Matthew 12

Zisas ma Palisi am ekŋenaŋ Zuda am ekŋengalen Sabat tagoŋgo kanen mdondowien

(Mak 2:23-28; Luk 6:1-5)

Kan keyet bamanen Zisas ma nembaŋane nin nsakwep Zuda am ekŋengalen Sabat tagoŋgo kanen wit mulup tuŋgupmaset meti nsakwep meuyet mti yaŋbemti wit katnaŋ tim nimbenn. Kegok mmann Palisi an ekŋenaŋ ndikti Zisasiyet kapigok dunduwien, “Pi ekbak, nembandine ekŋenaŋ muluwaŋ tapmip ke ningalen Sabat tagoŋgo kangat ŋep ku mimiyelen!”

Zeme kapigok diindoye, “Dewit ma amŋane ekŋenaŋ meuyet mti kwitnaŋ kwitnaŋ mbien zapatnaŋ ke mamaiŋ nâip. Egaŋ Kawawaŋgalen sesewat mka temaŋen moti nupmamaŋ Kawawaŋgat wisikŋ bembeŋaŋ ke sâpe sâpe bumbu an egaŋ msame ikŋaŋ ma nembaŋane nupmamaŋ nimbien ke zii zelen tazinen sâpe sâpe bumbu ekŋenaŋ etaŋ niniyelen. Dewit egaŋ zii zet aŋgosoye keyaŋgut egat zet bekanaŋ ku manzeip. Sepem kegogak in eweŋan Mosesiyelen zii zet makumnâmbienen sâpe sâpe bumbu an ekŋenaŋ sesewat mka temaŋen ningalen Sabat tagoŋgo kan
(12:5)Sabat tagoŋgo kan Zuda am ekŋenaŋ Kawawaŋgalen Zet Itnaŋaŋ mamaiŋnâmtemien.
sâpe sâpe bumbu ke mulup mamtemien. Keyaŋ yom yek kok zenzeŋaŋ.
Neŋ pigok diindowi, an ŋen kapi tazin ek sesewat mka temaŋ mobotnaŋ sebempein. Kawawaŋgalen Zet Itnaŋaŋ zet ŋen kapigok tazin,

‘Kawawaŋaŋ zeye, “Neŋ in am aŋgalaŋ gogot mimindemti mama keyet nâmtikŋaŋ mamiyap. Wa in neŋmak keŋin kwetetepmaŋ beme mamayet sâpe sâpe mambup ke yek.” ‘
(Hosea 6:6)

In zet keyet yaŋaŋ nâmbiek benak ze an ekŋen ke yominpiŋ keboŋgat zetnaŋ ku zemindowiek.
Eneyet neŋ Angat Nemuŋaŋ Sabat tagoŋgo kangalen Amobotnaŋ keyepmti neŋ ŋep ekŋenaŋ Sabat tagoŋgo kangat kwitnaŋ kwitnaŋ ke ma ke mimiyelen ŋep zemindendeyelen.”

Zisasiyaŋ Sabat tagoŋgo kan sutnateman an betnaŋ seleuuŋaŋ ŋen weyaŋpeye

(Mak 3:1-6; Luk 6:6-11)

Kegok zemti nembaŋane nsakwep keyetnaŋ meti Zuda ekŋengalen sesewat mkaen mowebenn. 10 Âpme kan keyet an ŋen betnaŋ seleuuŋaŋ tapme Palisi an notnaŋaŋ tati Zisas ekti zelen pepeyelen nâmti yaŋkwesiwien, “Ningalen zii zelen tazinen Sabat tagoŋgo kangat am weyaŋpepeyelen ma yek?”

11 Zeme Zisasiyaŋ nâmti diindoye, “Inmagen ŋenaŋ sipsipmaŋ kwewetaŋ tatnak beme Sabat tagoŋgo kanen aimboŋan towepme kan keyepmti peme tadak? Yek, mpeme kwadak.

