Revelation of John 11

Kawawaŋaŋ golaŋ zenze an zut ideme kobun

Âpme Kawawaŋaŋ tek bemak eek ke mtot namti zeye, “Geŋ wati met Kawawaŋgalen sesewat mka temaŋ ma sisak ke bemak ekbak. Ma sesewat mka temaŋ keyet keŋanen am kwi ekŋenaŋ sesewat tapmip ekŋen ke indamaiŋsenik. Ma sesewat mka temaŋ keyelen tambaŋgum ke bemamakpiŋ; belak pemane tasem. Ke am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋengat ketalasim indandaŋaŋ. Ekŋen keyaŋ Zelusalem mka temaŋ kambuk manzenup ke eyoŋga 42 kegok ma tambu msasaŋaŋ makuwenegen 1, 260 benak keyet kataŋ ekŋenaŋ mka temaŋ ke kumwaleti mme belakŋaŋ bewe. Kegok sokbeme neŋ kan keyet zet zapatn zenze an zut idema toti amnaŋ kembeŋ ŋen tati miak miak mamtalip keyet kataŋ miak tati zet zapatn zemkawaŋ bewalup.” Eget ke olip tep zut ma lam zut nemboŋ ke Amobotnaŋgalen mulup anenet msalen mulup mimiyet ombemideyeyaŋ zikatnan talup. An ŋenaŋ egegat kasa mimidasâgât mbe beme egegat dembusekŋidangatnan tewaŋ toti ziwe keyepmti an ŋenaŋ eget idosât mbe beme an ke tewaŋ zime gakiwe. Ma kegogak eget map ku zemalut tototgalen winde idadaŋaŋ kan egelaŋ Kawawaŋgalen zet zapat dolakŋaŋ mkawaŋ bembe kanen ke. Ma kegogak eget tu zikatnaŋ sambeyet zemalut siwaŋ pesakpepeyelen winde taidain. Ma egelaŋ kegogak nukŋaŋ penaŋ msat same sek zigok mmalu kwakwagalen winde taidain.

Âpme zet zapat dolakŋaŋ zenze kanaŋ delaŋ zeme msat aimboŋaŋ teepmaŋ penaŋ keyet keŋangatnaŋ soŋgom kukŋaŋbeŋ nemboŋaŋ kwati eget kasa mimidamti idime gakiwalup. Ma segidaŋ mka temaŋgalen selen ke wembe ke Amobotnaŋit tewen amnaŋ kumasasokpewien keyet katnaŋ. Mka temaŋ keyet bemzenze kwit kapigok kukuŋaŋ: Sodom ma Izip. Am sek sepem igak igak tabien ma am yaŋin igak igak ma zelin ŋande sepem igak igak ma am msalin igak igak mambien kataŋ am ekŋen keyaŋ meti segit ke ekti tapme kopme msasa tukmak butnaŋ ku nâmindame eget sumen indabewien. 10 Kegok mti an zut egelaŋ am alik sambe penaŋ msalen sindem temaŋ indawun keyepmti egelaŋ gakimalu msat sambe am sambe ekŋenaŋ keŋin dolakŋaŋ beme tewalaŋ dopmaŋ sam dopmaŋ sam tapm mme indikban. 11 Yaŋgut kasup tukmak butnaŋ ke delaŋ zeme Kawawaŋaŋ zeweleleŋaŋ kumbume keŋidan toweti mme wapmalu am sambeyaŋ idikti kiŋgagat temaŋ penaŋaŋ indaige. 12 Keyaŋ sokbeme kululuŋengatnaŋ kwizet kapigok egetmagen toge, “It pien kwalit!” Kegok kume am kasaŋitne ekŋenaŋ taekme zanza paleset kululuŋen mowebun. 13 Kan egelaŋ kululuŋen mowepmalu keyegak mâkinaŋ temaŋ penaŋ mme mka temaŋ keŋanen paŋan 9 tapme paŋan kwep kumsage mge. Keyet kenanen am gakime makume 7000 beye. Kegok sokbeme am notnaŋ alik tabien ekŋenaŋ kiŋgati Kawawaŋ kululuŋ toŋaŋgat sesewatsawien. 14 Âpme nukŋaŋ tugaŋ zut delaŋ zeme ekmane nukŋaŋ kwep sakwep penaŋ kosâpm.

Ensel ekŋenmagengatnaŋ 7 egaŋ lumun kume kwitnaŋ kwitnaŋ sokbeye

15 Âpme ensel 7 egaŋ lumunaŋ kume kululuŋen kwizet temaŋ sokbeye. Sokbemti kapigok zeye, “Msat ekdamuŋ mimiyelen winde ke Amobotnaŋ Kawawaŋ ma An egaŋ ombempeme am yominan mndatiye winde keyaŋ egetmagen kwawozin ma egelaŋ msat kwesiŋ kwesiŋ ekdamuŋ mbalup.” 16 Ma ŋeŋaŋ bembe an 24 ekŋenaŋ Kawawaŋgat zimosetnan mundumin elimiakŋaŋmak keyet palen totabien. Ekŋenaŋ mundumin ke pemti totpedondomti Kawawaŋgat zemsesewati pigok zewien:

17 “Amobotnaŋ Kawawaŋ geŋ windendimak mambanannaŋ mamanik. Geŋ windendi temaŋ ke mtati damuŋ mimindi yaŋbewanan keyepmti nin geŋ olim sesewat mganup. 18 Âpme am gâgât ku nâmkiŋpeip ekŋenaŋ gâgât ŋenzinziŋ temaŋ mbien. Kegok mme gâlen ŋenzinziŋ kanaŋ sokbem tazin ma am gakikiŋaŋ ekŋenmagen zet zemdelaŋ zenze mulup mimiyelen kandi sokŋanik sokbein. Mti mulup amdine ma golaŋ zenze anne ma amdine nâmkiŋpepeŋinmak ma am mobotnaŋ ma tototnaŋ ekŋenaŋ gâgât mobotnaŋ nâmti mamaip. Ekŋen tosaŋaŋ indandayelen kandi bududuk bein. Ma msat mawalelip ekŋengalen kan dopmaŋ indawaleletgalen sokŋan sokbem tazin.” 19 Kegok zemdelaŋ zeme an ŋenaŋ Kawawaŋgalen sesewat mka temaŋ kululuŋen keyet sekekekŋaŋ kwaseleme neŋ ekma boŋgis temaŋ zii zet bempeme matatan sakamaŋ Kawawaŋaŋ Mosesimak ma Islael ammak tâtâ mimiyet zii zet same bempeye ke nemboŋaŋ tage.
(11:19)Ma nanzaŋ palakŋaŋ zut zii zet dukŋan kumpepeŋaŋ keyaŋ keŋan tage. Ma boŋgis keboŋ ke Islael amnaŋ pumamti piliŋ Kawawaŋ ekŋenmak tazin manâmtemien.
Ma keyegak ambeyegaŋ peyak peyak mge ma kululuŋ kwisakŋaŋ mandamti omba kuye ma mâkinaŋ mge ma map katnaŋ temaŋaŋ toge.

Copyright information for `NAF