Philemon 1

Keŋ mbuteteyelen zet

O Pilimon notn penaŋ, neŋ Zisas Kilaisiyet zetnaŋ mpalakŋaŋ bema keyet pepetnaŋ mti nati tot mka katikŋan neme tapma Kilaismagen notn Timoti egaŋ kapi mamti napmukulem mamin. Yaŋ nit nsakwep kapi tati mulup an notnit penaŋ Pilimon gâgât keŋnit beme zapat meluwaŋ kapi kumti galup.
Copyright information for `NAF