12 Âpme sipsip ekme nânâŋan tototnaŋ mambein. Âpme am mobotnaŋ penaŋ bein keyepmti Sabat tagoŋgo kanaŋ am mukulem mimi keyaŋ mulup penaŋaŋmak bein.” 13 Kegok zemti an betnaŋ seleuuŋaŋmak keyet dunduye, “Bedi mututut!” Zeme betnaŋ mututupme betnaŋ dolakŋaŋ nembet keboŋ beye. 14 Âpme Palisi ekŋenaŋ Zisas kume gakikiyelen met ondekti zetnaŋ zewien.

Zisas ek Kawawaŋgalen sisiliŋ an

15 Âpme Zisas kume gakikiyelen zet ke nâmti msat ke pemti belakŋaset mepme am sambeyaŋ mâti mepme am zawat sambe weyaŋindeye. 16 Weyaŋindemti Zisasiyaŋ ikŋaŋgat yaŋaŋ am notnaŋ ekŋenaŋ ku zempalakŋaŋ bembeyet zemkulumindeye. 17 Ke Kawawaŋaŋ zet ŋen golaŋ zenze an Aizayayet eweŋan zeye ke penaŋaŋmak bein.

18 Zet ke kapigok,

“Kilais kapi ek nanaŋgat sisiliŋ nemban neŋ ek ombempewan. Neŋ egat gogot mti oloŋen mampeyap. Neŋ Emetakŋ ek sama egaŋ am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenmagen zemkawaŋ beme neŋ zemdelaŋ zenze zet mulup teŋ ekŋenmagen mbap.
19 Egaŋ zet mdândâ ma kwizet ŋenzinziŋmak ku mbe. Ma egaŋ mka temaŋ keŋan selen zet kwizet temaŋ am sambeyet diindondopiŋ mbe. 20 Egaŋ zet katik am yaiiŋaŋ ekŋengat ku maapitilim indein. Egaŋ mulup tapm metnepeme Kawawaŋgalen zezapat dolakŋaŋ msat kataŋ mpalakŋaŋ bewe. 21 Am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenaŋ egat webe webe palen tabep.”
(Aizaya 42:1-4)

Amnaŋ Zisasiyaŋ mulup we bekanaŋ ekŋengat ŋeŋaŋin Beelsebulmak tapm kegok zewien

(Mak 3:20-30; Luk 11:14-23)

22 Âpme kan keyet an ŋen we bekanaŋaŋ mpeme zikatnaŋ beŋaŋ ma kopa ke wati Zisasmagen mepme weyaŋpeme we bekanaŋaŋ pemepmâpme zetnaŋ zemti zikatnaŋ kegogak ekmâtâge. 23 Mme am maŋge temaŋ tabien ekŋenaŋ muluwaŋ ke ekti nâmtemtem mti zewien, “Dewitgat Nemuŋaŋ ke kapi mene.”

24 Kegok zeme Palisi ekŋenaŋ nâmti zewien, “Ek we bekanaŋ ekŋengat ŋeŋaŋin kwitnaŋ Beelsebul egaŋ mamaŋ bempemti winde same maindapmât indein.”

25 Âpme Zisasiyaŋ keŋinanen daenen zet zigok zesâip keyet ekmâtâti diindoye. “In manzeip ke neŋ Beelsebul egalen windeen we bekanaŋ maindapmâlap tazeip ke in ŋoktikŋin teŋ penaŋ yek keyepm bemzenze zet kapi zesowapgat nâit. Msat ŋeniyelen am ekŋenaŋ ilinak kasa kasa mti dolakŋaŋ ku tabep. Âpme mka temaŋ ma am maŋge ŋen ekŋenaŋ ilinak ŋenzinziŋ dopmaŋ dopmaŋ mti am mka mundumin ke peme tapme mebep. 26 Keyepmti maŋge ŋenaŋ maŋge ŋen kasa kasa Sadaŋgalen damuŋ mimi keŋan mbiek beme yaŋaŋ kapigok ekŋenaŋ ilinak kalalaŋ mti katikŋaŋ ku tabiek. 27 In manzeip ke neŋ Beelsebul egalen windeen we bekanaŋ maindapmâlap. In nembaŋine ekŋenaŋ we bekanaŋ indapmâbiek beme ekŋengat zet sepem kegok manzeip? Yek, in kok ŋep ku zewiek. Sadaŋaŋ ikŋaŋgat windeŋaŋ ŋep ku mtopenak. Ilinaŋgat nembaŋineyaŋ mulup tapmip keyaŋ msokbenen in an dâsuki toŋ. 28 Wa ke Beelsebulyelen windeŋaŋ yek. Kawawaŋgalen Emetak Teŋaŋ manapmukulem mme we bekanaŋ maindapmâlap kapiyaŋ msokbemindainen Kawawaŋgalen zemâtâtâtgat katnanen mama windeŋaŋ alak inmagen kapi tazin.

