John 10

Zisas ek sipsip damuŋ dolakŋaŋ

Zisasiyaŋ zet ŋen pigok zeye, “Neŋ zet penaŋ sukwep pigok diindoma nâit, An ŋenaŋ sipsip ekŋengalen kimbalen towesâgât egaŋ set penaŋ tapme kimbat dukŋaŋ belakŋaset aŋgosomti towebe beme an ke kambutoŋ ma an sage kuku toŋaŋ kegok zewanup. An ŋenaŋ set tokwakwaleset meti sipsip ekŋenmagen mebe beme an ke sipsip toŋaŋ penaŋaŋ mowezin nâmpewanup. Mopme setokwakwat damuŋ egaŋ ek sipsip toŋaŋ penaŋ e ekmâtâti kwalet peme moti sipsip kwilinan kwilinan indakumtetime toŋinaŋgat bim ŋandaŋaŋ nâmti ekmagen kopme indatimti zupman baen matowezin. Ikŋaŋgat zapat ke indatimti zupman toti mepme ekŋenaŋ bim ŋandaŋaŋ nâmti ekmâti mamâmelip. Ekŋenaŋ an bimŋandaŋin mamanamaŋ ekŋen ku maindamâti melip. Ekŋenaŋ bimŋandaŋin sepemaŋ igak ke nâmti makiŋgakunzuŋip.”

Zisasiyaŋ am ningat nâmti bemzenze zet sipsip palen bemti zeme am ekŋenaŋ pe bemzenze zet kapi yaŋaŋ kwilekiyet zein ke ku nâmâtâbien.

Keyepmti Zisasiyaŋ bemzenze zet kapiyet yaŋaŋ kapigok zeye, “Neŋ penaŋ sukwep penaŋ diindoma nâit, sipsip ekŋengalen setokwakwat e neŋ. Neŋ ewe sokbembepiŋ tapma am tetimaemae ŋeŋaŋ sokbemti inmagen kobien ekŋen an kambu titinok mamti zet dâsuki, ‘Neŋ Kawawaŋaŋ an zempeme kosât zetik mge nen kapi,’ zemti mambien keyepmti nâlen am ekŋenaŋ zelin ku mâbien. Âpme neŋ amgalen sekekek keyepmti am ŋenaŋ neŋ nâmkiŋpemneinen ek aŋgalaŋ pewap. Neŋ ekŋen indikdamuŋ mimindema mamambep. 10 Âpme an kambu titi ekŋenaŋ belak buzakset moti kwitnaŋ kwitnaŋ kumsagat mti sipsip mee kileŋ indomkumti notnaŋ buzak kambu indatimti mesâgât makolip. Yaŋgut neŋ sipsip ekŋen indadamuŋ dolakŋaŋ mimindema ekŋenaŋ kakanemuŋ mamti mamobep.

11 Âpme neŋ sipsip toŋaŋ penaŋ keyepmti ekŋenmagen kwileki ŋen sokbeme ekŋengapmti ŋep gakiwap. 12 Mme sipsip damuŋ belak tosayelak etaŋ nâmti mamin ek toŋaŋ penaŋ yek keyepmti mulup wisat palen tapneti ekme tam zupmaŋ ŋenaŋ sipsip indim nsât kwindiŋ kwapme ekti sipsipgat yayaŋ mimipiŋ ketalat indemti yayaŋaŋgat kunzuŋme tam zupmaŋaŋ kwati indimâpme makalaŋ mekolip. 13 Ek sipsip damuŋ penaŋ yek keyepmti egaŋ sipsip ekŋengat yayaŋ mimipiŋ kiŋgati makunzuŋzin. 14 Neŋ sipsip ekŋengat toŋin penaŋ mamayap keyepmti Bienaŋ nâgât mama miminnaŋgat yaŋaŋ dolakŋaŋ nâmnein mme neŋ kegogak egat nâmâtâpeyap. Sepem kegogak neŋmak sipsip maŋganne nin dopmaŋ nâm dopmaŋ nâm mti maŋga kwep mamanup. Keyepmti kwileki ŋen sipsipmagen sokbeme neŋ sipsip ekŋengapmti maman ŋep ketalasiwak. 16 Âpme neŋ sipsip maŋganne notnaŋ ewe maip wa ekŋen kimbat kapiyet keŋangatnaŋ yek. Neŋ ekŋen ke eyo indakakalima kot neŋmak kapi mamti bimŋanden nâme delaŋ zeme sipsiwaŋ maŋga kwep tapme nenn kwep indadamuŋ mbap.

17 Neŋ maman ketalasimti gakiwap ya naman gilik zem wati maman ke naman tiwap keyepmti Bien Kawawaŋaŋ nâgât nâmneme dolakŋaŋ penaŋ mambein. 18 An ŋenaŋ nânâŋak neŋ kileŋ nome ku gakiwap neŋ nen nâmâtâtati mamann ketalasiwap. Ya naman gilik zemti wawagalen winde ke tatnain. Bipmnaŋ neŋ kegok mimiyet nâmneŋge.”

19 Zisasiyaŋ zet kegok zeme nâmti Zuda am ekŋenaŋ nâme ŋep ku beme ilinaŋgat bet wanok zet mmot mtot mbien. 20 Mti am sambe penaŋaŋ pigok zewien, “An kapi we bekanaŋaŋ keŋaŋ mme yuŋgume zet kileŋ kileŋ tapmme in eneyet momtati zetnaŋ taweyaŋ nâip?”

