Revelation of John 18

Kawawaŋaŋ Babilon mka temaŋ kumasekbe keyelen zet

Naman neŋ ekma ensel ŋen kululuŋengatnan kwatopme ekban. Ek windeŋaŋ temaŋ penaŋ ma saŋga soŋgaŋaŋaŋ msat sambe mbusatnaŋ bemâge. Egaŋ kwizet temaŋ ŋakŋak palen kapigok kuye, “Wakae! Babilon mka temaŋ kumasekme delaŋ penaŋ pein. Mka temaŋ ke we bekanaŋ ekŋengalen mka. Age mgasik sepem igak igak bekanaŋ mimiyelen mka temaŋ keyegak talip. Kan Babilon mka temaŋ ke kumasesekpiŋ tapme msat kataŋ am sambeyaŋ imbi keyelen mama mimi bekanaŋ ke mâbien. Msat kataŋ amobotnaŋ ekŋenaŋ koti ekmak set kileŋ mama mulup mbien. Âpme imbi keyaŋ aem kwaem mulup an ekŋengalen milawalin sambe egomti kwitime keyepmti ekŋenaŋ mânepmak omba bewien.”

Âpme kwitnaŋ kwitnaŋ ke ewe sokbembepiŋ tapme ŋeŋaŋ kululuŋen zet ŋen ewe kapigok neŋmagen toge, “Aminne, in mka temaŋ ke pemti melit! Mneti in ke tatneti set kileŋ mamayelen tusuwepmagengapmti in ekŋenmak walebepmagengat mka temaŋ ke peit!

Am mka temaŋ keyet keŋan keyaŋ yom mti mimiek mme sambe sopmaŋ penaŋ bein. Kegok mme Kawawaŋaŋ ekŋengalen yom keyet otnâmti enseliyet pigok zeye.

Imbi egaŋ mulup kwitnaŋ kwitnaŋ mgasik mge keyet dopmaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ mgasik msawanik. Ma egaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ bekanaŋ mge ke geŋ sebempemti bugan temaŋ mosawanik. Ma egaŋ okop keŋanen kwitnaŋ kwitnaŋ okbi okbiŋaŋmak lumaŋti indayeyepmti in kogogak sebempemoti sawep.

Egaŋ ikŋaŋgat sekŋaŋ mmoti ma set kileŋ mama mimiŋaŋ gogot mti keyet oloŋenmak tage. Keyet kataŋ in egat sek sindem ma si kembeŋ temaŋ aik sawep. Egaŋ keŋaŋaŋ pigok manâin, ‘Neŋ imbi mobotnaŋ penaŋ. Neŋ imbi kwambet yek ma neŋ si kembeŋ ku mbap ma keŋ oloŋen palen mameti mambap.’ Kegok manzein keyepmti kasup kwep ŋengat ekmagen kwitnaŋ kwitnaŋ nukŋaŋ ke kapigok sokbewe: zawat sek sindem ma si kembeŋ ma meuyet kambeŋ egalen kanaŋ bewe. Ma imbi ke tewen ziwe enenogat Amobotnaŋ Kawawaŋaŋ ek winde toŋaŋ egaŋ yomaŋgat dopmaŋ mutumsame delaŋ zewe.

Âpme msat kataŋ amobotnaŋ ekmak set kileŋ mamti egat gogot temaŋ mampeip. Kogogapm ek tewaŋ bume zimti tep kasakŋaŋ mopme ekti si kembeŋ temaŋ mbep. 10 Ekŋenaŋ sindem tisenup zemkiŋgagalaŋ indaikme beŋan tati kapigok zewep, ‘Wakae! Babilon mka temaŋ, Babilon mka katikŋaŋ, geŋ mama mimi bekanaŋdaŋgat dopmaŋ pempetuk sokbemgain.’

