengat ken ke ken ke mbanik beme geŋ an zii zet kululutoŋ bewanik ma kegok mnekgapmti yomm mnik kegok bein. 10 Am ŋenaŋ zii zet sambe ke gawepumâpme delaŋ zemâpbe yaŋgut zii zet kwep penaŋ ŋen kuluwe beme an zii zet kululutoŋ. 11 Kawawaŋaŋ pigok zeye, “Awembiŋ it kalelaŋ ku mbalup,” zemti ŋen ewe pigok zeye. “Geŋ kasa ku kuwanik,” yaŋgut geŋ imbindi katipepepiŋ mamti kasa kuwanik beme geŋ an zii zet kululutoŋ.

12 In kapigok nâmbep, Kawawaŋgalen zet penaŋ yomgalen mka katikŋangatnan indatetimti lala maindein zet keyaŋ zemdelaŋ zenze kanen kosâpm keyepm weyaŋ nâmâtâti zelin sambe zewep ma mama mimi sambe weyaŋti mbep. 13 Enenogat Kawawaŋaŋ am ŋengat aŋgalaŋ gogot ku mamip egaŋ am ekŋen ke kogogak aŋgalaŋ gogot ku mimindawe. Bamgat aŋgalaŋ gogot palen mama keyaŋ kasa kasa palen mama selaŋ ime tobe.

Nâmkiŋpepe mulupmaŋpiŋ ke nâmkiŋpepe penaŋ yek

14 Notnne, an ŋenaŋ, “Neŋ nâmkiŋpepemak mamayap,” zewe, yaŋgut egaŋ am ŋen ku mukulem mpewe beme nâmkiŋpepe keboŋ keyaŋ zigok kan delaŋ zenzeŋaŋ gapmukulem mbe? 15 Inmagengatnaŋ ŋenaŋ saŋgum kâlâpgat ma tu meuyet olat olat palen mame 16 ekti ŋenaŋ pigok dunduwe, “Geŋ meti ŋep masenik mti tâgâyet msenikgat bakeyaŋ ambulut mane kipmaŋ beme tasenik ma tu meu omba penaŋ nimnaleksenik.” An ŋenaŋ zelaŋ etaŋ kegok zemti am notn notn ku mamimindeinaŋ kegok zeme zigoset ŋep mukulem mpewe? 17 Keyepmti nâmkiŋpepeyaŋ keŋ taolet mimi mulup ku mbe ek nâmkiŋpepeŋaŋ penaŋaŋ yek bembeŋaŋ kegok zewanup.

18 Yaŋgut an ŋenaŋ pigok mene zenak, “Geŋ manâmkiŋpemti mamanik mme neŋ mama mimi dolakŋaŋ etaŋ mamiyap.” Âpme neŋ pigok zewi, “Geŋ nâmkiŋpependi ke zikat namane ekma mama mimi dolakŋaŋ kemak pepep ku mambein keyepmti nâmkiŋpependi penaŋepiŋ.” Ma neŋ nâmkiŋpepenn zikat gama eegalen mama mimin dolakŋaŋmak temakwep mma ekbak. 19 Kawawaŋ Ek kwewetaŋ zet kapi penaŋ manâmkiŋpenik e ŋep mamnik yaŋgut zet ke we bekanaŋ ekŋenaŋ kegogak manâmkiŋpeip. Mti keyet sebelaŋ diŋdiŋ mamip.

20 An keŋdipiŋ, geŋ pigok nâmbek, geŋ belak etaŋ nâmkiŋpemti mama mimi dolakŋaŋ ku mbanik beme nâmkiŋpependi ke belakŋaŋ penaŋ bewe. Zet keyet yaŋaŋ zemkawaŋ bembeyelen zet zapat kapigok msowap ke kapi: 21 Eweŋan sokŋ Abalaam egaŋ nemuŋaŋ Aisak sâpe sâpe bumbu munduman mopeye. Kan keyet Kawawaŋaŋ nâmpeme an teŋ penaŋ beye ke mama mimiŋaŋgatyepmti kegok mge. 22 Keyepmti pigok eknup, Abalaam nâmkiŋpepeŋaŋ ke mama mimiŋaŋaŋ mukulem mpeme penaŋaŋmak beye. 23 Eweŋan Kawawaŋaŋ Abalaamgat pigok zeye ke katikŋaŋ beye. Abalaam egaŋ Kawawaŋ nâmkiŋpeme egat nâmpeme an teŋ beye. Keyepmti egat kwitnaŋ Kawawaŋgat notnaŋ penaŋ kogok zenzeŋaŋ. 24 Egit. Kawawaŋ egaŋ am ŋen nâmkiŋpepeŋaŋgat etaŋ nâmpeme an teŋ ku mambein. Egaŋ mama mimi dolakŋaŋ ma nâmkiŋpepe eget keyaŋ temakwep bemalu keyet nâmpeme an teŋ mambein.

25 Keyet sepmeŋ ŋen imbi set kileŋ mama kwitnaŋ Leap egaŋ Zâsuayaŋ an zut zemideme msat wiliŋgim eksâgât mebun idikdamuŋ mimidemti zemideme set ŋeneset mebun keyepmti Kawawaŋaŋ Leap egat imbi teŋ kegok nâmpeye. 26 Keyepmti nin pigok nânup, sekŋ kapi nâmamaŋpiŋ ek ilak gakimti titokŋaŋpiŋ mawein. Kegogak nâmkiŋpemti mulup dolakŋaŋ ku maminup beme nâmkiŋpepeyaŋ gakimti yek penaŋ mambem wein.

Copyright information for `NAF