Romans 3

Mama mimi bekanaŋaŋ mama mimi pembenaŋgalen winde ŋep ku mtopepeyelen

Keyepm Zuda am mama ma sek butnaŋ antimpemti Kawawaŋmak teŋ mama aiikgalen setnaŋ ŋep ku tazin yaŋgut Zuda am mama ma sek butnaŋ antiti eget muluwitmak. Penaŋ sukwep! Kukŋaŋgat Kawawaŋaŋ Zuda am ekŋen ikŋaŋgalen Zet Itnaŋaŋ kukuŋaŋ ke ti mamayelen indaye. Âpme Zuda am ekŋenaŋ Kawawaŋgalen Zet Itnaŋaŋ kukuŋaŋ am notnaŋ ke ku nâmkiŋpewien yaŋgut Kawawaŋaŋ ekŋen zigok mindasâgât zemkatik beye keyet kataŋ mbe. Penaŋ sukwep! Kawawaŋaŋ zetik mge ke penaŋ msâpm. Dâsuki yek. Am sambeyaŋ dâsuki manzemann delaŋ zein. Kawawaŋ etaŋaŋ zet penaŋ manzein. Keyepmti Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen zet pigok zenzeŋaŋ,

“Zedi sambe ke esemteŋ etaŋ bemâzin. Mti ekŋen zemindowanik beme gâlen zemindondo ke esemteŋ ma teŋ.”
(Sam 51:4)

Âpme mama mimi bekanaŋ Kawawaŋ Teŋ mamaŋaŋgat yaŋaŋ mamsokbein keyepmti Kawawaŋaŋ mama mimi bekanaŋ keyet dopmaŋ mutumndame ŋep ku bewe. (Zet ke amgalen nânâ etaŋ penaŋ zeyap.) Kegok ŋep zenzeyelen. Ke ŋep penaŋ yek. Kawawaŋ ek bekanaŋnnaŋgat tosaŋaŋ ndame ŋep penaŋ bewe. Kawawaŋ ek esemteŋ ku mamanak ze zigoset egaŋ am sambe kapiyelen zelin zemdelaŋ zenak?

Âpme naman Zuda am nin Kawawaŋgalen zet ku gawepumti keyet nâmann pembenaŋ tatnup beme keŋnan kapigok nânup. Kawawaŋaŋ am indikme yom mip ekŋengat am yomtoŋ manzeingapmti neŋ bekanaŋ miap keyaŋ Kawawaŋaŋ manzein ke bandim mti mma egat kwitnaŋ mamwatomzempeap. Mti pigok zenup Kawawaŋaŋ ningalen bekanan nnaŋgat dopmaŋ ku mutumnanayelen enenogat egaŋ Zuda am maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋen mammimindain keyet kataŋ ŋep ku minndawe. Âpme ŋoktikŋen Zuda am ekŋenaŋ manâiwen kapigok, “Nin bekanaŋ omba penaŋ mne, kogok mman Kawawaŋmak teŋ mama ke soksok sokbek.” Am notnaŋ ekŋenaŋ ŋoktik keboŋ ke timamti tazempalakŋaŋ beyap zemti neŋ nâmbem neyo. Keyepm bam maneti keyet tosaŋaŋ tiwep. Zet ke penaŋ sukwep.

An ŋen teŋ yek

Zemdelaŋ zesâti zet ŋen kapigok zesowap. Zuda am nin Zuda am maŋge ku sokbembeŋaŋ ekŋen silim indemti pembenaŋ mamnup kegok ŋep ku zenzeyelen. Yek, nin kegok ŋep ku zenzeyelen. Am nin sambe ilak bekanaŋgat keŋan toweti tatnup. 10 Kawawaŋgalen Zet Itŋananen zet kapigok tazin,

“Msalen am ŋenaŋ teŋ penaŋ ŋen ku mamain. Yek penaŋ.
11 Ma am ekŋen ke Kawawaŋ ku nâmâtâlip. Ma ekŋen ke Kawawaŋ ku matimalip. 12 Am sambe Kawawaŋ bamkumpeme delaŋ zeme yom mti mimiek etaŋ mamip. Am ŋenaŋ mama mimi ŋen dolakŋaŋ ku mamin. Yek penaŋ.”
(Sam 14:1-3)

13 “Dembusekŋin zaim timpeme matazin kegogak ŋandemti matalip. Nambalaminaŋ mobototot mme zet dâsuki manzemyaloŋip.”
(Sam 5:9)

“Zelin kukŋaŋbeŋ nombeyelen zet tuŋaŋ bekanaŋ am indime maŋgakip keboŋ keboŋ.”
(Sam 140:3)

14 “Dembusekŋinanen saik zet akŋaŋ bemisik tazin.”
(Sam 10:7)