29 Ma an kwiyaŋ an windeŋaŋbeŋ mkaŋan moti milawatnaŋ tinak? Ke ŋep ku mimiyelen. Ŋeŋaŋ an ke atamti setnaŋ betnaŋ zamtiŋgut milawatnaŋ tiwek. Keyet yaŋaŋ kapigok, Sadaŋ ek an kukŋaŋbeŋ keboŋ keyaŋgut neŋ egat windeŋaŋ ŋep mtopemti ŋep zemâbap.

30 An ŋenaŋ neŋmak ku mambe beme ek nâgât kasan. 31 Keyepmti yaŋaŋ kapi diindoma nâip, An ŋenaŋ neŋmak tadak beme nâgât zetn gawepum mamti yom mbiek beme Kawawaŋaŋ yomin ŋep katipeme medak keyaŋgut an ŋenaŋ Emetak Teŋgalen winde ke Sadaŋgalen winde manzein beme Kawawaŋaŋ yom ke ku katipewe. 32 In nâgâegaŋ emetak bekaŋaŋgat kwitnaŋ kumti mulup tapm ke ku nâmbep. Neŋ Emetak Teŋ egat kwitnaŋ kumti mulup kapi tapmiap. In nâgâegat nâme, ‘Emetak bekanaŋmak mulup tapm,’ nâmti zewien keyaŋ Kawawaŋgat Emetak Teŋgat kwelat zet zeme bekanaŋ mambein. Keyepmti Kawawaŋaŋ yomin ku katipeme yom kemak kwesiŋ kwesiŋ mamti mamambep.

33 Tep ŋen ek pembenaŋ mozin beme penaŋaŋ dolakŋaŋ mapein. Ma tepmaŋ bekanaŋ bein beme penaŋaŋ bekanaŋak mapein. In tep katnanen tep penaŋ dolakŋaŋ ma bekanaŋ ke eknâmimbep. 34 In nombe bekanaŋgalen alikŋane, in mama bekanaŋ penanen matalip keyepm zet bekanaŋ etaŋ manzeip. Keŋinan kwitnaŋ kwitnaŋ bekanaŋ ma dolakŋaŋaŋ gak zem matazin keyegak dembusegen sepem keboŋ masokbein. 35 An ŋen keŋaŋaŋ pembenaŋ tazin egaŋ zet zesât pembenaŋak manzein. Ma an keŋaŋaŋ bekanaŋ wemsain egaŋ kogogak zet zesât bekanaŋak manzein. 36 Neŋ kapigok diindoma nâit, zemdelaŋ zenze kanaŋ am kwep kwep kataŋ Kawawaŋaŋ zet bekanaŋ kataŋ manzenuwen yaŋaŋ nânâyelen indeyaŋkwesime in dopmaŋ teŋ zewep. 37 Zelin ilinaŋgalen manzeiwen pembenaŋ ma bekanaŋ gilik zemti Kawawaŋaŋ keyet kataŋ zemdelaŋ zemindeme kwetetepmaŋ kwabep ma waleletgalen ke diindowe.”

