Philippians 3

In Kilaismak maip keyepmti oloŋen mbep

Notnne, neŋ zet zemkwala elak kapi pema tapme naman ingat pigok zema nâit. In Amobotnaŋgalen am maŋge mamaip keyepm in ikŋaŋ main sepem kegogak oloŋen palen mambep. Neŋ zet itnaŋaŋ kumindawan keyegak zenzeyelen nâma nukŋaŋ ku bein. Neŋ zet kapi indamukulem mimiyelen zet keyepmti ewe keyegak ke sakwalamti pigok diindosowap. In am bekanaŋ tam zupmaŋ keboŋ mamti zemyuŋgu yuŋgu mti sekŋin butnaŋ etaŋ antimpemtiŋgut mama titiyet zetnaŋ manzeip ekŋen keboŋgat indiksewep. Nin sekŋ butnaŋ antiti set keeset Kawawaŋgat nemunambaŋane ku mambenup. Nin Emetak Teŋgalen windeen Kawawaŋ sesewatsamti mama ma Kilais Zisas kwizet buŋamaŋ mwatpemti mama keesetgut Kawawaŋgat nemunambaŋane mambenup. Wa mulupm ŋen dolakŋaŋ maminup keyet mti yek. Am nâmkiŋpepemak nin Zisas Kilaisiyaŋ ningat mti kwitnaŋ kwitnaŋ mge keyet nâmkiŋpemti Kawawaŋ masesewatsanup. Nin ninyegak mama aiikgalen mulupmaŋ mti ŋep ku titiyelen. Neŋ segeset kwitnaŋ kwitnaŋ notnaŋ mamip keyaŋ ŋep napmukulem mbe nâmbak ze keyet mulupmaŋ ŋep mbak. An notnaŋ ekŋenaŋ segeset keyet nâme ŋep ndamukulem mbe zemti ke mamip. Neŋ kegok msât nâmbak benagen neŋ am ekŋen ke sebemindemti omba penaŋ mbak. Neŋ sokbemti tapmepma kasup 8 kegok beme sekŋ butnaŋ antim newien. Neŋ Islael an Benzamingalen alikŋaŋ. Neŋ Ibulu am ekŋengat sip butnaŋ penaŋ. Neŋ eweŋan Palisi an zii zet timamayet ŋotekŋaŋ penaŋ mamban. Ya neŋ wa Kawawaŋgalen mulup windeŋaŋbeŋ kapi tapmiapmak zemti egalen dapmelaŋge omba penaŋ indawalekwaban. Âpme amnaŋ nikme zii zelen teŋ ma myuŋguŋgupiŋ kwetetepmaŋ mamti mkwaban. Âpme neŋ eweŋan kwitnaŋ kwitnaŋ ke mmamti keyet nâma penaŋ beye. Yaŋ bamgat Zisas Kilaisiyet nâmkiŋpemti kwitnaŋ kwitnaŋ sambe mkwaban bee ekma belakŋaŋ penaŋepiŋ etaŋ bemâge. Neŋ Amobotnaŋ Zisas Kilais egat yaŋaŋ weyaŋ eknâmâtâpma delaŋ zeme ek mkitik penaŋ pewan mti Kawawaŋaŋ nikme dolakŋaŋ kapi tabeinmak zemti kwitnaŋ kwitnaŋ eweŋan mkwaban keyet nâma penaŋaŋ ku beme ektalalap. Neŋ Kilais ekmak tususât tati kwitnaŋ kwitnaŋ mkwaban bee ekma okbi okbiŋaŋmak beme kiŋgat pema delaŋ zemâge. Neŋ Kilaismak tususu penaŋ mti ek nâmkiŋpemti mama Kawawaŋaŋ yom katipemti mme kwetetepmaŋ bewan. Wa nanaŋgat pembenaŋnnaŋgat teŋ bewap nâmban ke ma zii zet gawepumti mamban keyet mti yek. 10 Neŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe notnaŋ ekŋengat nâma tototnaŋ beme Kilaisiyet yaŋaŋ etaŋ nânâyet mulupmaŋ giŋgiŋ penaŋ mamiap. Kilais ek Kawawaŋgalen winde temaŋ keyaŋ gakikiengatnan mme wage windeŋaŋ keyet yaŋaŋ weyaŋ nânâyet mulupmaŋ mti egalen winde kemak mamti neŋ egaŋ ningat sindem nâŋge kegogak neŋ tusumti sindem nâmban. Ma egaŋ ningapmti gakiye kegogak neŋ ŋep gakiwap. 11 Neŋ kegok mbawen bam maneti egaŋ gakikiengatnan wagenogak wabap.

