Matthew 5

Zisasiyaŋ kalaŋan am Zet Zapat Dolakŋaŋ diindoye

Zisasiyaŋ am sambe penaŋ indikti kalaŋ dukŋan mot totapme nembaŋaneyaŋ met egat kandaŋanen totapme Zet Zapat Dolakŋaŋ kapigok zemzikat indaye,

“Am ilinaŋgat yominaŋgat nâme kembeŋ mambein ma ilin keŋin mtoti mamaip ekŋen oloŋen mip ma bamgat ekŋen keyaŋ mundum kululuŋen toŋaŋ bewep.

Am yominaŋgat keŋinan Kawawaŋ masumsaip ekŋenaŋ oloŋen mip. Am ekŋen ke Kawawaŋaŋ yomin katipeme keŋin sewakŋaŋ penaŋ mambein.

Am ilinaŋgat sekŋin mamtolip ekŋen ke oloŋen mip. Ekŋen ke Kawawaŋgalen zemâtâtâtgat katnanen mama aikbep.

Am mama mimi teŋ Kawawaŋaŋ indandayet windeŋaŋ mamip ekŋen oloŋen palen talip. Bamgat Kawawaŋaŋ winde igagen penaŋ indawe.

Am olat olat palen mame maindamukulem mimindep ekŋen oloŋen palen maip. Ekŋen ke Kawawaŋaŋ sepem kwep kegogak mimindawe.

Am keŋinangalen yom Kawawaŋaŋ katikpepeŋaŋ ekŋen oloŋen palen maip. Am ekŋen keyaŋ kululuŋen moti Kawawaŋgat zimosetnaŋ eksâip.

Am kalalaŋaŋ mme keŋ kwep mambeip an ekŋen ke Kawawaŋaŋ keŋin mme oloŋen palen talip. Bamgat Kawawaŋaŋ, ‘Nemunambanne,’ zemindewe.

10 Am Kawawaŋangat zikatnan teŋ mame notnaŋaŋ nâmbekam bemindemti sisipeŋpeŋ mti maindop ekŋenaŋ oloŋen palen maip. Ekŋenaŋ kululuŋen mundum ke met tiwep.

11 In neŋmak tusumti mame keyepmti amnaŋ zet mgasik diindomti zet dâsuki bemzenze sambe sekŋinan bemzemti sisipeŋpeŋ penaŋ mamimindeip. 12 In maneti nukŋaŋ maindaip keyepm oloŋen mit. Wa ke in etaŋ yek. Golaŋ zenze an eweŋan tipman baen mamkwabien ekŋen sisipeŋpeŋ sepem kegogak mimindamkwabien keyepm webeit tosaŋin kululuŋen gwaen motiwep.

In am ekŋengalen dalaŋ ma lam keboŋ bemti tabep

(Mak 9:50; Luk 14:34-35)

13 Msalen am mamaip ekŋenmagen mama mimiŋin dolakŋaŋ dalaŋ keyet sepemnok beme mambep. Dalaŋ ke yaŋaŋ kapigok, dalaŋaŋ meuyen pemann meu mme tikŋaŋ mambemâzin. In dalaŋnok kwati am mama mimiŋin mme tikŋaŋmak beme amnaŋ nâmtikŋaŋ mbep. Âk dalaŋaŋ tikŋaŋ maasekzin sepem kegogak in nâmkiŋpepeŋin asekmâbe beme in Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ ku mâbep. Egaŋ zemindeme zupman toweti sakamaŋ dalaŋ bekanaŋ timtati selen time mepme amnaŋ mekoti selaŋ maim enzeŋip in sepem keboŋ bewep. 14 Amnaŋ lam koŋbemti menzimaŋ dukŋan ku makwalapeip. Ekŋenaŋ lam koŋti munduman sosok bempeme tapme am mka keŋan matalip bee mbusatnaŋ mambemindein. In sepem kegok kawaŋ sutnan tati am msat sambe mbusatnaŋ bemindeme ekŋen Kawawaŋgalen zapat sokbewep. Mka ŋande temaŋ ŋen kalaŋ sutnan belak kawaŋan tapme kwileki ŋenaŋ ku mautukekzin. 16 Keyepmti in mama mimiŋin dolakŋaŋ lamnok ke belak peme kawaŋan busatnaŋaŋ busatnaŋ bem talep keyepm am ekŋenaŋ busatnaŋin ke ekme dolakŋaŋ beme ekŋenaŋ ingat Biwin kululuŋen tazin sesewatpewep.

