Romans 15

Nin Kilaisiyaŋ maŋge sepem keyet kataŋ mambanup

Nin nâmkiŋpepeen katikŋaŋ bemti kwitnaŋ kwitnaŋ ŋen ku eksemti kambuk ku manzenup nin am nâmkiŋpepeŋin tuwat tuwat kwitnaŋ kwitnaŋ eksemti kambuk manzeip ekŋenmak atindândâpiŋ sewakŋaŋ palen mambanup. Kogok mamti nin nânuwen kapiyaŋ pembenaŋ etaŋ kogok nâmti sek mmopmot ku mbanup. Nin notnne indamukulem mmann nin mama mimi dolakŋaŋ minuwen keyaŋ ekŋen indamukulem mimindeme Kawawaŋmak tusu mamaŋin mkatikŋaŋ bewe. Kilais egaŋ kegogak ikŋaŋgat nâme mopme ku maŋge. Kegogapmti Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen Dewilaŋ Zisasiyet zet ŋen kapigok kuyeyaŋ tazin ke penaŋaŋmak beye,

“Kawawaŋ zemtalat pewien keyaŋ neŋ zemtalat newien kegok bein.”
(Sam 69:9)

Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen zet ke belak ku kukuŋaŋ. Zet keyaŋ mama mimi dolakŋaŋ zikat ndandayelen nâmti meluwaŋ mimiŋaŋ. Zet keyet keŋan tazin keyaŋ nin ŋep ndamukulem mme nâmkiŋpepeen kaliŋaŋ bem tati Kawawaŋaŋ koti yommak gakiki mtot idesâpm keyet damuŋ mti webepeŋ tabanup. Kawawaŋ ek am keŋin mkatik beme kaliŋaŋ bemti tatat toŋaŋaŋ ŋep indamukulem mimindeme Kilaisiyelen mama mimi ke timti keŋ kwep bemti mambep. Kogok mti nin sambe keŋ kwep bemti Amobotnaŋ zemsesewatpewanup. Kegok minuwen Zisas Kilaisiyet bipmaŋ Kawawaŋ nin zemsesewat mnup keyaŋ kwizet buŋamaŋ mme palakŋaŋ bein.

Notn notn mti keŋ kwep bem mama keyaŋ ingalen mamayet popeŋaŋ beme noline keŋ oloŋen palen indazemtetime kopme mait. Kilaisiyaŋ in indazemtetiye keyet penaŋaŋ notn notn mmame mti Kawawaŋgat kwitnaŋ mme palakŋaŋ bewe. Kawawaŋaŋ notnne Zuda indamukulem mme kapigok nânâyelen nâmti Kilais peme koge. Egaŋ ekŋengat mukulem mimi an yeŋsokŋineyet zetik mge ilak Kilais zempeme kogeyaŋ egalen zetik ke mme penaŋaŋmak sokbeye. Kegok mgeyepm am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenaŋ Kawawaŋgalen aŋgalaŋ gogotgat zemsesewatpepeyet nâmti kegok mme Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen tazin keyet katnaŋ sokbeye,

“Neŋ Zuda am maŋgeen ku sokbembeŋaŋ am ekŋengat zikalinan zemsesewatgemti silik kwizet buŋamdi mwawatgat mililim kuwap.”
(2 Samuel 22:50; Sam 18:49)

10 Naman zet ŋen ewe Kawawaŋgalen Zet Itnaŋaŋ zenzeŋaŋ kapigok tazin,

“Am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenaŋ koti ikŋaŋgalen maŋgeen ekŋenmak tusumti zemsesewatnewep.”
(Zii Zet 32:43)

11 Naman zet ŋen ewe kapi zenzeŋaŋ tazin,

“Am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ, in ilinsakwep Amobotnaŋ oloŋen mpemti sesewatpewep ma am sambe ekŋenaŋ kegogak egat nâme mopme zemsesewatpewep.”
(Sam 117:1)

12 Ma Aizayayaŋ zet ŋen kapigok kuye,

“Zesimagengatnaŋ an ŋen sokbewe egaŋ Zuda am maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋen ma am sambe ekŋengalen Amobotnaŋ bewe. Mme am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenaŋ egaŋ indamukulem mbeyet webemti mambep.”
(Aizaya 11:10)

13 Keyepmti neŋ in Zuda am maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ingat nâmkiŋpepeŋin ma webembeŋin Kilaismagen tazin keyaŋ keŋin msewak beme mamayet mandunduyap. Kawawaŋ ek webembe toŋaŋ keyepm Emetak Teŋ indaye keŋinan tazin keyaŋ webembeŋin mkatikŋaŋ beme mamayet mandunduyap.

Pâl Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ timti am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenmagen zenze an

