Romans 1

Neŋ Pâl Zisas Kilaisiyelen mulup anaŋ mamti Kawawaŋgat Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zempalakŋaŋ bembeyelen nâmti ombemneŋge

Kawawaŋgalen Zet Itnaŋaŋ teŋ keyaŋ Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ keyet eweŋan Kawawaŋaŋ zetik mti golaŋ zenze anene zeme kumâbien. Ke ikŋaŋgat Nemuŋaŋ ningat Amobotnaŋŋ Zisas Kilais. Ek an ningalen sek penaŋ timti amnaŋ masokbenup keyet kataŋ Dewit egalen maŋgeen sokbeye. Naman Kawawaŋaŋ gakikiengatnan mme wage keyaŋ msokbeinen ek ilak Kawawaŋgat Nemuŋaŋ. Ek An Teŋ Kawawaŋmak windeen tati zemâtâtât mulup msâpm ke sosok sokbemkawaŋ beye. Zisas Kilais Amobotnaŋŋnaŋgat pembenaŋgat Kawawaŋaŋ keŋ taolet mnamti ombemneme Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ mmebegalen mulup ke naŋge. Kegok mti Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ kapi msat kataŋ zemepma ikŋaŋgat kwizet buŋamaŋ palakŋaŋ bemepme amnaŋ nâmkiŋpemti gawepupuyelen nâmti zemneŋge. Mti in Loma mkaen talip kegogak Zisas Kilaisiyelen am bembeyelen Kawawaŋaŋ indazemtetitiŋaŋ keyepmti Kawawaŋgalen mulup kapi inmagen kegogak mimiyet zemneŋge.

Keyepmti neŋ in sambe Kawawaŋ gogot mimindamti indakumtetime ikŋaŋgat zapat bewien Loma mkaen maip ingat zapat meluwaŋ kapi kumindayap. Neŋ ingat keŋŋ nembeinen Bipm Kawawaŋ ma Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyaŋ keŋ taolet ma keŋ sewak mimindawe.

Pâlaŋ Loma am ekŋen met indidikgat nâŋge

In Zisas Kilais nâmkiŋpewien keyet zapatnaŋ msat kataŋ am sambe ekŋenmagen mekopme ingat nâmindeme dolakŋaŋ bein keyepmti neŋ in sambeyet nâmti Zisas Kilaisiyet kwitnanen Kawawaŋnnaŋgat wisikŋ zeyap. Neŋ Nemuŋaŋgat Zet Zapatnaŋ Dolakŋaŋ Penaŋ zemti keŋnaŋ Kawawaŋ sisiliŋ mulup msama egaŋ eknâm mme neŋ penaŋ zeyap neŋ kan kataŋ mandunduyapnok ingat maotnâyap. Ke Kawawaŋaŋ ŋep nâin. 10 Maneti Kawawaŋaŋ nâme ŋep beme sakwep set aikme inmagen kokogat nâmti mandundum sayap. 11 Neŋ in koindidigalen penaŋ nâyap. Neŋ kolawen ingat nâmkiŋpepeŋin mkatikŋaŋ bema Emetak Teŋmagengatnan mama mimi makozin keyaŋ kot mukulem mimindeme katikŋaŋ bemti tatagat nâyap. 12 Yaŋ inmagen kolawen nâlen nâmkiŋpepen Kawawaŋmagen tazin keyaŋ in indamukulem mimindawe ma ingalen nâmkiŋpepeŋin Kawawaŋmagen tazin keyaŋ neŋ kogogak mukulem mnewe. Kogok mbanup keyaŋ ningalen tususu kwep e wemdain kegok nâmbanup.

13 Kilaismagen notnne, in nâgât yaŋŋ kandabepmagengapmti pigok zema nâit. Neŋ am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ notnaŋ ekŋen Kilaismagen timkwat indendeyet mammelap kegogak inmagen mulupmnaŋgat penaŋaŋ sokbembeyet manâyap. Yaŋgut kan sambe kosât penaŋ mma mulup sambeyaŋ nayupme tentewati matalap. 14 Neŋ am sambe Glik zet nâip ekŋenaŋ ilinaŋgat nânâŋinmak manâip ma am zet notnaŋ nâiwengat nâmindeme an tototnaŋ mambeip ekŋen kemagen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ timmet diindondoyet mulup zet ke nanaŋaŋ ke ilak ekŋengalen tosa butnaŋ neŋmagen tazin keboŋnok. 15 Kegok keyepmti neŋ Loma mka teman am inmagen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zenzeyet keŋnaŋ puŋpuŋ kogogak mamin.

Nâmkiŋpepe etaŋaŋ mme mama kanzizit tiwanup

16 Neŋ Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ kapiyet nâma sakambukŋaŋmak ku mambein. Ke Kawawaŋgalen winde keyepmti am kwiyaŋ nâmkiŋpewe beme egaŋ kululuŋgat zapat mambe. Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ ke Zuda am ekŋenaŋ ŋeŋaŋ nâmbien. Âpme alakŋati am notnaŋ Zuda am maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenmagen mesokbein. 17 Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋaŋ manzemâtâtndainen Kawawaŋaŋ am mme ikŋaŋmak teŋ mamayelen manzemkawaŋ beinen am ek nâmkiŋpeip. Kegok ke eweŋan baenen mkwageaŋ ewe tusumti mmobe ke nâmkiŋpepeŋin Kawawaŋmagen tazin keyepm ekŋengat kogok manâin. Kawawaŋgalen Zet Itnaŋaŋ pigok zenzeŋaŋ,