In daen milawat bembeŋaŋ ke met titiyet winde bewep

12 Wa neŋ nanaŋgat Kilais nemboŋak ilak bewan kegok ku zeyap. Neŋ Kilaisiyaŋ ikŋaŋgat zapat nage keyepmti neŋ kwitnaŋ kwitnaŋ egaŋ nâmtikŋaŋ mamin ke mmepma delaŋ zenzeyet ikŋaŋ winde name egalen windemak tati winde mambeyap. Neŋ mama mimi itnaŋaŋ mkwaban sambe beewan bamkumpema delaŋ zemâge. Âpme neŋ naman kwitnaŋ kwitnaŋ bam gwaen sokbemnambe keyet nâmti mulupmaŋ windeŋaŋbeŋ mamiap. Am ekŋenaŋ kwileki ŋengat nâmbempemti zeme ke titiyet winde temaŋ mambeip sepem kegogak neŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe bam kumpema delaŋ zeme neŋ kwitnaŋ kwitnaŋ nâgât zapat bembeŋaŋ ke titiyet mulupmaŋ beka kwisak mmeti timâpma delaŋ zeme Kawawaŋaŋ keyet tosaŋaŋ nambe keyet nâmti mulupmaŋ windeŋambeŋ penaŋ mamiap.

15 Am sambe nin nâmkiŋpepenn kaliŋaŋ tazinaŋ nin set zemâtâlap kwep kapigogak mti mambanup. Nin Kawawaŋgalen mama mimi dolakŋaŋ tiwenn ke nin mkatikŋaŋ bemti mambanup. Âpme naman notnaŋaŋ zetn keyet nâme pepepeŋaŋmak bewe beme Kawawaŋaŋ keŋin ŋep m eleŋ beleŋ bemindeme eknâmâtâbep, e nâmindeyap.

17 An notnne sambe, notnaŋ ekŋenaŋ neŋ mama mimi dolakŋaŋ mma ekti keyegak napmâti mamip ekŋen keboŋ keyelen eyo indikti keyegak mbep. 18 Eweŋan baen neŋ zet mandiindom kwateman keyegak ewe simak simak tati pigok diindoma nâit. Ingat tuŋguwinaŋgatnaŋ am notnaŋ ekŋenaŋ Kilaisiyaŋ tewen gakiye keyet zet zapatnaŋ diindomann nâmbienaŋgut naman zet ke bamkumpemti tapmelip. 19 Am maŋge ekŋen keyaŋ bam walelet temaŋ aikbep. Ekŋenaŋ segalen kwitnaŋ kwitnaŋ sakambukŋaŋmak ke mimiyet nâme oloŋenaŋmak mambein. Ma msatgalen kwitnaŋ kwitnaŋ sambeyet tikŋaŋaŋ keŋ otnânâŋin bee maminzilime delaŋ zemâzin. 20 Âpme nin Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyaŋ koti yomengatnan ndatimkwatndemti moge. Yanaman kot ndatimti kululuŋen gwaen mobe keyet damuŋ msalen kapi matatnup. 21 Ek am ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe weme eknup bepi kandaŋan baen tim kot yaloŋ pemti manndadamuŋ min. Windeŋaŋ keyaŋ sekŋ belakŋaŋ toweweŋaŋ kapi mgilik zeme ikŋaŋgalen sekŋaŋ keboŋak alakŋaŋ saŋga soŋgaŋaŋmak ndame ikŋaŋmak mamambanup.

Copyright information for `NAF