11 Kegok mme msat kataŋ am ekmak milawalin egaŋ makwitimtan. An ekŋen keyaŋ an ŋenaŋ milawalin ku kwitiwepgapm si kembeŋ temaŋ mbep. 12 Milawat kapigok dopmaŋ sam dopmaŋ sam mbien: gol ma silwa ma kekek tosaŋaŋ temaŋ ma saŋgum kake katikŋaŋ ke kwetetepmaŋ mânepmaŋ temaŋ ma saŋgum ŋamaŋ ma aiaikŋaŋ ma saŋgum ŋamaŋ palen kâŋkâŋaŋmak tatatnaŋ ke ma tep sesikŋaŋ dolakŋaŋmak ma elepan ke bo temaŋ penaŋgat zegalipmaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ notnaŋ mimiŋaŋ ma tep notnaŋ mânewin temaŋ ma kapayaŋ ma aenaŋ ma nanzaŋ saŋga soŋgaŋaŋmak nukŋaŋbeŋaŋ mimiŋaŋ 13 ma mâmbuzuzup sekŋaŋ ma dip ma kabilam ma tep tuŋaŋ sesikŋaŋ dolakŋaŋmak notnaŋ ma wet sesikŋaŋ dolakŋaŋ ma wain ma wet tuŋaŋ dolakŋaŋ ma meu kânzunzuŋaŋ ma wit katnaŋ sepemaŋ saŋgom nemboŋ ma makau ma sipsip ma âsimak ma mulup an tosaŋinpiŋ amnaŋ ekŋen indakwitime ekŋengalen bewien. 14 Ma an ekŋen ekmak omkwiti kwiti mamtemien egat zewien, ‘Geŋ kwitnaŋ kwitnaŋ dolakŋaŋ ego egomak makwitimtemanan wan alak delaŋ zein. Ma milawadi sambe ma kwitnaŋ kwitnaŋ dolakŋaŋ tosaŋaŋ temaŋ delaŋ zein. Geŋ ewe ŋen ku aikbanik penaŋ!’ 15 Âpme ekŋen ke omkwiti kwiti mka temaŋmak mbiengapm ekŋenaŋ mânepmak kwabien. Ma ekŋen sindem tisenup ze kiŋgagalaŋ indaikme beŋan tati si kembeŋ mti 16 kapigok zewep, ‘Wakae! Babilon mka temaŋ! Egaŋ saŋgum kwetetepmaŋ ma mânepmaŋ temaŋ ma ŋamaŋ ma ŋamaŋmak kâŋkâŋaŋmak manzamtatan. Ma egaŋ sekŋaŋ gol ma nanzaŋ dolakŋaŋ penaŋ ma kekek mânepmaŋ mobotnaŋ penaŋ keyaŋ sekŋin miak pemti mamaip. 17 Ma kan isikŋaŋ bugan kapiyet mânep milawatnaŋ ma elimiak ke yek beme delaŋ zep!’

Âpme waŋga sambe mamaiwen ma am waŋgaen mulup mamip ekŋen ma an waŋga mti maindap mainen ma an ekŋen nembu palen mulup kwitnaŋ kwitnaŋ mânep titiyelen mamiwen ekŋenaŋ kegogak beŋan tati
18 ekme Babilon kasakŋaŋaŋ kwaikme tep temaŋaŋ zime si kembeŋ temaŋ mti zewien, ‘Mka temaŋ keboŋ ke ŋen ewe ku tazin.’ 19 Kegok zemti kânzunzu time ŋokŋinan mopme si kembeŋ temaŋ mti zewien, ‘Wakae! mka temaŋ ke waŋga toŋane nembuyen mamaip ekŋenaŋ mânep temaŋ milawalinaŋgat tiwien. Âpme pi memendepmak mka temaŋ lambaŋaŋ etaŋ tage.’

20 Am kululuŋen talip in ma Kawawaŋgalen am ma ombemindendeŋaŋ ma golaŋ zenze an in keŋ oloŋen nâmti segeyak mbep. Mka temaŋ kumasekbiengapmti aminne, in kululuŋen tati oloŋen mbep! Ma Kawawaŋaŋ zemdelaŋ zenzeyelen mama mimi bekanaŋ egaŋ ingat mgeyepmti in Kawawaŋgalen am nâmkiŋpepeŋinmak ma Kawawaŋgalen nembaŋane ma golaŋ zenze an in oloŋen mbep!”

21 Zet kegok sokbeme ensel ŋen windeŋaŋ temaŋ egaŋ nanzaŋ siput temaŋ ke mwati witikpeme nembu keŋan met towepme kapigok zeye, “Babilon mka temaŋ ke kegogak witikpeme nembu keŋan metopme bam ku ekbep. 22 Âpme gita kulele ma silik eŋsasat ma lumun kwisak ke geŋmagen ŋen ewe ku sokbewe. Ma am notnaŋ mulup kwitnaŋ kwitnaŋ mamip ke ewe geŋmagen ku aikbep. Ma mulup mme kwisak kwisak makun kegokpiŋ tuŋtaŋ pemti tabe. 23 Taŋam busatnaŋaŋ geŋmagen ŋen ewe ku sokbewe ma an imbi ekŋengalen ma kan an imbiŋ bembeyelen kan kwisakŋaŋ ma oloŋen ŋen ku sokbewe. Gâlen an milawat dopmaŋ sam dopmaŋ sam mamtemien ekŋenaŋ msat kataŋ milawat omkwiti kwitiyelen nânâŋin temaŋmak kwati mambien. Ma gâlen aŋkambuk mulup msat kataŋ am keŋin mme yuŋguye.

24 Âpme golaŋ zenze an ma Kawawaŋgalen am nâmkiŋpepeŋinmak ma msat kataŋ am indomwalet mbanan ekŋengalen siwin Kawawaŋaŋ Babilon mka temaŋ keyet keŋan aikge. Ya keyelen yom ke Babilonmagen tazin keyepmti set ke ekmagen sokbeye.”

Copyright information for `NAF