15 “Ekŋenaŋ am indome gakikiyet windeŋaŋ penaŋ mamip. 16 Kan kataŋ ekŋenaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ kumwaletmeti am nukŋaŋ maindaip. 17 Ekŋenaŋ mamasi palen mama keyet setnaŋ ŋen ku nâip.”
(Aizaya 59:7-8)

18 “Mti ekŋenaŋ Kawawaŋgat bugan ku makiŋgalip.”
(Sam 36:1)

19 Nin kapigok manânup, zii zelen zet zenzeŋaŋ sambe ke am zii zetgat kandaŋan mamaip ekŋengat etaŋ zenzeŋaŋ. Zii zet etaŋ mâti Kawawaŋgat zikatnan teŋ mamayelen ku tazin. Kegok yek. Keyepmti an ŋenaŋ pigok ŋep ku zenzeyelen, “Neŋ teŋ penaŋ mamayap.” Zii zelaŋ mama mimi bekanaŋ etaŋ manzikat ndain. Msat sambe am mamanupgalen yomnaŋgat Kawawaŋaŋ dopmaŋ mutumndandayelen kan keyet am ŋenaŋ ku zemusulabe.

Am Kilais manâmkiŋpein egaŋ kwit “Teŋ mama” ke matin

21 Keyepmti Kawawaŋaŋ zii zet ke tapeŋ tapme egaŋ mama mimiŋaŋ teŋ ke sokbemkawaŋ bembeyet setnaŋ ŋen aigeyaŋ amnaŋ ekti nânâyelen tazin. Zii zetmak golaŋ zenze an ekŋengalen meluwaŋen tazinen Kawawaŋaŋ amnaŋ mama mimi teŋ mamayet setnaŋ ŋen aikbe. 22 Am Zisas Kilais manâmkiŋpeip ekŋen etaŋ Kawawaŋaŋ mme teŋ makwalip. Kogok mti Kawawaŋaŋ am Kilais nâmkiŋpepeŋaŋ Zuda ma am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋen Kawawaŋmagen nâmkiŋpepeeset kolip ekŋen ke indikme sepem kwep mambeip. 23 Nin sambe yom mbenn keyepmti Kawawaŋgalen mama teŋ ke nin ku titiyelen. Kegok mti nin Kawawaŋaŋ mama mimiyelen nâŋge ke ku mbenn kegoselaŋ Kawawaŋgat kwitnaŋ ku mwatpewann. 24 Kogok mamann Kawawaŋaŋ ningalen yomgat dopmaŋ Zisas Kilais peme toti gakiye. Kogok mge ke Kawawaŋaŋ keŋ taolet mindayeyepmti ningat, “An teŋ,” kogok manzein. 25 Kawawaŋaŋ eweŋan amnaŋ yom mkwabien keyet dopmaŋ sakwep ku mutumindaye. Egaŋ keŋ taolet mimindamti Zisas peme koti yominaŋgat dopmaŋ gakikiyet nâmti maindiktatan. Ya am egat nâmkiŋpewien Zisasiyet sipmaŋaŋ toti yomin zulut kwetetep mamindein kan keyet Kawawaŋgalen mama mimi teŋ ke mamkawaŋ bein. 26 Yaŋgut Kawawaŋaŋ ikŋaŋ keŋ teŋ toŋaŋ keyet yaŋaŋ zikat indandayelen alak pigogak am yomin belak ku maekpeme wen. Kogok mti egaŋ ikŋaŋ teŋ keyet penaŋaŋ am Zisas manâmkiŋpeip ekŋen mme teŋ mambeip. 27 Keyepmti nin mampoŋgaŋŋ ene pembenaŋ mbengapm kuwanek. Kegok nin ku mimiyelen. Enenogat ningalen mama kanzizitgat setnaŋ ke nnaŋgat pembenaŋnnaŋgapmti ku aiikgalen. E Kilaismagen nâmkiŋpenup keyaŋ maaikndain. 28 Keyepmti kapigok nâmann wembe. Am nin zii zet gawepumtiyepm teŋ ku mambenup. Nâmkiŋpepenn Kawawaŋmagen tazin ke ekti ningat an teŋ manâin. 29 Kawawaŋ ek Zuda am ningalen etaŋ yek. Ek kogogak am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋengalen. Ek nin sambeyelen Kawawaŋŋ temakwep. 30 Ek Zuda am ma am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ningalen Kawawaŋ apapalak matatndain. Zuda am notnaŋ ekŋenaŋ Zisas nâmkiŋpewiengapmti am teŋ manâmindein. Am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ notnaŋ ekŋen kogogak nâmkiŋpepeŋinaŋgapmti am teŋ manâmindein. 31 Nâmkiŋpepeen kegok mti Kawawaŋgalen zii zetgat winde ke ku maasekman delaŋ zein. Yek penaŋ. Nin zii zet ke mwatonzemti matatnup.

Copyright information for `NAF