Revelation of John 13

meti nembu ganzenan gambibik palen met tapmaŋge.

Soŋgom kukŋaŋbeŋ zulaŋ sokbewun

Âpme neŋ taekma nembu keŋangatnan soŋgom temaŋ kukŋaŋbeŋ ŋenaŋ kwage. Ek zegalipmaŋ 10 ma ŋokasetnaŋ 7. Mme zegalipmaŋ kwep kwep keyet dukŋan amobotnaŋgalen bunduŋ elemiakŋaŋmak tabien. Âpme ŋokasetnanen kwep kwepgat Kawawaŋ mtopepeyelen kwit ŋen ekŋengat palen kumpepeŋaŋ.
Soŋgom temaŋ kukŋaŋbeŋ ekban ke sek sepemaŋ tamŋauŋ temaŋgalen keboŋ ma setnaŋ betnaŋ palakŋaŋ soŋgom temaŋ penaŋ ŋen egalen keboŋ ma zetnaŋ ke laion temaŋ kukŋaŋbeŋ egalen keboŋ. Âpme gazu gazuyaŋ windeŋaŋ ma ikŋaŋgalen amobotnaŋ mundumaŋ ke ma msalen damuŋ mimiŋaŋ soŋgom ketalasim saye. Soŋgom keyet ŋokasetnan kwep ŋengat liŋgilaŋ tapme gakiweweŋaŋ sepem ekban. Yaŋgut egat liŋgitnaŋ bekanaŋ keyaŋ ŋelume dolakŋaŋ beye. Kegok sokbeme msat sambe am ekŋenaŋ soŋgom ke ektemtem mpemti ek mâti mambien. Âpme gazu gazu ek an ŋeŋaŋ ya egaŋ soŋgom winde saye keyepmti amnaŋ gazu gazu zemsesewat msawien. Ma soŋgom ek kegogak amnaŋ zemsesewatpemti kapigok zewien, “Ninmagengatnaŋ ŋenaŋ soŋgom keboŋ kemak ŋep ku bemekmekgalen. Ma ninmagengatnaŋ ŋenaŋ ekmak ŋep ku auuk.”

Âpme Kawawaŋaŋ sek mmobot zet ma zet Kawawaŋgat kwitnaŋ mtotot mimiyelen ke ku zenzeyet zembekekpepeŋaŋ. Mti mulupmaŋ eyoŋga 42 keyet keŋan etaŋ mti mamayet zempepeŋaŋ. Kegok sokbeme keyepmti Kawawaŋ ikŋaŋ ma kwizet buŋamaŋ ma kululuŋen egalen mundum ma am kululuŋen mamaip ekŋen zemtalatindemti maŋge. Mti Kawawaŋgalen am nâmkiŋpepemak ekŋen kasa mimindamti indomwalet mimindendeyet nâmpepeŋaŋ. Mti am yaŋin igak igak ma msalin igak igak ma zelin ŋande sepem igak igak ma sek sepemin igak igak ekŋengalen ŋeŋaŋ bembe an kwage. Âpme msat kataŋ am ekŋenaŋ soŋgom zemsesewatpewep. Mme itnaŋaŋ penaŋ Kawawaŋaŋ kululuŋ ma msat weyayaŋpiŋ mti egaŋ amŋene sambe kwilin mama kanzizitgalen papia keyet keŋan kuye. Am ekŋen kwilin mama kanzizitgalen papiaen ke keŋan tazin ekŋen keyaŋ soŋgom ku sesewatsawep.

In wakŋin bemti nâlen zet ingat kapigok zema nâit: 10 Kawawaŋaŋ am nâmkiŋpepemak ŋen mka katikŋan zapat nâmpeye beme mka katikŋan mebe. Ma ŋen kasa kuku ekŋenaŋ wanamaŋ aŋme gakikiyet Kawawaŋaŋ nâmpeye egaŋ kegoset gakiwe. Kan keyet Kawawaŋgalen amnaŋ nâmkiŋpepeŋin mkatikŋaŋ bemtati kupeme towembe.

11 Âpme msat keŋangatnan soŋgom kukŋaŋbeŋ ŋen kwapme ekban. Ma ek zegalipmaŋ zut sipsipgalen nemboŋ; zetnaŋ ŋandaŋaŋ gazu gazuyelen zetnok zeye. 12 Âpme soŋgom keyaŋ soŋgom ŋeŋaŋ kwage egat zimosetnan tati egalen windeen mulup mgeyaŋ ewe mamin. Mti msalen am mimindeme eweŋan soŋgom gakikiŋaŋnok mti wage ek ke pedondom samti sesewatsawien. 13 Mti soŋgom msat keŋangatnaŋ kwage egaŋ menok temaŋ mme am msalengatnaŋ taekme egaŋ zeme kululuŋengatnaŋ tewaŋ zipeŋ toge. 14 Menok kwitnaŋ kwitnaŋ kegok mimiyet Kawawaŋaŋ nâmpepeŋaŋ keyepmti egaŋ soŋgom ŋeŋaŋ keyet zikatnan kegok mti msalen am keŋin mme yuŋguye. Mti zeme soŋgom maiwaŋ ome gakikiŋaŋnok mwati mamayelen tage keyet sepem weŋaŋ weyaŋbien. 15 Soŋgom keyet weŋaŋ ke mti onzempeme tapme soŋgom bamgatnaŋ ekŋen miap maip mamin ek ke menok mimiyet nâmpepeŋaŋ. Âpme egalen zeweleleŋaŋ kumbume soŋgom kukŋaŋgalen weŋaŋ keŋan megeyepm wati zetnaŋ zeye. Zemti amnaŋ soŋgom weŋaŋ ke ku sesewatsaip ekŋen ke egaŋ zeme indome gakiwien. 16 Kegok sokbeme egaŋ am mobotnaŋ ma tototnaŋ am milawatmak ma am bekopsat am lala talip ma am lala ku matalip ekŋen nemboŋ am keyet ekŋengat mepmit zeme ilindiŋ penaŋ belin penaŋset ma monzalamnan meluwaŋ kuindeye. 17 Âpme am soŋgomgalen kwitmak mamaip ekŋenaŋ etaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ kwititiyet ma meaem kwaem ŋep mbien. Am ekŋen ke soŋgomgalen kwitnaŋ ma kwit yaŋaŋ mâsâgât makuku mulup mme sokbenak keyet kataŋ tage.

18 Nin kapiyet weyaŋ nâsenup. An ŋen nânâŋaŋmagaŋ keyaŋ soŋgom keyet kwitnaŋ makuku mulup mti nâmbe. 666 ke makuku mulup mme kwit keyet yaŋaŋ kegok sokbeye.

Copyright information for `NAF