14 Kilaismagen notnne, inmagen keŋ taolet mimi ma mama mimi teŋ keyelen set ke ilak ke Kawawaŋaŋ keŋinan bemisik peme mamaip keyepmti ilinagak mukulem mukulem mti ŋoktik dolakŋaŋ dopmaŋ sam dopmaŋ sam mimiyet ŋep mmambep. Neŋ ingat yaŋaŋin kegok ke ilak manâmkatik beyap. 15 Âpme neŋ Kawawaŋaŋ keŋ taoletnaŋgat Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zenze mulup ke tewalaŋ mneŋge keyepmti neŋ zet notnaŋ ingat zesâgâti kwalaŋ kwalaŋ ku mamiyap. 16 Kilais egaŋ am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenmagen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zempalakŋaŋ bembeyet naombemneŋge keyepmti neŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋgapmti sâpe sâpe bumbu anok beyap. In Kawawaŋgat wisikŋ tewalaŋ Emetak Teŋaŋ keŋinan mme kwetetepmaŋ beme Amobotnaŋgalen wisikŋ tewalaŋ dolakŋaŋ Kawawaŋmagen neŋ mmet Kawawaŋgat tewalaŋ ke sâpe sâpe bumbuyet mulup zet ke naŋge. 17 Neŋ keŋŋ bugan oloŋen bein enenogat neŋ Kawawaŋgalen mulup ke mma keyet keŋanen Kilais Zisasiyet kwizet buŋamaŋ mwaban keyet nâyap. 18 Neŋ sekŋ mobot zet zeya gwa yaŋaŋ kapigogak, neŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ timti mulup dolakŋaŋ am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenmagen timet zema Kilaisiyaŋ indamukulem mme nâmkiŋpepeen kwabien keyepmti zeya. 19 Neŋ menok ma winde mamanamaŋ notnaŋ tatname zet zewan ke Emetak Teŋaŋ winde name mti Zelusalem mkaengatnaŋ yaŋbemti Kilaisiyelen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ katnaŋ ke ilak msat kataŋ zempalakŋaŋ bemmeti met Ililikam msalen met pataŋ zewan. 20 Neŋ am ŋenaŋ mka taŋkawat tendempeye keyet palen mka walalatgat nâma ŋep ku bein. Kegogapm nanaŋgat mawalalap. Kegok mamiawen neŋ Kilaisiyelen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ kapi am notnaŋ ku nâip ekŋenmagen met zempalakŋaŋ bembeyet tikŋaŋŋ omba penaŋ matazin. 21 Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen golaŋ zenze an Aizayayaŋ zet zeye ke penaŋaŋmak bembeyelen manâyawen ke kapigok zeye,

“Am zet zapatnaŋ ku nânâŋaŋ ekŋenaŋ ke eknâmâtâbep.”
(Aizaya 52:15)

22 Zet keboŋ keyaŋ naopem manamandame mulup mamiyap ke ekma ektemtemŋaŋmak beme inmagen sakwep kokogalen kwindendeŋaŋmak beye.

Pâlaŋ Loma am met indikti omteŋ Sipaen msalen mesâgât nâŋge

23 Neŋ am ekŋen kapimagen mulup mimiyet nâmbanen ilak mma delaŋ zeme inmagen kosâgât webe webe teepmaŋ mban ke elak daŋgome inmagen kosowap. 24 Neŋ in kot indikti inmak belaknik taindema mukulem notnaŋ mnameŋgut indemti Sipaen msalen indem mebap ke nâma kopme oloŋen miap. Sipaen msat ke mebegalen manâyap kegogapm mebap. 25 Yaŋgut alak pi Kawawaŋgalen an imbi indamukulem msâgât Zelusalem mkaen mesâgât weyaŋbe weyaŋbe notnaŋ tapmiap. 26 Ke notnne Kawawaŋgalen am bembeŋaŋ Masedoniamak Akaia Plowins ekŋenaŋ Zelusalem mkaen Kawawaŋgalen am olat olat palen mamaip ekŋen indamukulem mimindemti zemtâmti milawat akumbemti beme Zelusalem mesâgât oloŋen palen tapmip. 27 Ekŋenaŋ keŋ taolelin tazin keyet kataŋ mme dolakŋaŋ penaŋ bein. Yaŋgut ekŋen Zelusalem am ekŋenmagen dopmaŋin butnaŋ tazin. Ekŋenaŋ am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋengat Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ timamti zenze an bemti ekŋenmagen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ timkokotnaŋ keyaŋ ekŋengalen dopmaŋin mututuyelenok keyepmti ekŋenaŋ sekgalen bandim ke akumbemti indame ŋep penaŋ bembeyelen. 28 Âpme zemkatik bewien keyet penaŋaŋ sekgalen bandim akum bewien ke neŋ timti met indama delaŋ zeme gilik zem inmagen koti keyetnan Sipaen msalen mebap. 29 Neŋ inmagen kobawen belak penaŋ yek. Neŋ Kilaisiyelen windeŋaŋmak koti ingalen nâmkiŋpepeŋin Zisasmagen bemtalip ke kegogak mgwatnaŋ mimindewap.

30 Kilaismagen notnne, neŋ Amobotnaŋ Zisas Kilais egapmti Kawawaŋaŋ nin egalen mulup an ombemndeyeyepmti Emetak Teŋaŋ keŋnan bempeye keyaŋ indamukulem mme notnneyet gogot mimiyet ndaye. Keyet Kawawaŋaŋ nâlen nukŋaŋ ke mukulem mimiyet dundum sait. 31 In kegok namukulem mme Kawawaŋaŋ Zudia msalengatnaŋ am nâmkiŋpepeŋinpiŋ ekŋengalen belengatnan gilik zemti napbe. Ma Kawawaŋgalen am Zelusalem mamaip ekŋengat am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenaŋ milawat ondek beme tim mebap keyet oloŋen mbep. 32 Kegok mme neŋ inmagen kosâgât oloŋen palen koti inmak bugan tat indema kegoset ke Kawawaŋaŋ in ma nâgât keŋŋ mme oloŋen bewe. 33 Kawawaŋ ek keŋ sewak mama keyet ŋotekŋaŋ egaŋ inmak kwesiŋ mamayet nâmti dunduyap.

Copyright information for `NAF