Revelation of John 1

Papia kapi kan belaknik kapiyet keŋanen kwitnaŋ kwitnaŋ penaŋ sokbesâpm keyet zapatnaŋ am Kawawaŋ nâmkiŋpemti msalen mamaip ekŋengat zemsokbemindandayet Kawawaŋaŋ Zisas Kilaisiyet zeme naman Zisas Kilaisiyaŋ enselnaŋ kululuŋengatnaŋ peme Zân Zisas Kilaisiyelen sisiliŋ an ekmagen toti zemzikat saye. Zikat same Zânaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ eknâm mge keyet ma Kawawaŋgalen zelen kwitnaŋ kwitnaŋ bamgat sokbesâpm ke eknâm mge ma Zisas Kilaisiyelen zet zapat penaŋ zemkawaŋ beye ekŋen ke papiaen kume towege. Mme am ekŋen zet kapi mamakuiwaŋ keŋin dolakŋaŋ bek ma am ekŋenaŋ zet kapi nâmti maŋgawepuip keŋin dolakŋaŋ talit eneyet kan bududuk beme meluwaŋ papia kapiyet keŋan kukuŋaŋ ke ilak sokbesâpm.

Zânaŋ dapmelaŋge 7 ekŋengat zapat meluwaŋ kumindaye

Neŋ dapmelaŋge 7 Esia msalen talip ingat meluwaŋ pigok kumindayap: Kawawaŋ eweŋan baen takwageyaŋ alak tapmain ya ewe tapmobe. Âpme Kawawaŋ ek ma Emetak Teŋaŋ mulupmaŋ katnaŋ 7 mamm keyaŋ Kawawaŋaŋ mundum totatatnaŋ matazinen kemagen egaŋ sokŋan matazin. Ma Zisas Kilaisiyelen zetnaŋ amnaŋ ŋep mkipmaŋ bembeyelen ma egaŋ gakikiengatnaŋ kukŋaŋgat wati mama kanzizitgalen sek ke tiye yaŋ alak pigogat msat sambeyelen amobotnaŋ sambeyet Amobotnaŋin maŋgeyaŋ main. Ya ekŋen tuk keyaŋ dapmelaŋge 7 in keŋ taolet ma keŋ sewakŋaŋ indawep keyet neŋ mandunduyap.

Zisas Kilaisiyaŋ ningat gogot mti gakimti sipmaŋ mulage keyepm ningalen yom peme mege.
Kegok mti Zisas Kilaisiyaŋ nin mme am dundundueset indamukulem mimiyelen mulup nsakwep mti Kawawaŋ Bipm sesewatpenup. Kame Zisas Kilais sesewatsane; egaŋ kwesiŋ kwesiŋ damuŋ mulupmaŋ windeŋaŋbeŋ penaŋ mamm. Ke penaŋ.

“Nâit, ek zanza paleset kopme am sambe zikalin ekmagen ekme mesâpm. Ke am tewen kuwienaŋ kegogak eksâbip. Mti am sambe msat ŋen msat ŋen mamaip ekŋenaŋ egat si kembeŋ mbep.”
(Daniel 7:13; Zekaraia 12:10)

Penaŋ sokbesâpm. Ke penaŋ.

Amobotnaŋ Kawawaŋaŋ windeŋaŋmak egaŋ zeye, “Neŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambeyet toŋaŋ ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe nen maekdamuŋ miyap ma neŋ eweŋan takwabanaŋ alak tapmayawaŋ ya ewe tapmobap.”

Zânaŋ Kilais ege

Zân neŋ Amobotnaŋmagen ingat nolingapmti sisipeŋpeŋ nsakwep mamindaip ma nsakwep Kawawaŋgalen damuŋ katnanen mama keyet keŋanen nâmisim tatnup. Naman neŋ Kawawaŋgalen zet zemkawaŋ bewan ma Zisas zet penaŋ mkoge ke zemsokbema kasa ekŋenaŋ neŋ Patmos msat nembu tuŋgupmanen mka katikŋan neme taban. 10 Ke tapmopma Sonda ŋengat Kawawaŋgalen Emetak Teŋaŋ keŋnan bemisikme zet ŋandaŋaŋ temaŋ sepemaŋ lumun nemboŋ bamnaset kume nâmban. 11 Nâma zeye, “Geŋ papiaen kwitnaŋ kwitnaŋ zikat gasowawen keyet meluwaŋ kumti dapmelaŋge 7 mka temaŋ ekŋen kapiyet bemane mebe. Epesa ma Samilina ma Pelegamam ma Taitala ma Salidisa ma Piladelpia ma Laodosia mka temaŋ ekŋen keyet.”

12 Âpme neŋ an zet zeye ke eksâgât gilik zemti ekma lam 7 goliyaŋ weyayaŋaŋ ke onzempepeŋaŋgat 13 busatnaŋin sutnateman an ŋen Angat Nemuŋaŋ nemboŋ. Egaŋ kâlâpmaŋ teepmaŋ miakti bitim nemboŋ goliyaŋ weyayaŋaŋ keyaŋ mamsosoŋanen zamti tage. 14 Ma ŋokzupmaŋ satnaŋ kwalem zupmaŋ keboŋ ma zikatnaŋ ilizuzut taŋam nemboŋ. 15 Ma setnaŋ sokŋaŋmak penaŋ galas peyak peyak mam keboŋ. Ma zet ŋandaŋaŋ temaŋ tu saŋsaŋ bimaŋ maoingalen kwisakŋaŋ keboŋ. 16 Ma betnaŋ penaset wenzim 7 atam tage ma dembusekŋanen wanam teepmaŋ kukŋaŋ nembet nembet apum tage ma ŋenzimosetnaŋgalen busatnaŋ kasup tinsutnan maekzin keboŋ.

17 Âpme neŋ ek ekti setnanen tokutumti gakikiŋanok wemban. Ya egaŋ betnaŋ penaŋaŋ neŋ natamti zeye, “Kiŋgagapiŋ! Neŋ kwitnaŋ kwitnaŋ yaŋbembeŋaŋ tapma sokbeyeyaŋ ewe delaŋ zenzeŋaŋ kogogak tapma kwitnaŋ kwitnaŋ delaŋ zemâbe. 18 Neŋ mama toŋaŋaŋ gakimti waban ya mamti mambap. Neŋ zemdelaŋ zenzeyelen winde neŋmak tazin ma teziŋ ŋandaŋ keŋan mebegalen winde neŋ nanaŋaŋ. 19 Ilakgat geŋ kwitnaŋ kwitnaŋ eksâpmnik keyet meluwaŋ kusenik. Kwitnaŋ kwitnaŋ tazin ke alak kapi eksâpmnik ma bam kwabe keyelen eksokbesâpmnik ekŋen ke kusenik. 20 Ma bet penaset wenzim 7 ma lam 7 ekdak keyet yaŋaŋ kapi zema nâmbak: wenzim 7 ke dapmelaŋge 7 ekŋengalen an damuŋ 7 ma lam 7 ke dapmelaŋge 7 ilin.”

Copyright information for `NAF