“Am Kawawaŋ manâmkiŋpep ekŋen Kawawaŋaŋ nâmkiŋpepeŋinaŋ ekmagen tazin ke ekti kwilin, ‘An teŋ,’ makuin.”
(Habakuk 2:4)

Am sambeyaŋ Kawawaŋ bamkumpemâbien

18 An ekŋenaŋ Kawawaŋ bamkumpemti ekŋenaŋ mama mimi bekanaŋ mti Kawawaŋgalen zet penaŋ ke mtopeipgapmti Kawawaŋgalen ŋenzinziŋ kululuŋengatnaŋ sosok masokbemkawaŋ bein. 19 Kawawaŋgalen yaŋaŋ am ekŋenaŋ nânâyelen ke sosok penaŋ. Kawawaŋaŋ ikŋaŋegak zemsokbemindaye. 20 Kawawaŋaŋ kululuŋ ma msat yaŋbemti mge kaimgatnan alak kapi amnaŋ ek ku eekgalen yaŋgut windeŋaŋ delaŋ zenzepiŋ ke sosok nâip. Ke egaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ mge keeset eknâm mamip. Keyepmti ekŋenaŋ sapepe zet ŋen ku zenzeyelen. 21 Ekŋenaŋ Kawawaŋ mamain ke nâmtiŋgut ku mamainok egat nâme belakŋaŋ penaŋ beme egat kwizet buŋamaŋ ku mwabien ma egat wisikŋ zet ŋen ku zewien yek. Ekŋenaŋ zem yuŋguŋgu omba penaŋ mti keŋin kilom beme tambusosogaŋ indasumuŋge. 22 Mti, “Nin nânânmak mamanup,” zemti mbienaŋgut ekŋen nânâŋinpiŋ penaŋ bewien. 23 Kegok mti ekŋenaŋ Kawawaŋ mama kanzizit mamain ke sesewatsasapiŋ ekŋenaŋ nopiom ma age weŋaŋ nemboŋ ma soŋgom weŋaŋ nemboŋ ma sayomgamak nombe weŋaŋ nemboŋ bam yek bemâbe ekŋengat weŋin sâme temepme ke sesewatsawien.

24 Kegok mme keyepmti Kawawaŋaŋ indik talat indeme mama mimiŋin bekanaŋgat tikŋaŋaŋ indamandame meti bekanaŋ omba sakambukŋaŋmak penaŋ ilinaŋgat nâmtikŋaŋinaŋgat mamip. Keyaŋ indamandame nolin ilin nemboŋ kemak set kileŋ mama omba mbien. 25 Ekŋenaŋ Kawawaŋgalen zet penaŋ peme tapme zet notnaŋ dâsuki tusumti nâmebien. Âpme ekŋenaŋ Kawawaŋgat mundumanen kwitnaŋ kwitnaŋ egaŋ mme sokbeye ke sesewatindawien. Kawawaŋ An kwitnaŋ kwitnaŋ mme sokbembeyelen An ikŋaŋ ke amnaŋ kan kataŋ sesewatgatnan sesewatsasayelen. Ke penaŋ.

26 Am ekŋenaŋ ek bamkumpewien keyepmti Kawawaŋaŋ katik indeme ekŋenaŋ sekŋinaŋgalen tikŋaŋ ombaŋaŋ indamandame yom sakambukŋaŋmak mbien. Ma imbi mee ekŋenaŋ kogak Kawawaŋgalen zemâtâtât katipemti mama mimi bekanaŋ imbiyaŋ imbi nolinmak set kileŋ mambien. 27 Ma an ekŋenaŋ kegogak awembiŋ mama ke katikpemti keŋinan set kileŋ mamayelen tikŋaŋ ombaŋaŋ indamandame anaŋ nolinemak tamaŋ mama kataŋ mambien. Ili ilinagak kegok mti sakambuk temaŋ aikbien ma keyet penaŋaŋ sekŋinan walelet aikme delaŋ zeye.

28 Naman ekŋenaŋ Kawawaŋgat yaŋaŋ ke nâmtiŋgut nânâŋinaŋ ek mkatik bembeyet ku nâmbien keyepmti Kawawaŋaŋ katimindemti nâmindame ekŋenaŋ mama mimi mgasik penaŋ amnaŋ ku mimiyelen ke ekŋenaŋ mkwabien. 29 Mti ekŋenaŋ mama mimi bekanaŋ yaŋaŋ yaŋaŋ sambe ma nolineyelen kwitnaŋ kwitnaŋgat kakiki ma kasa kasa ma pepet ma dâsuki tetimae ma zekuku mamip. 30 Ma zeok zet ma Kawawaŋgat ŋenzinziŋ mimi ma noline mtoindende zet ma segeyak notnaŋ ma sek mmobot mti mapoŋgeŋin makup ma ekŋenaŋ bekanaŋ sambeyet ŋoktik bembe ma mambiwineyet zet kululu 31 ma keŋ weyaŋ otnânâpiŋ mama ma zemkatik bembeŋin ku mamtalip ma am kembeŋinpiŋ. Mti ilinaŋgat siwin butnaŋ ku maotnâindaip. 32 Kwitnaŋ kwitnaŋ ke mbep beme gakiwep Kawawaŋgalen zii zet teŋen kegok tazin ke nâmtiŋgut mamaip. Yaŋgut ke etaŋ yek. Notnaŋ ekŋenaŋ mama mimi keyegak mme ekŋenaŋ kwizet buŋamin mamwatindeip.

Copyright information for `NAF