Zisasiyaŋ zii zetgat yaŋaŋ kapigok zemâtâzin

17 In zii zet ma golaŋ zenze an ekŋengalen zet ke aseksâgât kolap nâgât kegok ŋen zewiegat. Neŋ zet ke aŋgososoyelen yek. Zii zet keyet yaŋaŋ penaŋ zemzikat indasât koban. 18 Neŋ penaŋ diindoma nâit, msat ma kululuŋ tazin kataŋ zii zelaŋ wemti mulupmaŋ mbe ma zii zet mulupmepiŋ belak ku tabe. Ke penaŋaŋmak etaŋ bemâbe. 19 Keyepmti am ŋenaŋ zii zet belaknik bugan aŋgosop ma notnane zikat indame zii zet aŋgososoyelen min an ke ek Kawawaŋgalen zemâtâtâtgat katnanen mama ke ku map. Naman am ŋenaŋ zii zet gawepumti notnaŋne ke mimiyet zemzikat indawe egaŋ Kawawaŋgalen zemâtâtâtgat katnanen mama keyet keŋan mambe. 20 Neŋ pigok diindoma nâit, ingalen zii zet gawepum mama keyaŋ zii zet zikat indanda anmak Palisi ekŋen bugan meti sebemindesem. Yek bein beme in Kawawaŋgalen zemâtâtâtgat katnanen mama ke keŋan ku tabep.

Am notn ŋenzinziŋ msan keyaŋ kumann gakin bein

21 Yeŋ sokŋineyet zet kapigok diindondoŋaŋ,

‘Geŋ am ku indomane gakiwep. Am ŋenaŋ kegok mbe beme zet muluwen motabe.’
(Kisim Bek 20:13)

22 Zet ke penaŋ keyaŋgut neŋ tusumti pigok diindoma nâit, Am ŋenaŋ notnaŋ ŋenzinziŋ msawe beme an ke zet muluwen wati mebep. Ma ŋenaŋ notnaŋ zemkwelat kuwe beme an ke sesewat mka temaŋgalen an damuŋ ekŋengalen ondedagen onzempewep. Ma ŋen egaŋ notnaŋ ŋen, ‘Kopa belakŋaŋ penaŋ,’ dundumti mtopewe beme an keboŋ ke teziŋ ŋandaŋgat zapat bewe.

23 Keyepm geŋ Kawawaŋ sesewatsasâgât meti naman kapigok nâmbanik, ‘O neŋ notn kaindeyaŋ nâgât nâmbekam bembeŋaŋ tazin.’ 24 Kegok nâmbanik beme geŋ gilik zemti ekmagen meti nâmbekam bembeŋit zemkwetetepmaŋ mtiŋgut kot sesewatpewanik.

25 Kegogak geŋ nodi ŋengalen kwileki ŋen dopmaŋ sasayet zemti mbanan yaŋ sasapiŋ mane pemane egaŋ geŋ zet muluwen gati mebe beme geŋ zet muluwen ewe mobopiŋ selen mepmambe nodi kemagen sakwep meti zelit weyaŋbalup. Kegok ku mbanik beme nodi keyaŋ sakwep moti zet muluwen geme zet tiyape yape mmane zet nânâyelen an keyaŋ tipdak kutum ekŋen zemindeme ekŋenaŋ kot gatamti met mka katikŋaŋ geme towebanik. 26 Neŋ penaŋ diŋgoma nâmbak, geŋ ke tatneti belak penaŋ ku tobanik, nodaŋgalen dopmaŋ mutumane delaŋ penaŋ zemeŋgut tobanik.

An ŋengat imbiŋaŋmak set buzak mamayelen zetgat yaŋaŋ alakŋaŋ

27 In Kawawaŋgalen zii zelaŋ pigok mandiindome nâip,

‘In am ŋengalen imbi ma an eyak mti set buzak ku indatmambep’.
(Kisim Bek 20:14; Zii Zet5:18)

28 Zet ke penaŋ keyaŋgut neŋ naman tusumti ingat pigok diindoma nâit, an ŋenaŋ ŋengat imbiŋaŋ keŋanen eksegat mti egaŋ imbi ke menzem wawagat keŋaŋ etaŋ otnâmbe beme egaŋ ilak zii zelaŋ an notnaŋgat imbiŋaŋmak ku weweyet zewenn kelak imbi kemak wep. 29 Keyepmti zikadi ŋenaŋ bekanaset gatetimti mesât mbe beme geŋ kwenzempemane mebe. Mineti geŋ zikadi zuzulak tagame maneti teziŋ ŋandaŋ towebanikgat kwenzempemane mebe. 30 Bedi ŋenaŋ yomeset gatetimti mesât mbe beme geŋ atumti pemane mebe. Mineti geŋ bedi zuzulak tagame maneti teziŋ ŋandaŋ towebanigat ŋen eleŋgemti pemane mebe. Yaŋaŋ kapigok, kwitnaŋ kwitnaŋ bekanaset gatetimti mesât mme katikpemane tapme mamaset pembenaŋ ke mobanik.

Awembiŋ ku kalalaŋgalen zet yaŋaŋ alakŋaŋ

(Matiyu 19:9; Mak 10:11-12; Luk 16:18)

31 Kawawaŋgalen Zet Itnaŋaŋ pigok zemti mkwabien, ‘Ŋen ek imbiŋaŋ katipesâgât nâin beme meluwaŋ asekpepeyelen kumti, “Asegeyap,” zempeme mametan.’

