Romans 16

Pâlaŋ Loma mka temaŋgatnan an imbi ekŋengat nâpeŋ mamamtan

In nâgât Kilaismagen ipm Pebe egaŋ inmagen kot pataŋ zeme in ek weyaŋ ekdamuŋ mbep. Ek Senkli mkaen imbi damuŋ matazin. Âpme neŋ in Amobotnaŋgat nâmti Pebe mkitik peme ingat tuŋguwinan mamayet nâmti diindoyap. Kawawaŋgalen an imbi nin mama mimi dolakŋaŋ kegok ŋep penaŋ mimiyelen. Egaŋ kegogak neŋ ma am notnaŋ mandamukulem mamimindain keyepm ek nukŋaŋ ŋen sokbemsame in mukulem mpewep. Mti Plisilamak Akwila eget nenmak nsakwep Kilais Zisasiyelen mulup animbiŋaŋet nâgât egaŋ indamukuin zewep. Egelaŋ nâgât mti sekŋit walesât mbungapmti Kawawaŋgalen am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ma neŋ egetgat keyet nâmamozin. Ma egalen mkaen an imbi ondekti Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zenâ zenâ mamip ingat kegogak indamukumindein. Ma in Epinetas notn penaŋ Esia an Kilais kukŋaŋgat nâmkiŋpeyeen ek kegogak mukumpeyap. Malia egat kegogak zeme nâk egaŋ inmagen mulup omba penaŋ mge keyepm neŋ egat nâma dolakŋaŋ beme ek kegogak mukumpeyap. Adonikus an ma Zunias ek imbi eget am maŋge msat kwepgatnaŋ neŋ keyetnaŋgapmti neŋmak nsakwep mka katiŋan kek ndeme taben. Egetgat zeme nâselup neŋ eget kogogak mukumideyap. Eget an imbi kwizet buŋamit temaŋaŋ ma eget kogogak an imbi Kawawaŋgalen zet timamti zenze an ekŋengat tuŋguwinan mamti Kilaisiyelen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ ŋeŋaŋ bemti nâmbun. Neŋ ewe belak mama egelaŋ kegok mbun. Ampliatus ek Amobotnaŋgalen mama mimien notn penaŋgapm mukumpeyap. Ulbanus ek Kilaisiyelen mulupgat mandamukulem mindein ekmak Stakis egat notnet penaŋgat idamukum ideyap. 10 Apelis ek Kilaisiyelen mulupgapm sindem omba same ke epumti maŋge keyaŋ mme ek Kilaisiyelen an penaŋ mamain mukumpeyap. Mti am Alistobulus egalen mkaŋanen matalip ekŋen kegogak mukumindeyap. 11 Zuda an notn Elodion ma am Nasisusyelen maŋge Amobotnaŋmak mamaip ekŋen kegogak indamukumindeyap. 12 Imbi zut Tilipenamak Tiliposa egelaŋ Amobotnaŋgalen mulup nukŋaŋbeŋ penaŋ mamilup. Imbi eget kegogak mukumideyap. Pesis ek Kawawaŋgalen mulup windeŋaŋbeŋ mamgapmti ek kegogak mukumpeyap. 13 Lupus ek an Amobotnaŋ mâti mamayet giŋgiŋ mamain. Ek mamenet egelaŋ dolakŋaŋ nadamuŋ mbun mti mamaŋaŋ nâgât mammnok penaŋ beye keyepmti eget kegogak mukumideyap. 14 Asinklitusmak Pligon ma Elmes ma Patlobas ma Elmas ma an notnne notnaŋ ekŋenmak mamaip ekŋen kegogak mukumindeyap. 15 Pilologusmak imbiŋaŋ Zulia ma Neliasmak ipmaŋ ma Olimpas ma Kawawaŋgalen an imbi sambe ekmak matalip ekŋen kegogak indamukumindeyap. 16 Kawawaŋgalen an imbi mama mimiŋin tazin keyet kataŋ ilinak notn notn mti bet butem aiwep. Msat kataŋ Kilaisiyelen maŋge ekŋenaŋ ingat kegogak nâpeŋ mamaip.

Am notnaŋaŋ nâmkiŋpepemak maindakalaŋ indeip ekŋengalen zet

17 Kilaismagen notnne, in indakalaŋti Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zemzikat indamimiŋaŋ ke myuŋgusât mamip. Am ekŋen keboŋgat indiksem indemti bamkumindewep. 18 Am ekŋen keboŋ keyaŋ Amobotnaŋ Kilais egat mulupmaŋ ku mamip. Ekŋenaŋ ilinaŋgat keŋinaŋgalak mulup ke mamip mti sek mmobot zet zemti an imbi notnaŋ keŋin uwatnaŋ zet kelakŋaŋ mimindamti maindatetimindeip. 19 Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ nâmti maŋgawepup keyet zet zapalin msat kataŋ mepmâge. Âpme neŋ keyet ingat keŋ dolak nâmti pigok diindosowap. Kwitnaŋ kwitnaŋ dolakŋaŋ mimiyet keŋin imbelaŋaŋ beme oloŋen palen mbep. Kwitnaŋ kwitnaŋ bekanaŋgatgut imbelaŋaŋ bemti ku mbep. 20 Kawawaŋ An sewakŋaŋ toŋaŋ egaŋ Sadaŋ belaknik kapi mtopesâpm. Amobotnaŋ Zisas Kilais egalen keŋ taolelaŋ inmagen wemti wembe. 21 Mukulem mimin Timoti ma Zuda am notnne notnaŋ Lusias ma Zeson ma Sosipata ekŋenaŋ in kegogak indamukumindeip. 22 Tetias neŋ Pâlaŋ zet zeme keyet kataŋ zet kapi kumti Amobotnaŋgat kwitnanen zet kapi ingat kumidalup mti neŋ in kegogak indamukumindeyap. 23 Gaiasyaŋ neŋ ma nâmkiŋpepeŋinmak manndikdamuŋ minden egaŋ kegogak in indamukumindein. Ma Elastas ek Loma gapmangalen mulup an mka kapiyelen mânep damuŋ ek ma ningat notn Kwotas egelaŋ in kegogak indamukumindeip. 24 Amobotnaŋgalen aŋgalaŋ gogolaŋ inmagen wemti wembe penaŋ. 25 Kawawaŋaŋ neŋ Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ tim kotdiindowaneset ingalen nâmkiŋpepeŋin Zisas Kilaismagen tazin ke mme windeŋaŋbeŋ ŋep tatagalen. Mme Kawawaŋgalen zet enzililiŋaŋ eweŋan baen takwage ke Nemuŋaŋ ningapmti peme kotgakikiyelen nâŋge kelak sokbeye keyet zapatnaŋ mandiindonup. 26 Kawawaŋ mama kanzizit mamain egaŋ zemndeme nin keyet kataŋ manzemkawaŋ benup. Ma am sambeyaŋ ke nâmti gawepupuyet nâmti zeme golaŋ zenze an ekŋenaŋ papiaen yaŋaŋ sosok zemkawaŋ bemti meluwaŋ mpepeŋaŋ. 27 Âpme Kawawaŋ ek an ŋoktikŋaŋ temaŋ mamain Zisas Kilais ningapmti zempeme koge keyepmti Kawawaŋ zem oloŋen mpemti kwesiŋ kwesiŋ sesewatpepeyelen! Ke penaŋ.

Copyright information for `NAF