Zisasiyaŋ menok ewe mme eekgalen zet giŋgiŋ mbien

(Mak 8:11-12; Luk 11:29-32)

38 Kegok zeme zii zet zikat indanda an ma Palisi notnaŋ ekŋenaŋ kapigok zemti dunduwien, “An zikat indanda, geŋ menok ŋen mmane ekne.”

39 Ekŋenaŋ kegok zeme diindoye, “Am msat alak kan kapiyet talip ekŋen bekanaŋ penaŋ ma Kawawaŋ bamkumpemti mamaip.” Zisasiyaŋ kapigok zemkawaŋ beye, “In neŋ menok mimiyet nâmti tatnapitilip? O alak yek, yaŋgut in menok kwewetaŋ Kawawaŋaŋ golaŋ zenze an Zonamagen mgeen keboŋ bam ekbep. 40 Zona ek kasup ma tambumbu tuk aŋgala temaŋgat kambakŋaŋ keŋanen tage. Kegogak neŋ Angat Nemuŋaŋaŋ kasup ma tambumbu tuk msat aimboŋ keŋan tabap. 41 Zonayaŋ zet zapat dolakŋaŋ Ninewe am ekŋen diindoyeen yomengatnan keŋin gilik zem mâpme delaŋ zeye keyet dopmaŋ dolakŋaŋ Kawawaŋaŋ indawe. Ma ekŋenaŋ koti Kawawaŋgat zikatnan in zemindowep. Enenogat alak neŋ inmagen pi tati Zona mobotnaŋ penaŋ sebempemti tapma in nâlen zet zapatn dolakŋaŋ nâmti ewe yominangatnaŋ ku gilik zeip. Keyepmti dopmaŋ bekanaŋ temaŋ inmagen sokbewe. 42 Âpme imbi mobotnaŋ Siba msalengatnaŋ egaŋ beŋangatnaŋ amobotnaŋ Solomon egat zetnaŋ nâsâgât kotnâmti oloŋen mge. Âpme neŋ amobotnaŋ Solomon omba penaŋ sebempeyap. Yaŋgut neŋ ingat tuŋguwinan pi tati mulup mma in keŋinan ku mkipmaŋ mbemnemti yominaŋgatnaŋ ku gilik zeip. Keyepmti imbi mobotnaŋ Siba msalengatnaŋ egaŋ Kawawaŋgat zikatnan zemindowe.

We bekanaŋ ek mundumanen meti am penaŋ walebe

(Luk 11:24-26)

43 We bekanaŋaŋ an keŋan zempeme kwati msat tuŋgupman mundum tatagat timati mundum ŋen ku aige. 44 Keyepmti ikŋaŋgat kapigok zein, ‘Mkan eweŋan pemti koban keyegak gilik zemti meti eksap.’ Zemti gilik zem meti egeen mka ke toŋepiŋ ma weyaŋti kapupeme tage. 45 Keyepmti met we bekanaŋ notnane 7 ekŋen ke bekanaŋ penaŋ eksebempeip ekŋen ke indatime kot keyegak tatat mimi mbien. Âpme an ke eweŋan bekananik maŋgeyaŋ bekanaŋ penaŋ bem tazin. Muluwaŋ kok keyaŋ am msat kataŋ alak talip ekŋenmagen sokbemindawe.”

Zisasiyet mamnotnane penaŋ

(Mak 3:31-35; Luk 8:19-21)

46 Zisasiyaŋ am zet tadiindomaŋgeen mamnotnane ekŋenaŋ ekmak zapat mimiyelen koti zupman baen damuŋ tapme 47 maŋgeengatnaŋ ŋenaŋ zeye, “Wae, mamnodine geŋmak zapat msâgât koloyaŋ zupman damuŋ talip.”

48 Zeme Zisasiyaŋ dunduye, “Mamnotnne ke kwi?” 49 Kegok zemti nembaŋane tabieneset bet ombemti kapigok zeye, “Egit! Nâgât mam notnne ekŋen kapi! 50 Kwi ma kwi ekŋenaŋ Bipm kululuŋen tazin egalen zetnaŋ maŋgawepuip ekŋen nâgât mamm ma notnne beip.”

Copyright information for `NAF