(Zii Zet 24:1-4)

32 Yaŋgut neŋ alak ingat naman pigok diindoyap: An ŋen imbiŋaŋaŋ an ŋenmak set kileŋ kumame egaŋ nâmbempemti imbiŋaŋ belak etaŋ asekpewe beme an keyaŋ yom temaŋ penaŋ mbe. Imbi keyaŋ apmaŋ ewe tapme egaŋ meti an ŋen wabe beme imbiŋaŋaŋ set kileŋ imbi keboŋ bein. Ma an ŋenaŋ imbi apmaŋ asekpemti main ek ke wabe beme an keyaŋ set kileŋ an keboŋ bein.

Kwitnaŋ ŋengat kwitnaŋ kumti zedi ku zemkatik bewanik

33 Yeŋsokŋine zet kapigok diindondoŋaŋ ke nâip, ‘In zet zemkatikbembe Amobotnaŋ egat kwitnaŋen kuwep beme e ewe ku asekbep. Ke gawepuwep.’

Yaŋgut in kwileki ŋen zemkatik besâti msatgat palen kumti manzemkatik beip.
34 Kegogapm neŋ naman ingat pigok diindoyap, zelin zemti ku bandim mbep. Kululuŋ ek Kawawaŋgalen mundum totatat kululuŋgat kwitnanen kumti ku bandim mbep. 35 Msat e Kawawaŋgalen setnaŋgalen wetnaŋ bemti maim tazin keyepm msat kwitnaŋ kumti ku bandim mbep. Zelusalem ek Amobotnaŋ temaŋgalen mka temaŋ keyepm Zelusalem kwitnaŋ kumti ku bandim mbep. 36 Sepem kegogak windeŋin ku tazin keyepm in ŋokŋinan bem zemti zemkatik bembe e kegogak ku mbep. 37 ‘Yek’ beme nâmti, ‘Yek,’ zewanik. ‘Penaŋ’ beme nâmti ‘Penaŋ,’ zewanik. Zet nânâpiŋ kileŋ bandim mimipiŋ; zet penaŋ etaŋ manzemmambanik.

Dopdop ku mimiyelen zet

(Luk 6:29-30)

38 Zet ŋen kapigok zenzeŋaŋ ke nâit,

  • ‘Ŋen egaŋ zikadi âtâgeme geŋ dopmaŋ egalen âtâpewanik ma ŋenaŋ zedi kume etume geŋ dopmaŋ egalen kumane etuwe.’
39 Keyaŋgut neŋ naman pigok diindosowap, am ŋenaŋ in kwileki ŋen myuŋgumindawe beme in naman sepem kegogak ku msawep. Ma am ŋenaŋ neŋgumdi nembet taiwe beme naman in gilik zemti neŋgumin nembet sawep. 40 Ma am ŋenaŋ geŋmak kasa kasa mti zet nânâ mkaŋan gapmesât min beme sakwep penaŋ zelit weyaŋselup. Mti egaŋ gâgât tosa zet mgamti, ‘Kogok nasenik’ zeme geŋ mukulem mti bugan moti sawanik. 41 Ma am ŋenaŋ geŋ gati milawatnaŋ timti selen belatnik mebegat zekaŋkaŋ mgawe beme geŋ naman ekmak sasukwep mebanik. 42 Ma am ŋenaŋ kwileki ŋengat olati wekumgame geŋ ku bamkumpewanik zein keyet kataŋ nâmpewanik.

Kasandineyet gogot mimindewanik

(Luk 6:27-28, 32-36)

43 Zet ŋen kapigok zenzeŋaŋ ke nâip, ‘Geŋ nodi gogot mpewanik ma kasandi kasa mpewanik’. 44 Keyaŋgut neŋ naman ingat pigok zeyap, In am kasaŋine ekŋen gogot mimindewep ma am sisipeŋpeŋ mamimindaip ma maindoip ekŋengat nâmti Kawawaŋgat dunduwep. 45 Kegok mti kululuŋ Biwinaŋgat nemunambaŋane penaŋ bemti mambep. Egaŋ ikŋaŋ kasup bempeyeyaŋ am pembenaŋ ma bekanaŋ ilinsakwep mambusatnaŋ bemindein. Ma map kegogak am teŋ ma yominmak ekŋengat temakwep mme matozin. 46 In am notnaŋ ekŋenmak gogot palen mamaip ekŋen etaŋ taolet mimindamti mambep. Kegok mbep beme ke Kawawaŋaŋ keyet dopmaŋ ku indawe. An takis mânep titi bekanaŋ mamaip ekŋenaŋ nolineyet sepem kegogak mamip.
(5:46)Takis mânep titi an ekŋen an bekanaŋ. E yaŋaŋ kapigok, ekŋenaŋ takis mânep katnaŋ bembeŋaŋ sebempemti kambuŋaŋmak matip.
47 In am nolin ekŋenmak notn notn mti zezapat mamip beme keyaŋ sepemaŋ igak penaŋ ku bein. An Kawawaŋ ku nâmkiŋpeip ekŋenaŋ sepem kegogak mamip. 48 In Biwin kululuŋen egaŋ teŋ main kegogak teŋak mamambep.

Copyright information for `NAF