21 Âpme naman am notnaŋaŋ pigok zewien, “An ŋen we bekanaŋaŋ keŋan tapme zet dolak dolakŋaŋ kaboŋ kapi ŋep ku zenak. Ma an zikatnaŋ beŋaŋ mee ŋep ku weyaŋpenak.”

Zuda am notnaŋaŋ Zisas ek Kilais ku nâmkiŋpewien

22 Zelusalem sesewat mka kambuk mme belakŋaŋ bembeŋaŋaŋ Omzuluti mme kambuk bembeŋaŋgalen Kendo ke nup kan kataŋ matakwatemien. Yaŋ nup kan kataŋ Kendo ke mawalam keŋan masokbein. 23 Âpme Zisasiyaŋ sesewat mka temaŋ keyet keŋaŋ ŋen Solomon zeme keyet setokwakwalen ke mebe kokot tapmme Zuda am ekŋenaŋ tokwat bembuluŋ tati pigok yaŋkwesiwien, “Geŋ eneyet yaŋaŋdi sosok penaŋ zemkawaŋ bembepiŋ mmane nin gâgât weyaŋ ku manâmâtâtnup? Geŋ penaŋ Kilais, an Kawawaŋaŋ ombemgeŋgeŋaŋ beme yaŋaŋdi weyaŋ zemâtâtndamane nâne!”

25 Âpme Zisasiyaŋ pigok diindoye, “Neŋ nanaŋgat yaŋŋ diindoma in ku manâmkiŋpemneip. Neŋ Bipmnaŋgalen windeyet mulup dolak dolakŋaŋ mamiyap keyaŋ nanaŋgat yaŋŋ Kawawaŋaŋ ikŋaŋ zemneme toban ke mammsokbemnain. 26 Âpme in nâlen sipsip maŋganne penaŋ bemti ku mamaip keyepmti zetn ku manâmkiŋpeip. 27 Âpme am nâlen sipsip maŋga bemti mamaip ekŋenaŋ bimŋanden nâmti neŋ manamâpmaip. 28 Keyepmti neŋ mama kanzizit indama walelepiŋ kwesiŋ kwesiŋ mameti mamambep. Ekŋen ke nâlen belengatnan am ŋenaŋ ku indamenzemtimti mebe yek penaŋ. 29 Am ekŋen ke Bipmnaŋ ikŋaŋ nâlen belen mamayet naŋgeyepmti mame ikŋaŋ maindadamuŋ min. Ek windeŋaŋ igagen penaŋ keyepmti am ekŋen ke an ŋenaŋ nâlen belengatnan ku indamenzem tiwe. 30 Bienmak nit keŋ kwep penaŋ bemti mulup mamilup.”

31 Kegok zeme Zuda am ekŋenaŋ nâme ŋep ku beme nanzaŋ ambepelet timti kusât mbien. 32 Mme Zisasiyaŋ pigok diindoye, “Neŋ mulup dolak dolakŋaŋ sambe penaŋ Biengalen windeen mamima egip. Âpme in mulup mamiyap ke mulup ziboŋ ke ekme bekanaŋ beme nanzaŋ timti nosât tapmip?”

33 Zeme Zuda am ekŋenaŋ zewien, “Wa geŋ mulup dolakŋaŋ maminik keyet mti gosât ku tapminup. Giti zet mobotnaŋ mti geŋ am nin nemboŋak yaŋgut, ‘Neŋ Kawawaŋ,’ tazenik keyepmti gosât pi tapmnup!”

34 Kegok zeme Zisasiyaŋ pigok diindoye, “Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen pigok zenzeŋaŋaŋ tazin, Kawawaŋaŋ an zemdelaŋ zenze an mamkwabien ekŋengat pigok zeye, ‘In mulup kegok mamip enenogat in Kawawaŋ nemboŋ.’ Kawawaŋgalen zet sambe ke tapmezin ke anaŋ nin ku omenzaŋpepeyelen yek penaŋ. Âpme neŋ Kawawaŋaŋ ikŋaŋ mulup dolakŋaŋ mimiyet zemdelaŋ zemneme msalen kapi toban keyepmti neŋ Kawawaŋgat Nemuŋaŋ zema in eneyet egaŋ set ku mimiŋ mti Kawawaŋ mtopemti sek mmobot zet tazein manzeip. 37 In mulup mamiyap kapi ekme Bipmnaŋgalen kataŋ ku mambein beme zetn kapi bamkumpeme ŋep bewe. 38 Âk ekme mulupm Kawawaŋaŋ mnak keyet kataŋ mamiyap wa zet manzeyap etaŋ yek. Mulupm mamima egip keeset eyo ekti Bienmak nit keŋ kwep bemti mulup mamilup e ndik mâtâbep.”

39 Kegok diindome ekŋenaŋ ŋeŋin penaŋ zime wati mka katikŋan pene zeminepeme yumbemindemti toti mege.

40 Meti Zodan tu nembet daen Zânaŋ am tu itnaŋaŋ manzulutindemtanen ke meti mamtan. 41 Ke meti mame am sambeyaŋ ekmagen koti pigok zewien, “Zânaŋ menok ŋen ku mme ekbenn. Âpme Zânaŋ an ikŋaŋ kapiyet nâmti zet sambe zemâge ke an kapimagen penaŋaŋmak etaŋ tasokbemâzin.” 42 Zemti am sambeyaŋ egat nâmkiŋpemâbien.

Copyright information for `NAF